logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa Energetycznego

Oferta ważna do:10.10.2022 godz. 10:00
Odsłon: 147

Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa Energetycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142148155
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5/7
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-893
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 504 41 00
1.5.8.) Numer faksu: 22 504 41 39
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wfosigw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

inny zamawiający
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa Energetycznego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad84853a-3fe4-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370507
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00327625/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie oraz w ramach Doradztwa Energetycznego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Część 1B zamówienia wskazana w SWZ: "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa I, Poddziałanie 1.3.3 "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, były przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący; 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl
2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 130 000 złotych netto.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procedurze, o której mowa w pkt 3.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt 3, aż do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi: IT, pocztowe. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9) Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych. - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.
Rozdział 41. Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl
2) Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 130 000 zł.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lecz niezbędnym w celu wzięcia udziału w procedurze, o której mowa w pkt 3.
5) Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Klauzule informacyjne zawarte zostały w Rozdziałach 38 oraz 39 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-8/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 127135,50 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis części 1A zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych, zwanych dalej „Artykułami”:
• Długopis – 2 000 szt.,
• Notatnik na magnesie – 500 szt.,
• Notes ekologiczny – 400 szt.,
• Kołozeszyt z kolorowymi karteczkami samoprzylepnymi – 400 szt.,
• Zestaw 12 kredek dwukolorowych – 300 szt.,
• Zestaw 8 kredek w drewnianym pudełku – 300 szt.,
• Pamięć USB – 300 szt.,
• Smycz z karabińczykiem oraz uchwytem na telefon – 1 000 szt.,
• Worek-plecak – 500 szt.,
• Torba płócienna – 200 szt.,
• Gra w bierki w drewnianym pudełku – 200 szt.,
• Gra labirynt – 200 szt.,
• Kubek izotermiczny – 150 szt.,
• Butelka na wodę – 150 szt.,
• Opaska odblaskowa – 1 500 szt.,
• Składane Frisbee z torebką – 300 szt.,
• Zestaw do tenisa na plaże – 300 szt.,
• Dmuchana piłka plażowa – 300 szt.,
• Torba plażowa zamykana na rzep – 150 szt.
2) wszystkie ww. wymienione Artykuły mają być oznaczone zgodnie z Księgą znaków WFOŚiGW w Warszawie oraz zgodnie z wytycznymi oznakowania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia, zastosowanie odpowiednich logotypów na poszczególnych Artykułach oraz sposób ich naniesienia na produkty (Artykuły będą oznakowane zgodnie z logotypem WFOŚiGW w Warszawie i logotypem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”);
3) oznakowanie wykonane w technologiach możliwych dla danych grup produktów (nadruk, laser, tłoczenie itp.) charakteryzować się będzie wysoką jakością wykonania, trwałością i nieścieralnością;
4) każda forma i rodzaj znakowania będzie uzgadniana i akceptowana przez Zamawiającego;
5) pliki źródłowe zawierające znaki graficzne do wykorzystania przy oznakowaniu poszczególnych Artykułów oraz szczegółowe wytyczne dotyczące wyboru znaków dla poszczególnych Artykułów zostaną udostępnione Wykonawcy w terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy;
6) poszczególne rodzaje Artykułów Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego
(ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa) w opakowaniach zbiorczych;
7) na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu oraz liczbę sztuk w opakowaniu;
8) opis przedmiotu zamówienia dla części 1A zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

2. Opis części 1B zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych, zwanych dalej „Artykułami”:
• Długopis metalowy – 1 000 szt.,
• Długopis biodegradowalny – 1 000 szt.,
• Notes A5 klejony od góry – 500 szt.,
• Pamięć USB – 500 szt.,
• Notatnik na magnesie – 350 szt.,
• Torba płócienna – 1 000 szt.,
• Torba jutowa – 500 szt.,
• Smycz z karabińczykiem oraz uchwytem na telefon – 1 000 szt.,
• Powerbank solarny – 250 szt.,
• Kubek ceramiczny – 250 szt.
Przedmiot zamówienia w części 1B realizowany jest w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego przez Unię Europejską z działania 1.3 "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 ”Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.
2) wszystkie ww. wymienione Artykuły mają być oznaczone zgodnie z wytycznymi projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego przez Unię Europejską ze środków działania 1.3 "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 ”Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia, zastosowanie odpowiednich logotypów na poszczególnych Artykułach oraz sposób ich naniesienia na produkty;
3) oznakowanie wykonane w technologiach możliwych dla danych grup produktów (nadruk, laser, tłoczenie itp.) charakteryzować się będzie wysoką jakością wykonania, trwałością i nieścieralnością;
4) każda forma i rodzaj znakowania będzie uzgadniana i akceptowana przez Zamawiającego;
5) pliki źródłowe zawierające znaki graficzne do wykorzystania przy oznakowaniu poszczególnych Artykułów oraz szczegółowe wytyczne dotyczące wyboru znaków dla poszczególnych artykułów zostaną udostępnione Wykonawcy w terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy;
6) poszczególne rodzaje Artykułów Wykonawca dostarczy w opakowaniach zbiorczych;
7) na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj Artykułu oraz liczbę sztuk
w opakowaniu.
2.1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1B zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 101300,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „termin dostawy” – waga 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1.1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „termin dostawy” (T), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „termin dostawy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:

Lp. Termin dostawy Liczba punktów
1. od 25 dni do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 0
2. od 19 dni do 24 dni roboczych od dnia podpisania umowy 20
3. do 18 dni roboczych od dnia podpisania umowy 40
Uwaga:
a) Maksymalny termin dostawy to 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
c) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy od 25 dni do 30 dni roboczych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis części 2 zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych, zwanych dalej „Artykułami”:
• Koc piknikowy – 150 szt.,
• Zestaw 2 ręczników szybkoschnących – 150 szt.
2) wszystkie ww. wymienione Artykuły mają być oznaczone zgodnie z Księgą znaków WFOŚiGW
w Warszawie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia, zastosowanie odpowiednich logotypów na poszczególnych Artykułach oraz sposób ich naniesienia na produkty (Artykuły będą oznakowane zgodnie z logotypem WFOŚiGW
w Warszawie;
3) oznakowanie wykonane w technologiach możliwych dla danych grup produktów (nadruk, laser, tłoczenie itp.) charakteryzować się będzie wysoką jakością wykonania, trwałością i nieścieralnością;
4) każda forma i rodzaj znakowania będzie uzgadniana i akceptowana przez Zamawiającego;
5) pliki źródłowe zawierające znaki graficzne do wykorzystania przy oznakowaniu poszczególnych Artykułów oraz szczegółowe wytyczne dotyczące wyboru znaków dla poszczególnych Artykułów zostaną udostępnione Wykonawcy w terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy;
6) poszczególne rodzaje Artykułów Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa) w opakowaniach zbiorczych;
7) na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu oraz liczbę sztuk w opakowaniu;
8) opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 18388,50 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39511100-8 - Koce

39514100-9 - Ręczniki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „termin dostawy” – waga 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1.1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „termin dostawy” (T), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „termin dostawy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:

Lp. Termin dostawy Liczba punktów
1. od 25 dni do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 0
2. od 19 dni do 24 dni roboczych od dnia podpisania umowy 20
3. do 18 dni roboczych od dnia podpisania umowy 40
Uwaga:
a) Maksymalny termin dostawy to 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
c) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy od 25 dni do 30 dni roboczych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis części 3 zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych, zwanych
dalej „Artykułami”:
• Koszulka polo męska – 100 szt.,
• Koszulka polo damska – 100 szt.
2) wszystkie ww. wymienione Artykuły mają być oznaczone zgodnie z Księgą znaków WFOŚiGW w Warszawie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia, zastosowanie odpowiednich logotypów na poszczególnych Artykułach oraz sposób ich naniesienia na produkty (artykuły będą oznakowane zgodnie z logotypem WFOŚiGW
w Warszawie;
3) oznakowanie wykonane w technologiach możliwych dla danych grup produktów (nadruk, laser, tłoczenie itp.) charakteryzować się będzie wysoką jakością wykonania, trwałością i nieścieralnością;
4) każda forma i rodzaj znakowania będzie uzgadniana i akceptowana przez Zamawiającego;
5) pliki źródłowe zawierające znaki graficzne do wykorzystania przy oznakowaniu poszczególnych Artykułów oraz szczegółowe wytyczne dotyczące wyboru znaków dla poszczególnych Artykułów zostaną udostępnione Wykonawcy w terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy;
6) poszczególne rodzaje Artykułów Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa) w opakowaniach zbiorczych;
7) na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj Artykułu oraz liczbę sztuk w opakowaniu;
8) opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia określony został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 7447,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „termin dostawy” – waga 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1.1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej wartość brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „termin dostawy” (T), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „termin dostawy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:

Lp. Termin dostawy Liczba punktów
1. od 25 dni do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 0
2. od 19 dni do 24 dni roboczych od dnia podpisania umowy 20
3. do 18 dni roboczych od dnia podpisania umowy 40
Uwaga:
a) Maksymalny termin dostawy to 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
c) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin dostawy od 25 dni do 30 dni roboczych i oferta tego Wykonawcy otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 10 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 7 do SWZ;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony Formularz oferty;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zgodnych z art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeniem § 6 ust. 7, § 12 ust. 3, § 13 ust. 6 oraz § 16 ust. 1 Umowy.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji Umowy;
2) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
3) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 14 Umowy;
4) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;
5) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
7) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup%2C-wykonanie-i-dostawa-artykulow-promocyjnych-dla-wfosigw-w-warszawie-oraz-w-ramach-doradztwa-energetycznego%2C-warszawa,88002,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764