logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje

Oferta ważna do:11.03.2021 godz. 09:00
Odsłon: 82

Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-059
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
1.11.4.) Miejscowość: Wrocław
1.11.5.) Kod pocztowy: 50-059
1.11.6.) Województwo: dolnośląskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.wi.wroc.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-165c5507-710f-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008576
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A” nr POIS.06.01.00-00-0026/16 oraz Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” nr POIS.06.01.00-00-0029/16
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.wi.wroc.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę można złożyć wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap).Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; taki sam wymóg istnieje przy podpisywaniu oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany lub wycofania oferty lub wniosku.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ”Instrukcji Użytkownika systemu” dotyczącej systemu mini portal (link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz Regulaminie ePUAP (link: https://pz.gov.pl/pz/regulations).Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego przekazania ePUAP.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Adres internetowy pod którym dostępny jest identyfikator postępowania i klucz publiczny Zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://www.wi.wroc.pl. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na ePUAP, (Dane odbiorcy: WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres skrzynki ePUAP: /WIWroclaw/SkrytkaESP) uprzednio zaszyfrowaną za pomocą klucza publicznego dostępnego na miniPortal.Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal Wykonawca wybiera ikonę Formularz do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej j opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dotyczącej miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.Pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: przetargi@wi.wroc.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną ilość znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawcy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/TP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługi dotyczące zadania „03900 – Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341200-8 - Usługi zarządzania reklamą

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora kampanii wyznaczonego do realizacji zamówienia (K)
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Osoby montującej film wyznaczonej do realizacji zamówienia (M)
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługi dotyczące zadania „04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły)” realizowanego w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A”
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341200-8 - Usługi zarządzania reklamą

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora kampanii wyznaczonego do realizacji zamówienia (K)
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Osoby montującej film wyznaczonej do realizacji zamówienia (M)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: 1.1. dysponować zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy, w takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wzór w Załączniku 5). Warunek ten uważa się za spełniony jeśli:Wykonawca wykona w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu co najmniej jednej kampanii informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inną samorządową jednostkę organizacyjną, polegającą na przeprowadzeniu co najmniej jednej kampanii banerowej typu display min 10 000 kliknięć.2. W celu wykazania spełnia warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: 2.1 Koordynator kampanii - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej): posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej jednej kampanii informacyjno-promocyjnej na zlecenie rządowej lub samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (o których mowa w ustawie Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) lub inna samorządową jednostkę organizacyjną, polegającej na przeprowadzeniu co najmniej jednej kampanii banerowej typu display min 10 000 kliknięć.2.2. Osoba montująca film / montażysta filmowy- (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej): posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednego spotu video dotyczącego promocji inwestycji budowlanej lub obszaru geograficznego (kraj, miasto, powiat, województwo), o długości min. 30sekund zawierającego: ujęcia „z lotu ptaka” wykonane przy użyciu drona, animacje/napisy, color grading oraz lektora.3. Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby niniejszego postępowania definiuje w następujący sposób:a) kampania banerowa display – kampania polegająca na umieszczeniu na stronach internetowych lub w serwisach społecznościowych reklam graficznych (banerów), które można oglądać na ekranie dowolnego urządzenia elektronicznego: komputera, laptopa, tableta lub smartfona. Kliknięcie w baner przekierowuje użytkownika do reklamowanej treści.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 9 IDW tj: 1) w celu potwierdzenia uprawnień do reprezentowania danego podmiotu oraz w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp: odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust.2 oraz 274 ust. 4 ustawy pzp) 2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówieniaoraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane: 1. Oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW sporządzone i wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej IDW. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców Oświadczeń w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca NIE polega. 2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 9 IDW tj: 2.1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;2.1.2. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy;. Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych w ramach konsorcjum, wykaz usług, dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających przedłoży wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określi w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia,potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio: imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych; nazwy inwestycji zadania,itp. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, których mowa w pkt. 11.2.1.2. -11.2.1.3. IDW, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów, o których mowa w pkt 11.3. IDW z udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,Zamawiający publikuje pomocniczo wzór oświadczenia (Załącznik nr 5 do IDW).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został określony we wzorach umów dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-powierzchni-reklamowych-na-caloroczne-potrzeby-dzialan-promocyjnych-realizowanych-przez-wroclawskie-inwestycje%2C-wroclaw,83112,ogloszenie.html

http://www.wi.wroc.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764