logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Zakup materiałów promocyjnych

Oferta ważna do:12.10.2021 godz. 11:00
Odsłon: 108

Zakup materiałów promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331501
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 208
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: M.Brzychcy@stat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów promocyjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cce42cc5-0be3-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00176952
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002859/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.8 Zakup materiałów promocyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.stat.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się przy użyciu:
1) Platformy, dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl,
2) poczty elektronicznej osób uprawnionych do kontaktów w sprawie zamówienia:
a) Marzena Brzychcy, e-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl,
b) Agnieszka Jagoda, e-mail: a.jagoda@stat.gov.pl,
c) Bartosz Wielądek, e-mail: b.wieladek@stat.gov.pl.
2. Wymagania tech. i organiz. wysył. i odbier. dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy określa Instrukcja dla Wykonawców korzystających z Platformy. W przypadku wątpliwości związanych z korzystaniem z Platformy, zalecany jest kontakt z dostawcą rozwiązania tel. +48 22 576 87 90 (w dni robocze, godz. 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające komunik. pomiędzy Zamaw. a Wykon., w przypadku korzystania z Platformy określono w pkt 10 SWZ.
4. Wykon. na Platformie bez zalogowania może zapoznać się z dok. postęp. oraz zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie SWZ.
5. We wszelkiej korespon. związanej z postęp. należy posługiwać się nr ogłoszenia o zamówieniu lub nr postęp. nadanym przez Zamaw.
6. Warunkiem przystąpienia do postęp. i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet; Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl/; Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.
7. Złożenie oferty możliwe będzie tylko przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/.
8. Dopuszczalna wielkość plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 100 MB.
9. Za datę złożenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na Platformie.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formacie danych w txt, .rtf, .pdf, .odt, .ods, .doc, .docx, .xls, .xslx, .xps.
11. Zamaw. wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszczalny format podpisu elektronicznego, to:
1) dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy wymagany jest oddzielny plik z podpisem. W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.
12. Wykon. składając ofertę powinien oznaczyć dok., czy stanowią one „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub czy są dokumentami „jawnymi”.
13. Dok. składane wraz z ofertą, w tym oświadczenia, składane są w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14. W przypadku przekazywania przez Wykon. elektron. kopii dok. lub oświad., opatrzenie jej kwalifik. podpisem elektron., przez Wykon. albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykon. na zasadach określ. w art. 118 ustawy albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 15. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Strony przyjmuje się datę i godzinę ich:
1) przesłania na Platformie,
2) wpływu na adresy e-mail osób wskazanych w pkt. 1.2).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. Administrator -Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
II. Inspektor ochrony danych - Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: 1) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez GUS, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej "ustawa".
IV. Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy. V.
Okres przechowywania danych - Dane osobowe są przechowywane przez okres: 1) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, 2) dłuższy niż 4 lata, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata; dane osobowe przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) po okresie, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to zasadne, do 10 lat.
VI. Prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą - Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 2) do sprostowania (poprawiania) danych, 3) do ograniczenia przetwarzania danych, 4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie - Dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 20/DK/ST/SPIS/PN/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 622319,84 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr I - Opracowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na potrzeby promocji wyników Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) oraz Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020).
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyszczególnionych poniżej materiałów promocyjnych:
1) kalendarz książkowy zamykany na gumkę z uchwytem na długopis – 6 345 szt.;
2) kalendarz książkowy duży – 3 675 szt.;
3) kalendarz VIP z długopisem – 3 900 szt.;
4) kalendarz trójdzielny ścienny – 7 350 szt.;
5) kalendarz ścienny – 2 185 szt.;
6) kalendarz na biurko – 5 540 szt.
4.2.5.) Wartość części: 406278,17 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30199792-8 - Kalendarze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria według następującego wzoru: Część I -P = C + B + T
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 2 - Kryterium społeczne – ,,B”
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 3- Termin wykonania zamówienia „T”
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr II
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów na potrzeby promocji wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyszczególnionych poniżej materiałów promocyjnych:
1) ołówek – 34 000 szt.;
2) długopis do ekranów dotykowych – 34 000 szt.;
3) zakreślacz – 34 000 szt.;
4) opaska odblaskowa – 34 000 szt.;
5) ściereczka do okularów – 34 000 szt.;
6) roll-up – 17 szt.
4.2.5.) Wartość części: 216041,67 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria według następującego wzoru: Część II -P = C + O + B
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 2 - Kryterium środowiskowe - ,,O”
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium nr 3 - Kryterium społeczne – ,,B”
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
Część nr I – Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Część nr II – Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

Dla udokumentowania spełnienia warunku w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2) zdolność techniczna lub zawodowa
Część nr I - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Przez dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Część nr II - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100). Przez dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10) ustawy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, dostawy wraz z usługami zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie przewiduje złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
Część nr I – 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100);
Część nr II -5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100);
i utrzymane zostało nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego wskazany w pkt 12.4 SWZ.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą, chyba, że Wykonawca przedłużył termin związania ofertą i jednocześnie przedłużył okresu ważności wadium albo wniósł nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone odpowiednio w Załączniku nr 6. i 6.2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-12 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa zamawiającego dostępna pod adresem http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-12 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 90 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 3.6 SWZ.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zw. z post. o udz. zam. publ. (pkt 1.16 SWZ). Zasady zachowania pouf. danych i inf. (pkt 1.17 SWZ).
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 ustawy. Zamawiający przewid. wykluczenie wykon. na podst. art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4–8 i pkt 10 ustawy.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych – pkt 9.8 SWZ.
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kap. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w postęp., albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapit. wraz z dok. lub infor potw. przyg. oferty, oferty częś. lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego wykon. należącego do tej samej gr. kap.;
3) zaświadczenia właściwego naczel. urzędu skarb. o potwierdz., że wykon. nie zalega z opłac. podat. i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...);
4) zaświadczenia albo innego dok. właściwej teren. jedn. organ. ZUS lub właściwego oddziału region. lub właściwej plac. teren. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdz., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społ. i zdrow., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...);
5) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakr. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wym. wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oś. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie pod. wykluczenia z postęp. wskaz. przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10 ustawy;
7) infor. z banku lub spółdz. kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykon. posiada rachunek, potw. wysokość posiad. środków finan. lub zdolność kredyt. Wykonawcy, wyst. w okresie nie wcześniejszym niż 1 m. przed upływem term. skład. ofert;
8) dowodów potw. spełnienie warunków udziału w postęp. w zakresie doświadczenia, określających czy wskazane w ośw., o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, dostawy zostały wykonane lub są wykon. należycie (...).
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SWZ).
8. Wadium: część I – 9 500,00 PLN; część II – 5 000,00 PLN;
9. ZNWU – część I, II: 5 % wartości umowy z VAT.
10. W przedmiotowym post komu. między zam.a wykon., szczegółowo określona w pkt 10 SWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:
1) plat. zakup. zam., zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl);
2) poczty elektronicznej.
11. W przed. postęp.złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostęp. pod adres. (http://
zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-materialow-promocyjnych%2C-warszawa,84762,ogloszenie.html

https://bip.stat.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764