logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla KWP zs. w Radomiu

Oferta ważna do:27.03.2020 godz. 09:00
Odsłon: 323

Ogłoszenie nr 525325-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla KWP zs. w Radomiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67089737900000, ul. 11 Listopada 37/59 , 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom, Sekcja Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla KWP zs. w Radomiu
Numer referencyjny: 10/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków ścisłego zarachowania dla KWP zs. w Radomiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: - SIWZ, - Cenniku wykazie asortymentowo ilościowym druków ścisłego zarachowania Załącznik nr 1 do SIWZ - wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ Charakterystyka przedmiotu zamówienia - opis techniczny druków ścisłego zarachowania Mrd-4 Pokwitowanie bloczek wykonany na papierze samokopiującym formatu A5, zawierający 50 kartek (25 kompletów). (oryginał biały, kopia żółta). Druk dwustronny koloru czarnego. Bloczek szyty drutem na dwie klamry, posiadający perforację każdej kartki umieszczoną po krótszym boku 1 cm od krawędzi. Bloczek zabezpieczony na wierzchu i pod spodem przekładkami koloru białego, równo ciętymi, wykonanymi z kartonu gramatury 200 g/m2 z jednym bigiem na wierzchu. Każda kartka posiada dwuliterową serię i sześciocyfrową numerację oraz mikrodruk. (podstawa prawna druku - Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.11..2019 r. Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2141 - załącznik nr 9) Ob-11- Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni w postaci kartek luzem na papierze offsetowym białym 80 g/m2, format A5, kolorystyka: 2 + 0 (tekst czarny, tło giloszowe jasnoniebieskie ), gilosz jasnoniebieski w formie wyrazów „POLICJA”, drukowany wzdłuż krótszego boku (dół strony). Druk jednostronny (Dziennik Ustaw z 2013 r poz. 1341) Ob-12 Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni – książeczka książeczka formatu A7, wkład szyty nićmi białymi świecącymi w UV na niebiesko, połączony z okładką poprzez wklejkę, wkład 2 kartkowy, papier 90 g/m2 ze znakiem wodnym bieżącym, z zabezpieczeniem chemicznym, wklejka : papier offsetowy 120 g/m2, okładka usztywniona tworzywem sztucznym w kolorze czerwonym, tekst na okładce tłoczony czarną folią, kolorystyka: wkład 2 + 2, wyklejka 2 + 0, tekst czarny, tło giloszowe niebieskie, zabezpieczenia: gęste tło giloszowe, mikrodruk oraz seria i siedmiocyfrowa numeracja wykonana farbą czarną świecącą w UV na zielono.(Dz. U.z 2016 r poz.532) Ob-16 Karta rejestracyjna broni książeczka format A7, wkład szyty nićmi białymi świecącymi w UV na niebiesko, połączony z okładką poprzez wyklejkę, wkład 4 kartkowy, papier 90 g/m2 ze znakiem wodnym bieżącym, z zabezpieczeniem chemicznym, wyklejka: papier offsetowy 120 g/m2, okładka: usztywniona tworzywem sztucznym w kolorze żółtym, tekst na okładce tłoczony czarną folią, kolorystyka: wkład 2 + 2, wyklejka 2 + 0, tekst czarny, tło giloszowe niebieskie, zabezpieczenia: gęste tło giloszowe, mikrodruk oraz seria i 7 - cyfrowa numeracja wykonana farbą czarną świecącą w UV na zielono.(Dz. U.z 2013 r poz. 447) Ob-17 Europejska karta broni palnej - książeczka - wymiar karty 420 mm x 148 mm, blankiet bigowany trzy razy w tzw. „Z”, po złożeniu format A6, - papier ze znakiem wodnym, bieżącym, gramatury maksymalnie 120 g/m2, - druk dwustronny 4+2, - zabezpieczenia: gęste tło giloszowe, mikrodruk, - sześciocyfrowy numer na pierwszej stronie. Wzór zgodny z rozp. MSWiA z dn. 12.09.2011 r.-Dz.U.z 2011 r. nr 206 poz. 1222 Ms-16 Nakaz przeszukania/zatrzymania rzeczy wykonanie na papierze ofsetowym, bloczek zawierający 100 kartek formatu A5 zadrukowany jednostronnie drukiem koloru czarnego, pokrycie farbą około 5%. Papier biały gramatury 80g/m2. Każda kartka posiada podwójną, dwuliterową serię i sześciocyfrową numerację oraz mikrodruk. Bloczek szyty drutem na dwie klamry, posiadający perforację każdej kartki w 1/3 jej długości. Mrd-20 Pokwitowanie za pobranie kaucji w formie gotówkowej bloczek A6 zawierajacy 50 kartek – tj. 25 kompletów (oryginał biały, kopia zółta) zadrukowany jednostronnie drukiem koloru czarnego. Kartki wykonane z papieru samokopiujacego gramatury 50-60 g/m2. Szyty drutem na dwie klamry. Posiadajacy perforację kazdej kartki umieszczoną po któtszym boku 1 cm od krawedzi. Bloczek zabezpieczony na wierzchu i pod spodem przekładkami koloru białego, równo cietymi, wykonanymi z kartonu gramatury 200 g/m2 z jednym bigiem na wierzchu. Każda kartka posiada dwuliterową serię i sześciocyfrową numerację. Wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 05.11.2019 r- Dz. U. Z 2019 r poz. 2145 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania druków scisłego zarachowania, których symbole, ilości, ceny jednostkowe oraz opis techniczny określa Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z powierzonymi wzorami wydanymi przez zamawiającego. Wzory druków, zostaną wydane Wykonawcy w pierwszym dniu obowiązywania umowy. Wzory druków nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do ich należytego przechowywania, zabezpieczenia przed utratą oraz zwrotu ich przy pierwszej dostawie. Druki scisłego zarachowania wykonywane będą przez Wykonawcę sukcesywnie partiami każdorazowo po zgłoszeniu pisemnych zamówień przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów druków ścisłego zarachowania wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy oraz opisu technicznego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w razie ich zmiany w trakcie realizacji umowy. Dostawy druków następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, wraz z rozładunkiem do magazynu głownego Wydziału GMT KWP zs. w Radomiu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00 Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, jeżeli jego jakość budzi zastrzeżenia. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, Zamawiający sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamację do Wykonawcy. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy maksymalna należność za przedmiot umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 nie zostanie osiągnięta.

II.5) Główny kod CPV: 22900000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: – 12 miesiecy od daty zawarcia umowy z mozliwoscia jej przedłużenia o kolejne 6 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - dotyczy również podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących sięw ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej ,na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 986) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 Ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy z dnia 06 marca 2018r. tekst jednolity z 2019r. poz. 1291). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, §7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy - (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) - należy złożyć w formie oryginału, wraz z wypełnionym we wszystkich pozycjach wykazem asortymentowo – ilościowym (zał. nr 1 do SIWZ) stanowiącym integralną część formularza ofertowego, - W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. Ponadto: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) - oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy częsciowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian umowy na etapie jej realizacji: 1. możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w terminie określonym 12 miesięcy od jej zawarcia maksymalna należność za przedmiot umowy, nie zostanie osiągnięta. 2. Zamawiający może w ramach wykonania umowy zamówić mniejszą od przewidywanej w załączniku nr 1 do umowy ilość druków scisłego zarachowania , nie mniej jednak niż 80%. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wówczas wynagrodzenie, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-i-dostawa-drukow-scislego-zarachowania-dla-kwp-zs.-w-radomiu%2C-radom,79673,ogloszenie.html

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764