logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: Zaprojektowanie, skład i wydruk map w ramach realizacji projektu INT55 "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Oferta ważna do:20.06.2022 godz. 10:00
Odsłon: 182

Zaprojektowanie, skład i wydruk map w ramach realizacji projektu INT55 "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.3.) Oddział zamawiającego: ZPKWZ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321261746
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Starzyńskiego 3-4
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-160
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 17 120
1.5.8.) Numer faksu: 91 48 17 121
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka organizacyjna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, skład i wydruk map w ramach realizacji projektu INT55 "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a6f719b-e3ef-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194254
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102529/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie i wydrukowanie map turystycznych w ramach Projektu "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska w ramach Projektu „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/622800
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/622800
- dalej zwanej „Platformą”.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa się pod rygorem nieważności: 1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub;
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e- dowodem).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Każdy dokument składający się na ofertę powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
1) być utrwalony w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 2) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
4. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do Platformy.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje 9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych, składane są:
1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e- dowodem);
3) w formie pisemnej lub w formie dokumentowej;
- w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje o RODO zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP.750.3.2015/M-3
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie, skład i wydruk map w ramach realizacji projektu INT55 "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Prawo Opcji:
1) Zamawiający przewiduje Prawo Opcji – podstawowy Przedmiot zamówienia obejmuje nakład map wskazany w tabeli z ust. 4; opcjonalny Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zwiększonego nakładu map wskazanego w tabeli z ust. 4 (odpowiednio Prawo Opcji wariant nr 1,2,3,4 lub 5).
Podstawowy Przedmiot zamówienia stanowi minimalny zakres zamówienia gwarantowany przez Zamawiającego.
2) Zamawiający może wykorzystać Prawo Opcji poprzez uruchomienie Prawa Opcji w wariancie 1,2,3,4 lub 5 (Zamawiający wybiera jeden z wariantów). Wykonanie opcjonalnego Przedmiotu zamówienia zostanie zlecone jeśli Zamawiający przekaże do Wykonawcy oświadczenie o uruchomieniu Prawa Opcji i jego wariancie, z zastrzeżeniem pkt 5.
3) Zamawiający może w ogóle nie skorzystać z Prawa Opcji, w szczególności w przypadku braku środków finansowych na ten cel. Uruchomienie Prawa Opcji i wybór jego wariantu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu braku wykorzystania przysługującego Zamawiającemu Prawa Opcji.
4) Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest zobowiązany wycenić Prawo Opcji w każdym z wariantów.
5) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania opcjonalnego Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z Prawa Opcji w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy. Po upływie tego terminu Zamawiający traci uprawnienie do skorzystania z Prawa Opcji.
6) Termin wykonania zamówienia pomimo skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie podlega wydłużeniu.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Wykonania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Mnożnik Wysokości Kar Umownych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia podobne.

Za zamówienie podobne Zamawiający uzna usługę/dostawę obejmującą swoim zakresem zaprojektowanie oraz skład oraz wydruk mapy lub map - o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (wartość wykonanej usługi/dostawy brutto).

UWAGA:
Znaczenia pojęć usługa i dostawa są takie jakie przypisuje im się na gruncie ustawy PZP.
UWAGA:
W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
UWAGA:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ocena warunku zostanie dokonana w formule spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego podmiotowego środka dowodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w Rozdziale X ust. 5 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dowód wniesienia wadium;
5) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 2
6) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3 (jeżeli dotyczy).
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, w formie wskazanej w Rozdziale XIII ust. 17 pkt 2 oraz ust. 1 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).
2. Szczegółowe informacje nt wadium określa Rozdział XV SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały zawarte w Rozdziale XI SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/622800
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-20 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-19
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
UWAGA:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która zostanie podana przez Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 222 ust. 4 PZP, dotyczy wyłącznie tych środków, które są przeznaczone na realizację zamówienia gwarantowanego, bez odnoszenia się do zakresu zamówienia, który może być realizowany w ramach Prawa Opcji.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaprojektowanie%2C-sklad-i-wydruk-map-w-ramach-realizacji-projektu-int55-_zrownowazona-turystyka-wodna-w-unikalnej-dolinie-dolnej-odry_%2C-szczecin,86974,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/transakcja/622800
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764