logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Włocławek: Zakup i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych realizowany w ramach projektu o nazwie „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

Oferta ważna do:22.07.2022 godz. 11:00
Odsłon: 211

Zakup i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych realizowany w ramach projektu o nazwie „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Włocławek
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13
1.5.2.) Miejscowość: Włocławek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych realizowany w ramach projektu o nazwie „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01fd5d53-01c5-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252518
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035423/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych realizowany w ramach projektu o nazwie „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,92378,590f7bd832868874879231f9104bb574.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem
sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
4. Korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem można również kierować na następujący adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@um.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępna jest pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz
komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu
Miasta Włocławek:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31,
c) Mozilla Firefox 26,
d) Opera 18;
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet,
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
c) włączona obsługa JavaScript,
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Reader,
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
3) wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies S.A.,
d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.;
4) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf.
5) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego to: zamowienia@um.wloclawek.pl.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7. Zamawiający zaleca, aby nazwa plików lub katalogów przesyłanych Zamawiającemu przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, oraz za pomocą poczty elektronicznej zawierała maksymalnie 50 znaków.
8. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do zalecenia Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączne ryzyko braku możliwości otwarcia przez Zamawiającego przesłanego pliku lub katalogu, a tym samym ryzyko braku możliwości zapoznania się przez Zamawiającego treścią przesłanego pliku lub katalogu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.30.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjno-informacyjnych,
b) wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
c) naniesienie grafiki zgodnie z wytycznymi wynikającymi z podręcznika Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021 (wzór logotypu do zadruku – załącznik nr 6; podręcznik – załącznik nr 7),
d) dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych do Zamawiającego, tj. do Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów; 87-700 Włocławek; Zielony Rynek 11/13; pokój nr 205, w następującym zakresie:
- ścianka tekstylna wraz z torbą transportową – w ilości 1 sztuki,
- roll up wraz z torbą transportową – w ilości 4 sztuki.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjno-informacyjnych,
b) wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
c) naniesienie grafiki zgodnie z wytycznymi wynikającymi z podręcznika Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021 (wzór logotypu do zadruku – załącznik nr 6; podręcznik – załącznik nr 7),
d) dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych do Zamawiającego, tj. do Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów; 87-700 Włocławek; Zielony Rynek 11/13; pokój nr 205, w następującym zakresie:
- długopis – w ilości 1400 sztuk,
- notatnik – w ilości 300 sztuk,
- pamięć USB – w ilości 110 sztuk,
- notes – w ilości 25 sztuk,
- podkładka z klipem – w ilości 10 sztuk,
- teczka konferencyjna – w ilości 25 sztuk.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjno-informacyjnych,
b) wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
c) naniesienie grafiki zgodnie z wytycznymi wynikającymi z podręcznika Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021 (wzór logotypu do zadruku – załącznik nr 6; podręcznik – załącznik nr 7),
d) dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych do Zamawiającego, tj. do Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów; 87-700 Włocławek; Zielony Rynek 11/13; pokój nr 205, w następującym zakresie:
- winder – flaga reklamowa z pokrowcem – w ilości 4 sztuk.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa:
1. namiotów handlowych wraz z wyposażeniem w ilości 15 sztuk o parametrach wskazanych poniżej:
1) typ namiotu: ekspresowy w formie konstrukcji stelażowej;
2) rozmiar:
• szerokość namiotu: 2,5 metra,
• długość namiotu: 2,5 metra;
3) stelaż wykonany z aluminium o średnicy rurki minimum 30 mm;
4) regulowana wysokość;
5) wysokość wejścia do namiotu: od 1700 mm do 2200 mm;
6) wysokość kalenicy namiotu: od 2900 mm do 3400 mm;
7) materiał: zadaszenie oraz 4 ściany wykonane z tkaniny poliestrowej o grubości od 220 g/m² do 240 g/m²;
8) wykonany z materiału wodoodpornego;
9) wykonany z materiału odpornego na działanie promieni ultrafioletowych (UV);
10) wyposażony w kotwy mocujące do podłoża;
11) obciążenie: od 15 kg do 20 kg na nogę;
12) ilość nóg: 4;
13) kolor: jasnoszary.
2. namiotów wystawowych wraz z wyposażeniem w ilości 2 sztuk o parametrach wskazanych poniżej:
1) typ namiotu: ekspresowy w formie konstrukcji stelażowej;
2) rozmiar:
• szerokość namiotu: minimum 3 metry,
• długość namiotu: minimum 6 metrów;
3) stelaż wykonany z aluminium o średnicy rurki minimum 30 mm;
4) regulowana wysokość;
5) wysokość wejścia do namiotu: od 1700 mm do 2200 mm;
6) wysokość kalenicy namiotu: od 2900 mm do 3400 mm;
7) materiał: zadaszenie oraz 4 ściany wykonane z tkaniny poliestrowej o grubości od 220 g/m² do 240 g/m²;
8) wykonany z materiału wodoodpornego;
9) wykonany z materiału odpornego na działanie promieni ultrafioletowych (UV);
10) wyposażony w kotwy mocujące do podłoża;
11) obciążenie: od 25 kg do 30 kg na nogę;
12) ilość nóg: minimum 4, maximum 6;
13) kolor: jasnoszary.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39522530-1 - Namioty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa namiotu reklamowego wraz z wyposażeniem w ilości 1 sztuki o następujących parametrach:
1) wymiary namiotu: 3,0 metry x 3,0 metry x 3,0 metry;
2) kolor namiotu: szary;
3) 4 ściany namiotu pełne;
4) typ namiotu: namiot ekspresowy;
5) stelaż namiotu: aluminiowy;
6) dach i ściany namiotu wykonane wodoszczelnej i podwójnie impregnowanej tkaniny poliestrowej o gramaturze ok. 220g/m²;
7) zadruk: na 4 ścianach namiotu logo i tekst w kolorze czarnym;
8) wyposażony w system, który umożliwia kierunkowy montaż akcesoriów bezpośrednio do konstrukcji, bez użycia dodatkowych uchwytów;
9) konstrukcja jednoczęściowa eliminująca problem zgubienia pojedynczego elementu
10) wyposażenie: pokrowce transportowe na dach i konstrukcję; komplet szpilek do nóg oraz lin odciągowych z kotwami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39522530-1 - Namioty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa parasola reklamowego wraz z wyposażeniem w ilości 1 sztuki o następujących parametrach:
a) kolor parasola: szary;
b) wymiary parasola: 3,5 metra x 3,5 metra;
c) konstrukcja: aluminiowa;
d) podstawa parasola: stalowa krzyżowa na obciążniki betonowe;
e) dach parasola wykonywany z wodoszczelnej, odpornej na ścieranie tkaniny poliestrowej;
f) zadruk logo i tekst w kolorze czarnym na 1 falbanie parasola;
g) parasol powinien być odporny na wiatr do prędkości 30 km/h;
h) poszycie wraz z zadrukiem na 1 falbanie parasola;
i) w zestawie powinien znajdować się pokrowiec transportowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39295200-8 - Parasole
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa leżaków w ilości 50 sztuk o następujących parametrach:
a) stelaż leżaka: wykonany z drewna;
b) obciążenie leżaka: maksymalnie 120 kg;
c) możliwość 3-stopniowej regulacji leżaka;
d) leżak wyposażony w zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem leżaka;
e) leżak wyposażony w wymienne poszycie z tkaniny poliestrowej w kolorze białym,
f) zadruk na poszyciu leżaka: logo w górnym lewym rogu poszycia i tekst w kolorze czarnym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39142000-9 - Meble ogrodowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz postaci zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ;
2. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Nie dotyczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 2, składa każdy z Wykonawców, przy czym w części dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 2, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy i ustawą PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: W prowadzonym postępowaniu Wykonawcy składają swoje oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, za pomocą poczty elektronicznej, przygotowanej przez Wykonawcę wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Operatora Programu.
2. Zamawiający oraz Operatora Programu dokonają oceny przedstawionych projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych oraz zgłoszą ewentualne uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedstawionych przez Wykonawcę wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 10 dni do dnia otrzymania przez Zamawiającego wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych.
3. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego oraz Operatora Programu uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedstawionych przez Wykonawcę wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych przed upływem terminu, o którym mowa pkt. 2, uznaje się za akceptację złożonych przez Wykonawcę wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych.
4. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Operatora Programu uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedstawionych przez Wykonawcę wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych, Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej, przygotowanej wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego oraz Operatora Programu, niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonych wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych.
5. Zamawiający jest obowiązany do przekazania Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni do dnia otrzymania przez Zamawiającego wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, potwierdzenia, że wizualizacje, o których mowa w pkt. 4, uwzględniają uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego oraz Operatora Programu.
6. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie oraz w postaci zgodnej z zaakceptowanymi przez Zamawiającego oraz Operatora Programu wizualizacjami projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych w terminie wynikającym ze złożonej oferty, jednak nie dłuższym niż 16 dni (dotyczy zadań nr 1 – 7) od dnia, w którym:
1) upłynął termin, o którym mowa w pkt. 2 – w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub za-strzeżeń dotyczących przedstawionych przez Wykonawcę wizualizacji projektów graficznych materiałów promocyjno - informacyjnych, lub
2) Wykonawca otrzymał o Zamawiającego potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 5.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-i-dostawa-materialow-promocyjno-informacyjnych-realizowany-w-ramach-projektu-o-nazwie-_wloclawek-%E2%80%93-miasto-nowych-mozliwosci.-tutaj-mieszkam%2C-pracuje%2C-inwestuje-i-tu-wypoczywam_.%2C-wloclawek,87282,ogloszenie.html

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,92378,590f7bd832868874879231f9104bb574.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764