logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej wraz z przeprowadzeniem badania postaw, zachowań oraz stanu wiedzy kierowców powyżej 60 roku życia.

10.07.2024
Oferta ważna do:19.07.2024 godz. 10:00
Odsłon: 106

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej wraz z przeprowadzeniem badania postaw, zachowań oraz stanu wiedzy kierowców powyżej 60 roku życia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363190367
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-928
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mi.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/infrastruktura
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej wraz z przeprowadzeniem badania postaw, zachowań oraz stanu wiedzy kierowców powyżej 60 roku życia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39f644e8-5313-4c2a-9deb-38e486bc4337
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403504
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00255421/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.13 Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do osób powyżej 60 roku życia w zakresie poprawy BRD

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-39f644e8-5313-4c2a-9deb-38e486bc4337
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, poprzez „Formularze do
komunikacji” dostępne w zakładce „Formularze”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostały opisane w Rozdziale 19 SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub
dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-5.2510.8.2024.SJ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej wraz z przeprowadzeniem badania postaw, zachowań oraz stanu wiedzy kierowców powyżej 60 roku życia

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy mobilny profesjonalny symulator do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.5 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
4.1.5.1 Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji o charakterze informacyjno-promocyjnym i/lub edukacyjnym o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto.
4.1.5.2 Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że skieruje do realizacji zamówienia zespół osób, w skład którego wchodzić będą, co najmniej następujące osoby:
a) jeden wykładowca, który w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 10 szkoleń i/lub seminariów i/lub warsztatów i/lub konferencji z tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego i ukończył kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
b) jeden koordynator projektu, który w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert posiada doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu co najmniej jednej akcji o charakterze informacyjno-promocyjnym i/lub edukacyjnym z tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, składającej się z co najmniej 10 wydarzeń i/lub warsztatów
Funkcji osób określonych w lit. a) i b) nie można łączyć.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.1 Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.2.2 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 5.2.
5.2.3 Dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w pkt 5.2.1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.4 Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 4.2, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie zapisy określone w pkt 5.3.
5.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa Rozdziale 5 SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307 ) zwana dalej „ustawą o informatyzacji”, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.4 Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz ma dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 5.2.
5.2.5 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 5.2.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł brutto.
6.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
6.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
Ministerstwo Infrastruktury, NBP nr: 80 1010 1010 0051 7713 9120 0000, z adnotacją „wadium – znak postępowania: BDG-5.2510.8.2024.SJ”.
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.5 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy albo wszystkich Wykonawców występujących wspólnie), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
Ponadto treść gwarancji powinna zawierać adres e-mail gwaranta, na który zostanie przesłane oświadczenie o zwolnieniu wadium.
6.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej.
6.8 Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.
6.9 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy lub w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy.
6.10 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale 20.
6.11 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6.12 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
podmiotów udostępniających zasoby.
4.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.9 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 4.1.1 oraz warunek określony w pkt 4.1.2 musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
2) warunek określony w pkt 4.1.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca - ten, który zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te zdolności są wymagane,
3) warunki określone w pkt od 4.1.4 do 4.1.5 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
5.7 W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że wymienione w pkt 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 należy złożyć odrębnie dla każdego Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-19 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-17
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
b) deklarację o zapewnieniu w wybranych lokalizacjach, dodatkowego mobilnego profesjonalnego symulatora do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy.
Dodatkowy mobilny profesjonalny symulator do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy musi posiadać funkcjonalność wykrywania ryzyk i zagrożeń drogowych oraz być wyposażony w scenariusze dla kierowców z doświadczeniem, jak i bez doświadczenia. Symulator powinien posiadać interaktywne symulacje oparte na programach bezpieczeństwa drogowego w celu poprawy umiejętności rozpoznawania zagrożeń, a przez to osiągniecie niższych wskaźników wypadków drogowych i ukierunkowanie kierowców na poprawną obserwację drogi przez zredukowanie rozproszenia uwagi w czasie jazdy samochodem i być dostosowany do ich obsługi przez kierowców powyżej 60 roku życia. Symulacje IT powinny odbywać się w czasie rzeczywistym tak, aby również pozwolić ocenić kierowcy popełniane błędy na drodze.
W przypadku zaoferowania dodatkowego symulatora musi on być ustawiony w bezpośredniej bliskości miejsca realizacji akcji w zadeklarowanych lokalizacjach. Uczestnicy warsztatów bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinni mieć możliwość skorzystania bezpłatnie z symulatora bezpośrednio przed, w trakcie, jak i po warsztatach, jeśli wyrażą taką zgodę na piśmie.
Uwaga: Dodatkowy mobilny profesjonalny symulator do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy musi być inny od tych określonych w Dziale V.1 OPZ.
Ten element będzie podlegać ocenie zgodnie z kryterium wskazanym w pkt 12.4. SWZ.
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – o ile dotyczy;
d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SWZ z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.3 – o ile dotyczy;
e) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;
f) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaplanowanie%2C-przygotowanie-i-przeprowadzenie-ogolnopolskiej-akcji-informacyjno-%E2%80%93-edukacyjnej-wraz-z-przeprowadzeniem-badania-postaw%2C-zachowan-oraz-stanu-wiedzy-kierowcow-powyzej-60-roku-zycia.%2C-warszawa,93285,ogloszenie.html

https://www.gov.pl/web/infrastruktura
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764