logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Oferta ważna do:28.03.2022 godz. 12:30
Odsłon: 98

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@spradom.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e12a5536-a52a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091146
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007123/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:https://powiat radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja” lub poczty elektronicznej inwestycje@spradom.eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace pod adresem
https://onetplanet.pl/regulamin
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 100 MB.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę Marketplanet OnePlace.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace w zakładce Korespondencja z Wykonawcami.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452).
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zostały określone w Rozdziale XXVI SWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181, e-mail: bkubik@spradom.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp; 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,; 2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – PZP; 4)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy; 5)posiada Pani/Pan prawo do: •żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, •wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 6) nie przysługuje Pani/Panu • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy informujemy iż: -w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporz. 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16-wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zostały określone w Rozdziale XXVI SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.10.2022.KK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych szczegółowo opisanych w Rozdziale IV SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i przypisze im n/w znaczenie:
Kryterium: Cena (C) - 60; Waga [%]- 60%; Liczba punktów - 60
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 punktów
Cena badanej oferty
Kryterium: Termin dostawy - 40; Waga [%] - 40%; Liczba punktów - 40

Termin dostawy w ciągu 11 dni od dnia złożenia zamówienia - 0 pkt.
Termin dostawy w ciągu 9 dni od dnia złożenia zamówienia - 10 pkt.
Termin dostawy w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia - 20 pkt.
Termin dostawy w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia - 30 pkt.
Termin dostawy w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia - 40 pkt.
2. Kryterium Cena (C)
Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium – 60 punktów.

3. Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego terminu dostawy - wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym sporządzonym na podstawie załącznika nr 1 do SWZ i zostaną przyznane punkty za zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium – 40 punktów.


UWAGA:
W przypadku braku danych dotyczących terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy i skutkować będzie przyznaniem w tym kryterium oceny ofert "0 punktów" w ramach ww. kryterium oceny ofert.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana przez Zamawiającego oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości: terminu dostawy do ceny i uzyska największą łączną liczbę punktów (L) stanowiącą sumę wszystkich punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów oceny ofert opisanych w niniejszej SWZ, zgodnie z poniższym wzorem:

L = C + T

gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
T – łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
c) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

- sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.


UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę stanowi Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach),.
2. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp od podwykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania, jak również podmiotowych środków dowodowych dla podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), odpis lub informację musi złożyć każdy z w/w podmiotów.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 3, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 3, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 Pzp) – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:
 wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP Wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.
 określenie zakresu pełnomocnictwa,
 podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust.25 pkt 2 ppkt. 1 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień ich złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust.1 Rozdział VIII SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 Rozdział VIII SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
a) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-28 12:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-28 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-26


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-biurowych%2C-radom,86334,ogloszenie.html

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764