logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania, druków i formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Nr sprawy 47 /20

Oferta ważna do:30.11.2020 godz. 12:00
Odsłon: 121

Ogłoszenie nr 613721-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania, druków i formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Nr sprawy 47 /20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67089737900000, ul. 11 Listopada 37/59 , 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu, pokój 801 ( 8-piętro ).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania, druków i formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Nr sprawy 47 /20
Numer referencyjny: Nr sprawy 47 /20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania, druków i formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do siwz ( tj. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – druki ścisłego zarachowania i Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – druki i formularze resortowe. ) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. 3.1 Dotyczy zadania nr 1 - Druki ścisłego zarachowania wykonywane będą przez Wykonawcę sukcesywnie partiami każdorazowo po zgłoszeniu pisemnych zamówień przez Zamawiającego. Termin dostawy druków do Magazynu Głównego Wydziału GMT KWP zs. w Radomiu będzie zgodny ze złożoną ofertą, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy druków ścisłego zarachowania następować będą transportem własnym Wykonawcy wraz z rozładunkiem, na jego koszt w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów druków ścisłego zarachowania wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do siwz oraz opisu technicznego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w razie ich zmiany w trakcie realizacji umowy. 3.2 Dotyczy zadania nr 2 - Druki, formularze resortowe, tarcze i obwoluty wykonywane będą przez Wykonawcę sukcesywnie partiami każdorazowo po zgłoszeniu pisemnych zamówień przez Zamawiającego. Termin dostawy druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut będzie zgodny ze złożoną ofertą, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wydawanie przedmiotu umowy następować będzie w dostawach częściowych do każdej z jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Zamówienia komend miejskich/ powiatowych następować będą kwartalnie, natomiast zamówienia dla poszczególnych Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz dla SPPP Radom/Płock - stosownie do potrzeb, jednak nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Dostawy druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, wraz z rozładunkiem w miejsce uwzględnione i wskazane w zamówieniu otrzymanym od Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00. Zamawiający może w ramach wykonania umowy zamówić mniejszą od przewidywanej w Załączniku nr 4 do siwz ilość asortymentu, nie mniej jednak niż 80% przewidywanej ilości towaru. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wówczas wynagrodzenie, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny jednostkowej przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 projektu umowy dla zadania nr 2. 3.3 NAZWA I KODY CPV - Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): 22900000-9 – różne druki 3.4 ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – TAK Zamówienie zostało podzielone na zadania: Zadanie nr 1 – druki ścisłego zarachowania ( Załącznik nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 do siwz – Wykaz-cennik druków ścisłego zarachowania ) Zadanie nr 2 – druki, formularze resortowe, tarcze i obwoluty ( Załącznik nr 2 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 do siwz – Wykaz-cenni druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut ) 3.5 Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych – NIE 3.6 Zamawiający przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej – NIE 3.7 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych – NIE 3.8 Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejnych 6 miesięcy w przypadku gdy w określonym terminie maksymalna należność za przedmiot umowy nie zostanie osiągnięta.

II.5) Główny kod CPV: 22900000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 18 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejnych 6 miesięcy w przypadku gdy w określonym terminie maksymalna należność za przedmiot umowy nie zostanie osiągnięta.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 ) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, §7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
POZOSTAŁE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 1) Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z Załącznikiem nr 3 i 4 do SIWZ tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 1 i 2, który stanowi integralną część formularza ofertowego - należy złożyć w formie oryginału, 2) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, PONADTO: 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji: 1. Zamawiający może w ramach wykonania umowy zamówić mniejszą od przewidywanej w Załączniku nr 4 do siwz ilość asortymentu, nie mniej jednak niż 80% przewidywanej ilości towaru. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wówczas wynagrodzenie, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny jednostkowej przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 projektu umowy dla zadania nr 2. 2. W przypadku wycofania z rynku produktu zaoferowanego w ofercie zamawiający przewiduje zmianę na produkt o nie gorszej jakości. 3. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki i składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadkach, o których mowa zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy, wysokość zmiany wynagrodzenia odpowiadać będzie wysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku wycofania z rynku produktu zaoferowanego w ofercie Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produkt zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w siwz i nie powodujące zmiany ceny. 5. W przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; 6.W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT). Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1) Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go Listopada 37/59, kod: 26-600 Radom; b. nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KWP: - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; oraz przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez administratora danych. f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest: • Urząd Zamówień Publicznych [ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP] – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli • Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO] – względem osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w ramach wniesionych środków ochrony prawnej. 2 ) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 3) Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353642) Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywartnym ( Dz. U. 2018 poz. 2191).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: druki ścisłego zarachowania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania, druków i formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do siwz ( tj. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – druki ścisłego zarachowania i Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – druki i formularze resortowe. ) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. Dotyczy zadania nr 1 - Druki ścisłego zarachowania wykonywane będą przez Wykonawcę sukcesywnie partiami każdorazowo po zgłoszeniu pisemnych zamówień przez Zamawiającego. Termin dostawy druków do Magazynu Głównego Wydziału GMT KWP zs. w Radomiu będzie zgodny ze złożoną ofertą, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy druków ścisłego zarachowania następować będą transportem własnym Wykonawcy wraz z rozładunkiem, na jego koszt w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów druków ścisłego zarachowania wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do siwz oraz opisu technicznego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w razie ich zmiany w trakcie realizacji umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22900000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejnych 6 miesięcy w przypadku gdy w określonym terminie maksymalna należność za przedmiot umowy nie zostanie osiągnięta.


Część nr: 2 Nazwa: druki, formularze resortowe, tarcze i obwoluty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania, druków i formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do siwz ( tj. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – druki ścisłego zarachowania i Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – druki i formularze resortowe. ) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. Dotyczy zadania nr 2 - Druki, formularze resortowe, tarcze i obwoluty wykonywane będą przez Wykonawcę sukcesywnie partiami każdorazowo po zgłoszeniu pisemnych zamówień przez Zamawiającego. Termin dostawy druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut będzie zgodny ze złożoną ofertą, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wydawanie przedmiotu umowy następować będzie w dostawach częściowych do każdej z jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Zamówienia komend miejskich/ powiatowych następować będą kwartalnie, natomiast zamówienia dla poszczególnych Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz dla SPPP Radom/Płock - stosownie do potrzeb, jednak nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Dostawy druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, wraz z rozładunkiem w miejsce uwzględnione i wskazane w zamówieniu otrzymanym od Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00. Zamawiający może w ramach wykonania umowy zamówić mniejszą od przewidywanej w Załączniku nr 4 do siwz ilość asortymentu, nie mniej jednak niż 80% przewidywanej ilości towaru. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wówczas wynagrodzenie, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny jednostkowej przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 projektu umowy dla zadania nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22900000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejnych 6 miesięcy w przypadku gdy w określonym terminie maksymalna należność za przedmiot umowy nie zostanie osiągnięta.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-i-dostawa-drukow-scislego-zarachowania%2C-drukow-i-formularzy-resortowych%2C-tarcz-i-obwolut-dla-kwp-zs.-w-radomiu-i-jednostek-jej-podleglych.-nr-sprawy-47--20%2C-radom,82364,ogloszenie.html

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764