logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Zakup i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby badań ankietowych prowadzonych przez Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 4 części

28.02.2024
Oferta ważna do:06.03.2024 godz. 11:00
Odsłon: 116

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby badań ankietowych prowadzonych przez Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Statystyczny w Gdańsku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331576
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Danusi 4
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-434
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: (58) 76 83 130
1.5.8.) Numer faksu: (58) 76 83 270
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gdansk.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby badań ankietowych prowadzonych przez Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e97c2db-d533-11ee-8305-7e4937eb936d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220082
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00102516/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zakup i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby badań ankietowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 4 części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://oneplace.marketplanet.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://oneplace.marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że wszelkie dane osobowe przekazane mu przez Wykonawcę podlegają ochronie zagwarantowanej zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”. W związku
z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje dodatkowo, że:
1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, a mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby badań ankietowych prowadzonych przez Urzędu Statystycznego
w Gdańsku w podziale na 4 części:
Część I – Zakup i dostawa kompletów ręczników łazienkowych
Część II – Zakup i dostawa koców,
Część III – Zakup i dostawa długopisów, notatników, toreb bawełnianych promujących badania ankietowe,
Część IV – Zakup i dostawa kawy i herbaty.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty:
− którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej „PZP”;
− świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, w razie kierowania za ich pośrednictwem do Pani/Pana korespondencji;
4. o ile obowiązujące przepisy nie nakazują stosować dłuższych terminów przechowywania dokumentów zawierających Pani/Pana dane osobowe, to będą one przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale nieuczynienie tego skutkować będzie niemożnością uzyskania zamówienia publicznego;
6. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub wątpliwościami co do jego zakresu i realizacji przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt z powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, lub e-mail: IOD_USGDK@stat.gov.pl;
7. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GDK-WA.271.1.2024.KP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 144173,50 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Zakup wraz z dostawą kompletów ręczników łazienkowych w ilości 900 sztuk na potrzeby promocji badań ankietowych prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego Gdańsku. Zamawiający do kompletów ręczników łazienkowych zamawia 900 sztuk toreb ekologicznych papierowych.6) Dostawa kompletów ręczników łazienkowych do wskazanych poniżej lokalizacji w ilościach:
a) Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4 – komplety ręczników łazienkowych – 804 sztuk,
b) Oddział w Słupsku, Al. Jana Pawła II 1 - komplety ręczników łazienkowych - 96 sztuki.

4.2.5.) Wartość części: 59778,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39510000-0 - Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający w oparciu o zapis art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych, przy czym zwiększenie w zakresie rzeczowym i ilościowym zamawianych artykułów nie może przekroczyć 30% ceny najkorzystniejszej oferty, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gramatura ręczników
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakup wraz z dostawą koców w ilości 900 sztuk na potrzeby promocji badań ankietowych prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego Gdańsku. Zamawiający do koców zamawia 900 sztuk toreb ekologicznych papierowych.
2. Dostawa koców do wskazanych poniżej lokalizacji w ilościach:
- Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4 – koce – 804 sztuk,
- Oddział w Słupsku, Al. Jana Pawła II 1 - koce - 96 sztuki

4.2.5.) Wartość części: 36531,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39510000-0 - Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający w oparciu o zapis art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych, przy czym zwiększenie w zakresie rzeczowym i ilościowym zamawianych artykułów nie może przekroczyć 30% ceny najkorzystniejszej oferty, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punków za podane powyżej kryteria oceny ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gramatura oferowanych koce
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Jednorazowa dostawa długopisów metalowych z kolorowym trzonem i srebrnymi elementami z grawerowaniem (2650 sztuk), długopisów z elementami biodegradowalnymi, z trzonem z papieru z recyklingu i kolorowymi elementami z plastiku z nadrukiem (4000 sztuk), notatniki z dołączonym biodegradowalnym długopisem (4850 sztuk), spiralnie bindowane, bawełnianych toreb zakupowych (5240 sztuk) z naniesionym w sposób trwały napisem: Badania Ankietowe Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz adresem strony internetowej stat.gov.pl, w prawym dolnym rogu torby logo GUS.

4.2.5.) Wartość części: 60000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30192123-9 - Długopisy z końcówką z włókna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
22815000-6 - Notatniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający w oparciu o zapis art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych, przy czym zwiększenie w zakresie rzeczowym i ilościowym zamawianych artykułów nie może przekroczyć 30% ceny najkorzystniejszej oferty, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punków za podane powyżej kryteria oceny ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Zakup i dostawa 900 sztuk kawy mielonej i 900 sztuk herbaty pakowanej po 50 torebek w opakowaniu.
2) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych do określonych z nazwy artykułów spożywczych w załączniku nr 3D - Formularz cenowy.
3) Poniżej opisana definicja równoważności (dla Wykonawców składających oferty równoważne) odnosi się do produktów wymienionych z nazwy w załączniku nr 3D do SWZ.
Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) odpowiadające wyszczególnionym w załączniku nr 3D, a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w specyfikacji asortymentowej – formularzu cenowym (załącznik nr 3D do SWZ).
4) Termin do spożycia kawy i herbaty nie może być krótszy niż:
a) dla I dostawy do dnia 31.12.2024 r.,
b) dla II dostawy do dnia 30.06.2025 r.,
c) dla III dostawy do dnia 31.12.2025 r

4.2.5.) Wartość części: 21480,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 15861000-1 - Kawa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający w oparciu o zapis art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych, przy czym zwiększenie w zakresie rzeczowym i ilościowym zamawianych artykułów nie może przekroczyć 30% ceny najkorzystniejszej oferty, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punków za podane powyżej kryteria oceny ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (TD ) - dla pierwszej dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu na podstawie art. 125
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Dla Części I i II
1. Do oferty należy dołączyć certyfikat jakości oferowanych kompletów ręczników łazienkowych i koców potwierdzający co najmniej ich gramaturę.
2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonująca działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikacje i kontrolę akredytowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia produktów do obrotu..
3. Certyfikat musi być wydany przez jednostkę oceniająca zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.
4. Zamawiający akceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność oferowanych kompletów ręczników łazienkowych i koców jednostkę oceniającą zgodność lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają ww. normom technicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie złożone dokumenty winny być w języku polskim lub ich tłumaczenia na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Udowodnienie równoważności artykułów włókienniczych leży po stronie Wykonawcy. , zgodnie z artykułem 99 ust. 5 ustawy Pzp
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
5. Zamawiający wezwie w terminie przez siebie wyznaczonym wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli wykonawca nie dołączy certyfikatu do oferty lub złożone środki dowodowe są niekompletne
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców oddzielnie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
5. Zamawiający będzie żądał od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu obowiązuje elektroniczna forma komunikacja za pomocą https://oneplace.marketplanet.pl
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://oneplace.marketplanet.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-07


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-i-dostawa-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-badan-ankietowych-prowadzonych-przez-urzedu-statystycznego-w-gdansku-w-podziale-na-4-czesci%2C-gdansk,92266,ogloszenie.html

https://gdansk.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764