logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie

15.05.2024
Oferta ważna do:23.05.2024 godz. 10:00
Odsłon: 87

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142148155
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5/7
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-893
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 504 41 00
1.5.8.) Numer faksu: 22 504 41 39
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wfosigw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Samorządowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea1c0d9f-11be-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00322280
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00571554/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, były przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący; 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych Oferenta i osób wskazanych przez niego do kontaktu (w związku z realizacją zamówienia) jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajduje się na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Ochrona danych osobowych/klauzule informacyjne oraz w BIP w zakładce Ochrona danych osobowych/klauzule informacyjne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, wykonanie i dostawa następujących artykułów promocyjnych, zwanych dalej „Artykułami”:
Lp. Przedmiot zamówienia
(zgodny z OPZ zawartym w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ) Liczba
(numer pozycji
z OPZ) (szt.)

1. Zawieszka odblaskowa miękka 2000
2. Kamizelka odblaskowa 500
3. Ponczo przeciwdeszczowe 1000
4. Skakanka 300
5. Magnetyczna zakładka do książki 1000
6. 12 kolorowych kredek w papierowym pudełku 1000
7. Zakreślacz w kształcie trójkąta 500
8. Ołówek „zwierzątka” 500
9. Długopis z kartonu z recyklingu 2000
10. Długopis metalowy z touch penem 1000
11. Notes magnetyczny A7 1000
12. Notes A5 1000
13. Worek - plecak 2000
14. Torba na zakupy 1000
15. Butelka na wodę 500
16. Balony reklamowe lateksowe 2000
17. Patyczki plastikowe z koszyczkami do balonów lateksowych (100 szt. op.) 200
18. Latawiec do kolorowania 300
19. Gra edukacyjna 300
20. Maskotka Miś 200
21. Lampka rowerowa 200
22. Torba rowerowa 200
23. Torba jutowa 500
24. Parasol damski 150
25. Parasol męski 150
26. Zapachowa świeca 150
27. Nawilżacz powietrza 150
28. Filiżanka z porcelany z podstawką 150
29. Kubek ceramiczny 200
30. Zwijany kabel do ładowania i synchronizacji 150
31. Szklany odświeżacz powietrza do samochodu 300
32. Damski skórzany portfel 50
33. Męski skórzany portfel 50
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
22462000-6 - Materiały reklamowe

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Rozdziale.
2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia i ich znaczenie:
Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „Cena” (C) - waga 55%
• Kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) - waga 40%
• Kryterium „Aspekty społeczne” (A) - waga 5%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1.1. Opis kryterium „Cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin x 55 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Opis kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Lp. Termin realizacji zamówienia Liczba punktów
1. od 35 dni do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 0
2. od 29 dni do 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy 20
3. do 24 dni roboczych od dnia podpisania umowy 40
Uwaga:
a) maksymalny termin realizacji zamówienia to 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
b) jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin realizacji zamówienia, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ,
c) jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna,
że Wykonawca oferuje termin realizacji zamówienia od 30 dni do 35 dni roboczych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.3. Opis kryterium „Aspekty społeczne” (A), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie pełnej informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, dotyczącej oferowania (bądź nie) udziału przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). W przypadku oferowania udziału osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wskazać czynności, które będą powierzone tej osobie do wykonania.
W kryterium tym punkty zostaną przyznane ofercie w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje w Formularzu oferty, że realizacja zamówienia odbędzie się przy udziale osoby niepełnosprawnej i jednocześnie wskaże czynności, jakie przez nią będą wykonywane - oferta otrzyma 5 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje, że realizacja zamówienia odbędzie się przy udziale osoby niepełnosprawnej albo oferując jej udział w realizacji zamówienia nie wskaże czynności jakie będą przez nią realizowane - oferta otrzyma 0 pkt.
4. Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:

Pc = C + T + A
Gdzie:
Pc - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Cena”;
T - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Termin realizacji zamówienia”;
A - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Aspekty społeczne”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społęczne
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, wykonanie i dostawa następujących artykułów promocyjnych, zwanych dalej „Artykułami”:
Lp. Przedmiot zamówienia
(zgodny z OPZ zawartym w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ) J.m.
(numer pozycji
z OPZ) (szt.)

1. T-Shirt z krótkim rękawem UNISEX 500
2. Czapka z daszkiem 500

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
18443300-9 - Nakrycia głowy

18330000-1 - Koszulki i koszule

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Rozdziale.
2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia i ich znaczenie:
Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „Cena” (C) - waga 55%
• Kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) - waga 40%
• Kryterium „Aspekty społeczne” (A) - waga 5%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1.1. Opis kryterium „Cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin x 55 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Opis kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Lp. Termin realizacji zamówienia Liczba punktów
1. od 35 dni do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 0
2. od 29 dni do 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy 20
3. do 24 dni roboczych od dnia podpisania umowy 40
Uwaga:
a) maksymalny termin realizacji zamówienia to 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
b) jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin realizacji zamówienia, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ,
c) jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna,
że Wykonawca oferuje termin realizacji zamówienia od 30 dni do 35 dni roboczych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.3. Opis kryterium „Aspekty społeczne” (A), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie pełnej informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, dotyczącej oferowania (bądź nie) udziału przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). W przypadku oferowania udziału osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wskazać czynności, które będą powierzone tej osobie do wykonania.
W kryterium tym punkty zostaną przyznane ofercie w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje w Formularzu oferty, że realizacja zamówienia odbędzie się przy udziale osoby niepełnosprawnej i jednocześnie wskaże czynności, jakie przez nią będą wykonywane - oferta otrzyma 5 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje, że realizacja zamówienia odbędzie się przy udziale osoby niepełnosprawnej albo oferując jej udział w realizacji zamówienia nie wskaże czynności jakie będą przez nią realizowane - oferta otrzyma 0 pkt.
4. Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:

Pc = C + T + A
Gdzie:
Pc - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Cena”;
T - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Termin realizacji zamówienia”;
A - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Aspekty społeczne”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1Przedmiotem zamówienia jest zakup, wykonanie i dostawa następujących artykułów promocyjnych, zwanych dalej „Artykułami”:
Lp. Przedmiot zamówienia
(zgodny z OPZ zawartym w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ) J.m.
(numer pozycji
z OPZ) (ad. 1 kg/ad 2 szt.)

1. Krówki (kg) 50
2. Lizaki płaskie (szt.) 5000

Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
15833000-6 - Produkty cukrownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Rozdziale.
2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia i ich znaczenie:
Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „Cena” (C) - waga 55%
• Kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) - waga 40%
• Kryterium „Aspekty społeczne” (A) - waga 5%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1.1. Opis kryterium „Cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin x 55 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Opis kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Lp. Termin realizacji zamówienia Liczba punktów
1. od 35 dni do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 0
2. od 29 dni do 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy 20
3. do 24 dni roboczych od dnia podpisania umowy 40
Uwaga:
a) maksymalny termin realizacji zamówienia to 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
b) jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin realizacji zamówienia, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ,
c) jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna,
że Wykonawca oferuje termin realizacji zamówienia od 30 dni do 35 dni roboczych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.3. Opis kryterium „Aspekty społeczne” (A), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie pełnej informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, dotyczącej oferowania (bądź nie) udziału przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). W przypadku oferowania udziału osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wskazać czynności, które będą powierzone tej osobie do wykonania.
W kryterium tym punkty zostaną przyznane ofercie w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje w Formularzu oferty, że realizacja zamówienia odbędzie się przy udziale osoby niepełnosprawnej i jednocześnie wskaże czynności, jakie przez nią będą wykonywane - oferta otrzyma 5 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje, że realizacja zamówienia odbędzie się przy udziale osoby niepełnosprawnej albo oferując jej udział w realizacji zamówienia nie wskaże czynności jakie będą przez nią realizowane - oferta otrzyma 0 pkt.
4. Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:

Pc = C + T + A
Gdzie:
Pc - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Cena”;
T - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Termin realizacji zamówienia”;
A - całkowita liczba punktów oferty w kryterium „Aspekty społeczne”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. poz. 835) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 7 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający wymaga zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 6 pkt 3) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia pkt. 2) powyżej stosuje się.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
1) wypełniony Formularz oferty;
2) wypełniony Formularz cenowy;
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SWZ. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;
6) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zgodnych z art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7, § 12 ust. 3, § 13 ust. 6 oraz § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji Umowy;
2) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
3) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy;
4) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;
5) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
7) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-23 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-21
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup%2C-wykonanie-i-dostawa-artykulow-promocyjnych-dla-wfosigw-w-warszawie%2C-warszawa,92888,ogloszenie.html

http://www.wfosigw.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764