logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla zespołu Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych WUP w Krakowie

Oferta ważna do:23.03.2023 godz. 10:00
Odsłon: 96

Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla zespołu Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych WUP w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357114075
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Na Stawach
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-107
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup-krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla zespołu Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych WUP w Krakowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02675f48-bf19-11ed-b311-9aae6ad31be8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137306
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062173/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup materiałów promocyjnych dla zespołu PKD
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Kierunek Kariera” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02675f48-bf19-11ed-b311-9aae6ad31be8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowo opisano w pkt. IX SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu (z
wyłączeniem ofert), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą
Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem
zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej
wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6) We wszelkiej korespondencji zawiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania wskazanym w SWZ.
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@wupkrakow.
pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
9) W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub-cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów
stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarte są w Rozdziale XXI
SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarte są w Rozdziale XXI
SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.271.1.6.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 133712,06 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników wydarzeń i spotkań organizowanych przez Zespół Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) cena oferty - 60 pkt
b) termin dostawy - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w
Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
a) oświadczenia potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 do SWZ),
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy określonych szczegółowo w załączniku nr B do SWZ - wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób i miejsce składania ofert zostały w rozdziale IX SWZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Ostateczny termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów dostaw kolejnych partii materiałów:
a) Pierwsza partia materiałów - 10 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji lub w terminie wskazanym w ofercie, jeżeli wykonawca zadeklarował skrócenie terminu dostawy
b) Druga partia materiałów - 40 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji lub w terminie wskazanym w ofercie, jeżeli wykonawca zadeklarował skrócenie terminu dostawy.
c) kalendarze książkowe z terminarzem biurkowym – maksymalnie w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-i-dostawa-materialow-promocyjnych-dla-zespolu-podnoszenia-kwalifikacji-doroslych-wup-w-krakowie%2C-krakow,89525,ogloszenie.html

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02675f48-bf19-11ed-b311-9aae6ad31be8
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764