logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Zamówienie usługi fotograficznej na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu

Oferta ważna do:24.05.2022 godz. 10:00
Odsłon: 92

Zamówienie usługi fotograficznej na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140944971
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 74
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-301
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.pogorzelska@mazowia.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mazowia.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie usługi fotograficznej na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5817d384-d291-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157878
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej; 2. Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP lub /MJWPU_1/SkrytkaESP; 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji; 4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP; 5. Szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące miniPortalu można znaleźć na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje; 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB; 7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP; 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415, z późn. zm.), to jest: a) dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; b) jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie posiadanego dokumentu lub oświadczenia, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z oryginałem; c) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p., albo przez Podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem odwzorowania cyfrowego za zgodność z oryginałem; 9. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu; 10. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały przez Zamawiającego w pkt 20 SWZ; 11.
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż sposób wskazany w pkt 20 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych danych osobowych Zamawiający przedstawił w pkt 39 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych danych osobowych Zamawiający przedstawił w pkt 39 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP/WIPFE/U-332-12/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 207900,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Umowy jest wykonanie nie więcej niż 60 sesji zdjęciowych projektów, które zrealizowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do wykonanych w ramach usługi zdjęć. Przez „sesję zdjęciową projektu” Zamawiający rozumie fotograficzne przedstawienie realizacji lub rezultatu projektu w tym zdjęcia ludzi i obiektów wymienionych w części III.A.5.
Zdjęcia będą wykorzystywane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Zamawiającego, takich jak: wydawnictwa, publikacje typu folder, magazyny informacyjne, wydruki wielkoformatowe, kalendarze, strony internetowe i serwisy social media. Materiał zdjęciowy będzie ukazywać Mazowsze, jako region efektywnie wykorzystujący fundusze europejskie (FE), przedsiębiorczy, innowacyjny, o ogromnym potencjale (infrastrukturalnym i społecznym) oraz atrakcyjny w skali Europy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79961000-8 - Usługi fotograficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert, która nie zostanie odrzucona, otrzyma łączną liczbę punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 33.3 SWZ; Ocena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane danej
ofercie w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie fotografa
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące:

4) zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawcy składający ofertę powinni wykazać, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu sesji fotograficznej, w których byli fotografowani m. in. ludzie, obiekty, przedmioty, krajobrazy, w ilości, nie mniej niż 250 zdjęć każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każda

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą /osobami zdolnymi do wykonania zadania, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadających warunkom określonym poniżej:
• fotograf (co najmniej 1 osoba) - każda ze wskazanych osób w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowała sesje fotograficzne, z których zdjęcia zostały wykorzystane w co najmniej 2 różnych publikacjach prasowych/ wydawniczych drukowanych/ elektronicznych z wyłączeniem strony internetowej Wykonawcy oraz publikacji typu fotoksiążka, fotoalbum w nakładzie poniżej 200 egzemplarzy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 16 SWZ oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, o których mowa w pkt 13 SWZ, Zamawiający żąda złożenia: 1) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ; Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
P.z.p. aktualne na dzień składania ofert, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 19.1.1 SWZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w pkt 19.1.1 SWZ obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców
występujących wspólnie w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 16 SWZ oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 13 SWZ, Zamawiający żąda złożenia:

2) portfolio w formie plików jpg skompresowanych do formatu zip.

Na portfolio ma się składać 10 zdjęć wykonanych przez Wykonawcę wg. następujących ustaleń:

Zdjęcia powinny być wykonane przez osobę/osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia (będą wykonywały zdjęcia). Na portfolio ma się składać 10 zdjęć wykonanych przez Wykonawcę.
Zamawiający oczekuje wybrania i złożenia przez Wykonawcę po 2 zdjęcia odpowiadające swoim rodzajem poniższym tematom:
a. człowiek – np. przy wykonywaniu czynności, Zamawiającemu zależy na tym, żeby to były zbliżenia osób, zdjęcia portretowe,
b. ludzie – duża liczba osób biorących udział w wydarzeniu, Zamawiającemu chodzi o ujęcie z tłumem znajdującym się w konkretnej sytuacji,
c. produkt – np. zdjęcie reklamowe produktu, Zamawiający dopuszcza dowolność w wyborze obiektu, zdjęcie bez człowieka/ludzi,
d. architektura – Zamawiający nie narzuca wyglądu i rodzaju obiektów, i czy to będzie wnętrze czy zewnętrzna fasada, na zdjęciu może/mogą być człowiek/ ludzie,
e. plener – krajobraz/przyroda, na zdjęciu może być budynek/ki, jak również człowiek/ludzie.

Zdjęcia składające się na portfolio mogą być poddane obróbce cyfrowej i powinny być w formacie jpg. Wszelkie inne zmiany (np. fotomontaż), a także wykorzystanie zdjęć innego autora (niż osoby skierowane do realizacji zamówienia) są niedopuszczalne. Niedopuszczalne są pliki stworzone z kolażu zdjęć. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną zaakceptowane, co skutkować będzie nieprzyznaniem punktów. Zdjęcia Wykonawcy nie zostaną wykorzystane przez Zamawiającego w żadnych materiałach, a jedynie na potrzeby oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Prawa autorskie do zdjęć zachowa ich autor.

Portfolio, powinno być sporządzone tak, aby Zamawiający na jego podstawie był w stanie dokonać oceny oferty w oparciu o kryterium „Jakość”. Jeżeli Wykonawca złoży mniej niż 10 zdjęć skutkować to będzie otrzymaniem punków tylko za złożone zdjęcia, jeżeli wykonawca złoży więcej niż 10 zdjęć oceniane będzie pierwsze 10 zdjęć w kolejności alfabetycznej nazw plików jpg. Nie będą oceniane pliki jpg zawierające kolaże zdjęć.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) formularza ofertowego, zawierającego m.in. informacje niezbędne do oceny
oferty Wykonawcy w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; a)
Wykonawca składa formularz ofertowy pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 16.3 SWZ Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. Zamawiający nie wymaga od
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu; 4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 16.1 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy, określone w pkt 13.1 SWZ; 8. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, określone w 13.1 SWZ, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu; 9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 25 SWZ oraz na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal ePUAP.pdf
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej oraz w miniPortalu Specyfikację Warunków Zamówienia od dnia przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych/portalu e-zamówienia; 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione; 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu; 4. W sprawach nie uregulowanych SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; 5. W sprawach nie uregulowanych w ustawie P.z.p. i przepisach wykonawczych do tej ustawy
mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zamowienie-uslugi-fotograficznej-na-potrzeby-dzialan-promocyjnych-dotyczacych-projektow-realizowanych-w-ramach-funduszy-europejskich-na-mazowszu%2C-warszawa,86778,ogloszenie.html

https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764