logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: Zakup i dostawa komputerów, monitorów, urządzeń drukujących i kopiujących dla Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz zintegrowanego systemu zarządzania informacją w Starostwie Powiatowym w Radomiu

Oferta ważna do:30.03.2023 godz. 11:00
Odsłon: 177

Zakup i dostawa komputerów, monitorów, urządzeń drukujących i kopiujących dla Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz zintegrowanego systemu zarządzania informacją w Starostwie Powiatowym w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spradom.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa komputerów, monitorów, urządzeń drukujących i kopiujących dla Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz zintegrowanego systemu zarządzania informacją w Starostwie Powiatowym w Radomiu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01c97ada-c717-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146642
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056564/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu komputerowego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace,

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziałach XVI, XIX i XX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181, e-mail: bkubik@spradom.eu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp; 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie
z dnia 11 września 2019 r.Pzp., a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,; 2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy Pzp, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp., ; 4)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r Pzp.,, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy; 5)posiada Pani/Pan prawo do: •żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UO D O; 6) nie przysługuje Pani/Panu• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; •prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; •na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7) Pani/a dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu; 8) Pani/a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy informujemy iż:- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ON.272.44.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Części 1 są Komputery i monitory:
1. KOMPUTER
(ALL–IN–ONE) – 20 sztuk
Procesor - Wielordzeniowy, architektura x86, wydajność co najmniej 21 000 pkt. dla systemów jednoprocesowych według Passmark – CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Zamawiający dokona oceny zaoferowanego procesora na podstawie wyniku testu Passmark CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku testu z w/w strony. Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji na podstawie danych pobranych z tej strony, według stanu na dzień składania ofert.
Ekran: LCD; przekątna min. 23"; rozdzielczość Full HD 1920x1080;
Pamięć RAM: 16 GB; DDR 5;
Dysk twardy: DYSK SSD 512 GB;
Wbudowane komponenty, interfejsy:
- karta graficzna HD;
- karta dźwiękowa - zintegrowana;
- karta sieciowa Gigabit Ethernet z obsługą WOL;
- karta sieciowa Wi-Fi;
- porty: 1xRJ45, 3xUSB typ A, 1xUSB typ C, 1xHDMI, gniazdo audio;
Zasilanie :
- zasilacz o wysokiej sprawności, spełniający wymagania certyfikatu 80 Plus Bronze;
- Zainstalowany system operacyjny: min. Licencja Microsoft Windows 11 Professional PL, system 64Bit wersja polska z nośnikiem lub równoważny, tj.: system operacyjny umożliwiający podłączenie komputera do domeny AD, zapewniający w 100% poprawne działanie pakietu office np.: Microsoft Office 2016, 2019, 2021 wraz z obsługą programów dedykowanych – stworzonych pod system Windows 8, 10, 11 z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania.
- Akcesoria i wyposażenie:
•klawiatura przewodowa QWERTY; • mysz optyczna przewodowa o długości min. 10 cm i szerokości min. 5 cm u podstawy; •zintegrowana podstawa z regulacją wysokości
i pochylenia ekranu; • wbudowane głośniki; • wbudowany mikrofon; • wbudowana w górną część obudowy matrycy cyfrowa kamera Full HD.
Gwarancja : Minimum 3 lata, naprawa w następnym dniu roboczym
w miejscu instalacji, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. (on-site, next business day)
Certyfikaty i standardy:
- Deklaracja zgodności CE
- Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT – wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu https://www.epeat.net lub równoważny, tj. wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą, który potwierdza: Efektywność energetyczna i żywotność baterii; Kryteria podstawowe GPP w UE: ST1 i KU1 / kryteria kompleksowe: KU5 dla danego urządzenia komputerowego wg. wytycznych zawartych w Rozporządzeniu (EU) nr 617/2013; Lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu większym niż 0,1 % (w/w); Kryteria podstawowe GPP w UE: ST3 / kryteria kompleksowe: ST4 dla danego urządzenia komputerowego wg. wytycznych zawartych w Rozporządzeniu REACH (WE) nr 1907/2009.

2. Monitor 27”Full HD 1920x1080 Porty: HDMI, D-SUB, Displayport - parametry minimalne - 8 szt.

Proporcje obrazu: 16:9
Przekątna ekranu: 27"
Typ matrycy: TFT IPS
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji : 5 ms
Jasność: 250 cd/m2
Kontrast statyczny: 1 000:1
Kontrast dynamiczny: 10 000 000:1
Gniazda we/wy: 1 x Displayport
Gniazda we/wy: 1 x D - SUB
Gniazda we/wy: 1 x HDMI
Wbudowane głośniki: Tak
Certyfikaty: CE
Standard VESA: Pobór mocy: 15.4 W
Akcesoria w zestawie: Monitor z podstawą - Przewód D-Sub - Przewód Audio - Przewód zasilający - Dokumentacja użytkownika


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawarte są w SWZ oraz w załączniku Nr 1 do SWZ (wzór umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów
2.1. Dla wszystkich część zamówienia:
Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] - 60 pkt.
2. Gwarancja [G] - 30 pkt.
3. Termin dostawy [T] - 10 pkt.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
4.1 Cena [C]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

4.2 Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” (dotyczy wszystkich części zamówienia) będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 30).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata – otrzyma 20 punktów
5 lat i więcej – otrzyma 30 punktów

gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

4.3 Termin dostawy [T]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt.)

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla wszystkich części zamówienia:
30 dni – otrzyma 0 punktów
25 dni – otrzyma 3 punkty
20 dni – otrzyma 6 punktów
15 dni – otrzyma 10 punktów

gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
dla wszystkich części zamówienia: P = C + G + T
gdzie: P - ilość punktów
C – ilość punktów za kryterium „Cena”
G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”
T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Części 2 są drukarki A4 i urządzenia wielofunkcyjne:
1. Drukarka laserowa A4 -15 szt.
2. Urządzenie wielofunkcyjne LASER A4 - 8 szt.
3. Urządzenie wielofunkcyjne LASER A4 + FAX - 2 szt.
4. Urządzenie wielofunkcyjne LASER Kolor A4 - 3 szt.

Drukarka A4 monochromatyczna
1. Technologia druku: Laserowa lub LED, monochromatyczna
2. Normatywne obciążenie miesięczne:120 000 stron A4/miesiąc
3. Szybkość druku jednostronnego, format A4: Minimum 44 str./min
4. Czas wydrukowania pierwszej strony Maksymalnie 7 sekund z trybu gotowości i 10 sek z trybu uśpienia
5. Rozdzielczość druku: Minimum 1200 x 1200 dpi
6. Wbudowana pamięć i procesor: Minimum 512 MB, 1GHz
7. Standardowa pojemność kaset na papier: Minimum: 250 arkuszy A4 8. Możliwość rozbudowy podajników: Minimum do 1800 arkuszy 9.Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny) Minimum: 100 arkuszy A4 10. Standardowa pojemność odbiornika na papier:Minimum 150 arkuszy A4 11. Obsługiwane rozmiary nośników A4, A5, A6, Koperta C5, Koperta C6, Koperta DL,
12. Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier 13. Interfejsy standardowe: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX RJ45 14. Języki opisu strony (emulacje): PCL5e, PCL6, PostScript 3 15. Druk dwustronny: Automatyczny 16. Wyświetlacz: Pełno kolorowy, 2’’ 17. Pobór mocy podczas drukowania: Maksymalnie 700W 18. Pobór mocy podczas czuwania (uśpienia): Maksymalnie 3 W 19. Waga urządzenia brutto (tj. z materiałami eksploatacyjnymi): Max 15 kg
20. Materiały eksploatacyjne (dostarczone w komplecie w ramach oferowanego urządzenia):Urządzenie dostarczone ze startowymi materiałami eksploatacyjnymi pozwalającymi na wydrukowanie 5000 stron. Wymagana obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 25 000 stron A4 zgodnie z normą ISO 19752. Tonery muszą być dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.
21. Dodatkowo: Przewód drukarkowy umożliwiający pracę jednostanowiskową. 22. Gwarancja:Minimum 3 lata

Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne
1. Rodzaj urządzenia: Wielofunkcyjne A4, drukarka, kserokopiarka, skaner kolorowy 2. Technologia druku: Laserowa lub LED, monochromatyczna 3. Panel operatora: wyświetlacz dotykowy, pełno kolorowy, dotykowy ekran LCD o wielkości min 2’’ 4. Normatywne obciążenie miesięczne:Minimum 80 000 stron A4 5. Szybkość druku jednostronnego, format A4:Minimum 40 str./min. 6. Czas wydrukowania pierwszej strony Maksymalnie 6 sekund.
7. Rozdzielczość druku, kopiowania i skanowania: Minimum 600x600dpi – drukowanie, kopiowanie, skanowanie 8. Wbudowana pamięć i procesor: Minimum 512 MB, procesor 1 GHz
9. Standardowa pojemność kaset na papier:Minimum: 250 arkuszy A4; 10. Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny): Minimum: 100 arkuszy A4 11. Automatyczny podajnik dokumentów dwustronny:Minimum 50 arkuszy A4 12. Odbiornik papieru: Minimum 150 arkuszy A4 13. Możliwość rozbudowy podajników:Minimum do 800 arkuszy 14. Obsługiwane rozmiary nośników A4, A5, A6, koperta C5, koperta C6, koperta DL 15. Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier 16. Interfejsy standardowe: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX RJ45 17. Języki opisu strony (emulacje): PCL5e, PCL6, PostScript 3 18. Druk dwustronny: Automatyczny 19. Skanowanie i kopiowanie: Dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów 20. Głośność: 56dBA 21. Pobór mocy podczas drukowania: Maksymalnie 600 W 22. Pobór mocy podczas czuwania (uśpienia): Maksymalnie 3 W 23. Waga urządzenia brutto (tj. z materiałami eksploatacyjnymi): Maksymalnie 15 kg 24. Materiały eksploatacyjne (dostarczone w komplecie w ramach oferowanego urządzenia): Urządzenie dostarczone ze startowymi materiałami eksploatacyjnymi pozwalającymi wydrukować 3000 stron. Wymagana obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 6000 stron A4 zgodnie z normą ISO 19752. Tonery muszą być dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.
25. Dodatkowo: Przewód drukarkowy umożliwiający pracę jednostanowiskową. 26. Funkcje skanowania: Skaner kolorowy sieciowy z możliwością skanowania do folderu sieciowego, FTP, e-maila, USB. Wyjściowe formaty plików skanera: TIFF, PDF, JPEG. Funkcja skanowania dwustronnego z automatycznego, jednoprzebiegowego podajnika dokumentów. Prędkość skanowania 90 obrazów na min. 27. Zarządzanie: Możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą interfejsu webowego w języku polskim. 28. Gwarancja: Minimum 3 lata

Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne + FAX

1. Rodzaj urządzenia: Wielofunkcyjne A4, drukarka, kserokopiarka, skaner kolorowy 2. Technologia druku: Laserowa lub LED, monochromatyczna 3. Panel operatora:wyświetlacz dotykowy, pełno kolorowy, dotykowy ekran LCD o wielkości min 2,5’’ 4. Normatywne obciążenie miesięczne:Minimum 80 000 stron A4 5. Szybkość druku jednostronnego, format A4:Minimum 40 str./min. 6. Czas wydrukowania pierwszej strony Maksymalnie 6 sekund.
7. Rozdzielczość druku, kopiowania i skanowania: Minimum 600x600dpi – drukowanie, kopiowanie, skanowanie 8. Wbudowana pamięć i procesor: Minimum 512 MB, procesor 1 GHz
9. Standardowa pojemność kaset na papier:Minimum: 250 arkuszy A4; 10. Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny):Minimum: 100 arkuszy A4 ; 11. Automatyczny podajnik dokumentów dwustronny:Minimum 50 arkuszy A4
12. Odbiornik papieru: Minimum 150 arkuszy A4
13. Możliwość rozbudowy podajników:Minimum do 800 arkuszy
14. Obsługiwane rozmiary nośników A4, A5, A6, koperta C5, koperta C6, koperta DL 15. Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier 16. Interfejsy standardowe: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX RJ45 17. Języki opisu strony (emulacje):PCL5e, PCL6, PostScript 3; 18. Druk dwustronny:Automatyczny 19. Skanowanie i kopiowanie: Dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów 20. Głośność: 56dBA 21. Pobór mocy podczas drukowania: Maksymalnie 600 W 22. Pobór mocy podczas czuwania (uśpienia): Maksymalnie 3 W 23. Waga urządzenia brutto (tj. z materiałami eksploatacyjnymi):Maksymalnie 15 kg 24. Materiały eksploatacyjne (dostarczone w komplecie w ramach oferowanego urządzenia): Urządzenie dostarczone ze startowymi materiałami eksploatacyjnymi pozwalającymi wydrukować 3000 stron
Wymagana obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 20000 stron A4 zgodnie z normą ISO 19752. Tonery muszą być dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.
25. Dodatkowo: Przewód drukarkowy umożliwiający pracę jednostanowiskową. 26. Funkcje skanowania: Skaner kolorowy sieciowy z możliwością skanowania do folderu sieciowego, FTP, e-maila, USB. Wyjściowe formaty plików skanera: TIFF, PDF, JPEG. Funkcja skanowania dwustronnego z automatycznego, jednoprzebiegowego podajnika dokumentów. Prędkość skanowania 90 obrazów na min. 27. Zarządzanie: Możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą interfejsu webowego w języku polskim.
28. Gwarancja: Minimum 3 lata

Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe
1. Rodzaj urządzenia: Wielofunkcyjne A4, drukarka, kserokopiarka, skaner kolorowy, moduł TPM
2. Technologia druku: Laserowa lub LED, kolorowa
3. Panel operatora: wyświetlacz dotykowy, pełno kolorowy, dotykowy ekran LCD o wielkości min 2,5’’
4. Normatywne obciążenie miesięczne: Minimum 70 000 stron A4
5. Szybkość druku jednostronnego, format A4:Minimum 24 str./min mono i kolor 6. Czas wydrukowania pierwszej strony Maksymalnie 14 sekund w kolorze 7. Rozdzielczość druku, kopiowania i skanowania: Minimum 600x600dpi – drukowanie, kopiowanie, skanowanie
8. Wbudowana pamięć i procesor: Minimum 1GB, procesor 1 GHz
9. Standardowa pojemność kaset na papier: Minimum: 250 arkuszy A4; 10. Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny): Minimum 1 arkusz A4; 11. Automatyczny podajnik dokumentów dwustronny: Minimum 50 arkuszy A4 ;12. Odbiornik papieru:Minimum 100 arkuszy A4; 13. Możliwość rozbudowy podajników: Minimum do 750 arkuszy, 14. Obsługiwane rozmiary nośników A4, A5, A6, koperta C5, koperta C6, koperta DL 15. Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier 16. Interfejsy standardowe: USB 2.0, Ethernet 10/100/Base TX RJ4, Wifi 17. Języki opisu strony (emulacje): PCL5e, PCL6, PostScript 3
18. Druk dwustronny: Automatyczny 19. Skanowanie i kopiowanie: Dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów 20. Głośność: 56dBA; 21. Pobór mocy podczas drukowania: Maksymalnie 500 W; 22. Pobór mocy podczas czuwania (uśpienia): Maksymalnie 3 W; 23. Waga urządzenia brutto (tj. z materiałami eksploatacyjnymi):Maksymalnie 20 kg; 24. Materiały eksploatacyjne (dostarczone w komplecie w ramach oferowanego urządzenia): Urządzenie dostarczone ze startowymi materiałami eksploatacyjnymi pozwalającymi wydrukować 15 00 stron. Wymagana obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 6 000 stron A4 mono i każdy kolor. Tonery muszą być dostępne w ofercie producenta urządzenia na dzień składania ofert.; 25. Dodatkowo: Przewód drukarkowy umożliwiający pracę jednostanowiskową.
26. Funkcje skanowania: Skaner kolorowy sieciowy z możliwością skanowania do folderu sieciowego, FTP, e-maila, USB. Wyjściowe formaty plików skanera: TIFF, PDF, JPEG. Funkcja skanowania dwustronnego z automatycznego, podajnika dokumentów. Prędkość skanowania 50 obrazów na min. 27. Zarządzanie: Możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą interfejsu webowego w języku polskim. 28. Gwarancja: Minimum 3 lata
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawarte są w SWZ oraz w załączniku Nr 1 do SWZ (wzór umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów
2.1. Dla wszystkich część zamówienia:
Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] - 60 pkt.
2. Gwarancja [G] - 30 pkt.
3. Termin dostawy [T] - 10 pkt.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
4.1 Cena [C]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

4.2 Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” (dotyczy wszystkich części zamówienia) będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 30).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata – otrzyma 20 punktów
5 lat i więcej – otrzyma 30 punktów

gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

4.3 Termin dostawy [T]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt.)

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla wszystkich części zamówienia:
30 dni – otrzyma 0 punktów
25 dni – otrzyma 3 punkty
20 dni – otrzyma 6 punktów
15 dni – otrzyma 10 punktów

gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
dla wszystkich części zamówienia: P = C + G + T
gdzie: P - ilość punktów
C – ilość punktów za kryterium „Cena”
G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”
T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Części 3 jest Zintegrowany system zarządzania informacją:
1. 2 letnia licencja systemu do wyświetlania treści i zarządzania systemem informacji. Rozwiązanie musi zostać oparte o tzw. chmurę. - 7 szt.
2. Monitor LED 32”- 1 szt.
3. Monitor LED 55” - 4 szt.
4. Monitor LED 75” - 1 szt.
5. Monitor LED 85” - 1 szt.
6. Uchwyt ścienny do montowania monitora 32” - 1 szt.
7. Uchwyt ścienny do montowania monitora 55” - 2 szt.
8. Uchwyt sufitowy do montowania monitora 55” - 2 szt.
9. Uchwyt ścienny do montowania monitora 75” - 1 szt.
10. Uchwyt ścienny do montowania monitora 85” - 1 szt.
Monitory muszą w pełni współpracować z dostarczonym oprogramowaniem do wyświetlania treści i zarządzania systemem informacji.
Monitor – typ 1
• Typ matrycy – E-LED BLU
• Typ podświetlenia – LED
• Przekątna - min. 32”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD (1920x1080)
• Jasność – min. 400 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Kąt oglądalności – min. 178/178 (H/V)
• Czas reakcji matrycy – maks. 8ms
• Minimalny zestaw złącz:
• Wejścia Video: min. 1x DP 1.2, 2x HDMI 2.0
• Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack
• Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB
• Wymiary maks.: 726 x 420 x 35,0 mm
• Waga maks.: 5.9 kg
• Zużycie energii: maks. 75 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By.
• Możliwość pracy w trybie 24/7 (godzin/dni)
• Wbudowane w każdy monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w każdym z monitorów – 8GB, minimalne wymagania co do wbudowanej platformy : Procesor min. Quad Core 1.7 GHz, pamięć RAM min. 2.5 GB, silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio.
• Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w sieci (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. • Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitorów poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN.
• Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak kurz, ochrona na poziomie IP5x • Wbudowany moduł WiFi
• Gwarancja producenta – min. 3 lata.
• Certyfikat CE
Monitor – typ 2
• Typ matrycy – E-LED BLU • Typ podświetlenia – LED • Przekątna - min. 55” •Format obrazu – 16 : 9 •Rozdzielczość – min. UHD (3840x2160) •Jasność – min. 500 cd/m2 •Kontrast – min. 4000:1 •Kąt oglądalności – min. 178/178 (H/V) •Czas reakcji matrycy – maks. 8ms •Minimalny zestaw złącz: •Wejścia Video: min. 1x DP 1.2, 3x HDMI 2.0 •Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack •Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB•Wymiary maks.: 1236 x 708 x 46,4 mm•Waga maks.: 18.4 kg•Zużycie energii: maks. 145 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By. •Możliwość pracy w trybie 24/7 (godzin/dni) •Wbudowane w każdy monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w każdym z monitorów – 16GB, minimalne wymagania co do wbudowanej platformy : Procesor min. Quad Core 1.7 GHz, pamięć RAM min. 2.5 GB, silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio. •Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w sieci (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. •Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitorów poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN. •Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak kurz, ochrona na poziomie IP5x
•Wbudowany moduł WiFi oraz BT •Gwarancja producenta – min. 3 lata.• Certyfikat CE
Monitor – typ 3
• Typ matrycy – E-LED BLU• Typ podświetlenia – LED• Przekątna - min. 75”•Format obrazu – 16 : 9 •Rozdzielczość – min. UHD (3840x2160)•Jasność – min. 500 cd/m2 •Kontrast – min. 4000:1•Kąt oglądalności – min. 178/178 (H/V)•Czas reakcji matrycy – maks. 8ms•Minimalny zestaw złącz:•Wejścia Video: min. 1x DP 1.2, 3x HDMI 2.0•Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack•Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB•Wymiary maks.: 1685 x 963 x 50,0 mm•Waga maks.: 38.5 kg•Zużycie energii: maks. 235 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By.•Możliwość pracy w trybie 24/7 (godzin/dni)•Wbudowane w każdy monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w każdym z monitorów – 16GB, minimalne wymagania co do wbudowanej platformy : Procesor min. Quad Core 1.7 GHz, pamięć RAM min. 2.5 GB, silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio.•Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w sieci (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. •Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitorów poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN. •Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak kurz, ochrona na poziomie IP5x •Wbudowany moduł WiFi oraz BT •Gwarancja producenta – min. 3 lata.•Certyfikat CE
Monitor – typ 4
• Typ matrycy – E-LED BLU•Typ podświetlenia – LED•Przekątna - min. 85”•Format obrazu – 16 : 9•Rozdzielczość – min. UHD (3840x2160)•Jasność – min. 500 cd/m2•Kontrast – min. 4000:1•Kąt oglądalności – min. 178/178 (H/V)•Czas reakcji matrycy – maks. 8ms•Minimalny zestaw złącz:•Wejścia Video: min. 1x DP 1.2, 2 x HDMI 2.0•Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack•Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB•Wymiary maks.: 1900 x 1083x 57,0 mm•Waga maks.: 48.7 kg•Zużycie energii: maks. 310 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By.•Możliwość pracy w trybie 24/7 (godzin/dni)•Wbudowane w każdy monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w każdym z monitorów – 8GB, minimalne wymagania co do wbudowanej platformy : Procesor min. Quad Core 1.7 GHz, pamięć RAM min. 2.5 GB, silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio.•Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w sieci (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika. •Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitorów poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN. •Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak kurz, ochrona na poziomie IP5x•Wbudowany moduł WiFi •Gwarancja producenta – min. 3 lata.
•Certyfikat CE
a)Uchwyty ścienne i sufitowe muszą być w pełni kompatybilne z dostarczonymi monitorami i zapewniać ich bezpieczne użytkowanie przez Zamawiającego.
b)Rozwiązanie do wyświetlania treści i zarządzania systemem informacji: System zarządzania treścią składający się z oprogramowania typu CMS do zarządzania treścią, profesjonalnych monitorów wielkoformatowych z wbudowanym odtwarzaczem treści multimedialnej oraz z oprogramowania odtwarzającego treść na monitorach. Dostęp do oprogramowania zarządzającego możliwy jest poprzez przeglądarkę WWW w sposób zdalny – z dowolnego miejsca na świecie po adresie. Logowanie do systemu musi odbywać się po nazwie domeny. Rozwiązanie musi zostać oparte o tzw. Chmurę (Cloud based), a komunikacja serwera z wbudowanymi odtwarzaczami treści musi być szyfrowana przy pomocy protokołu SSL. Celem zapewnienia jak najmniejszego opóźnienia w komunikacji, serwer/y musi być zlokalizowany w Polsce. Oprogramowanie CMS musi być na bieżąco aktualizowane. System umożliwia użytkownikowi zmianę treści publikowanej na monitorach w sposób zdalny (poprzez sieć LAN lub WiFi).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawarte są w SWZ oraz w załączniku Nr 1 do SWZ (wzór umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów
2.1. Dla wszystkich część zamówienia:
Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] - 60 pkt.
2. Gwarancja [G] - 30 pkt.
3. Termin dostawy [T] - 10 pkt.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
4.1 Cena [C]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

4.2 Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” (dotyczy wszystkich części zamówienia) będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 30).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata – otrzyma 20 punktów
5 lat i więcej – otrzyma 30 punktów

gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

4.3 Termin dostawy [T]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt.)

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla wszystkich części zamówienia:
30 dni – otrzyma 0 punktów
25 dni – otrzyma 3 punkty
20 dni – otrzyma 6 punktów
15 dni – otrzyma 10 punktów

gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
dla wszystkich części zamówienia: P = C + G + T
gdzie: P - ilość punktów
C – ilość punktów za kryterium „Cena”
G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”
T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla Części 4 jest:
- Ploter wraz z dodatkową rolką - 1 szt.
W pełni zintegrowana drukarka z dwiema rolkami, obsługą języka Adobe PostScript 3 i atramentem pigmentowym (Pk, Mk, CMY, czerwony), która drukuje na papierze, tekturze i metalu.
TECHNIKA
Technologia tuszów Pigmentblekk
Liczba kolorów 6 colour
Minimalna wielkość kropel 3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Minimum line width 0,26 mm
Line accuracy +/- 0,1
Drukowanie z PC, MAC, Mobile Device, USB
Printing Resolution - Draft 300 x 600 DPI
Printing Resolution - Maximum
Quality
2.400 x 1.200 DPI
OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Printable Length Roll 91
Formaty papieru Rolka — 17 cali (43,2 cm), Rolka — 24 cali (61,0 cm), Rolka — 36 cali (91,4 cm), Niestandardowa szerokość i długość, A0, A1, A2+, A3+, A4 (21.0x29,7 cm)
Auto Take Up Reel Tak
Roll Capacity - Diameter Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm
Roll Capacity - Weight Roll 1: 1.200 g, Roll 2: 1.200 g
Drukowanie bez marginesów włączone
Roll, 10" (25.4cm),
Roll, 17" (43.1cm)
Roll, 24" (60.9cm)

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii max 120 W, 32 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu 1.700 x 600 x 1100 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze.
Dysk SSD

INNE FUNKCJE
Przetwarzanie nośników wydruku,
Automatyczna gilotyna,
Automatyczna nawijarka,
Drukowanie bez marginesów,
Memory 4 GB
Gwarancja min. 2 lata

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawarte są w SWZ oraz w załączniku Nr 1 do SWZ (wzór umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów
2.1. Dla wszystkich część zamówienia:
Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] - 60 pkt.
2. Gwarancja [G] - 30 pkt.
3. Termin dostawy [T] - 10 pkt.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
4.1 Cena [C]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

4.2 Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” (dotyczy wszystkich części zamówienia) będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 30).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
4 lata – otrzyma 20 punktów
5 lat i więcej – otrzyma 30 punktów

gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

4.3 Termin dostawy [T]
Ocena dla wszystkich części zamówienia w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt.)

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie:

Dla wszystkich części zamówienia:
30 dni – otrzyma 0 punktów
25 dni – otrzyma 3 punkty
20 dni – otrzyma 6 punktów
15 dni – otrzyma 10 punktów

gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
dla wszystkich części zamówienia: P = C + G + T
gdzie: P - ilość punktów
C – ilość punktów za kryterium „Cena”
G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”
T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następującego podmiotowego środka dowodowego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (aktualnego na dzień złożenia) - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych, wyłącznie w przypadku zaoferowania produktu równoważnego.

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe – dotyczy części 2 (w przypadku zaoferowania produktu równoważnego - dotyczy systemu operacyjnego):
1.1. dokumentację oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi spełnianie przez zaoferowane oprogramowanie opisanych w SWZ wymagań,
1.2. zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania (numery stron), w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań.
2. Przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Forma przekazywania przedmiotowych środków dowodowych jest analogiczna jak w przypadku podmiotowych środków dowodowych szczegółowo określona w pkt. 8 Rozdział IX SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzianego wezwania określonego w pkt. 5 niniejszego Rozdziału, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy, w zależności od tego, na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej przez niego części umowy.
2. W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta lub dystrybutora, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikająca z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta lub dystrybutora o niedostępności zaoferowanego sprzętu, opinii o nie gorszych parametrach technicznych sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wymaga zgody Zamawiającego.
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zgodnie z treścią art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129) Zamawiający wprowadza, dodatkową przesłankę wykluczenia, która została dodana do Załącznika nr 3 do SWZ, tj. do oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-i-dostawa-komputerow%2C-monitorow%2C-urzadzen-drukujacych-i-kopiujacych-dla-starostwa-powiatowego-w-radomiu-oraz-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-informacja-w-starostwie-powiatowym-w-radomiu%2C-radom,89585,ogloszenie.html

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764