logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE WYSTAWY STAŁEJ CENTRUM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY.

Oferta ważna do:17.05.2022 godz. 10:00
Odsłon: 375

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE WYSTAWY STAŁEJ CENTRUM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091631037
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-620
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 523258883
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@word.bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.bydgoszcz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE WYSTAWY STAŁEJ CENTRUM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6127b9de-c6e0-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00143316
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki
ePUAP: /WORD_Bydgoszcz/zamowienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Al. S. Kard. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz, adres e-mail: sekretariat@word.bydgoszcz.pl , tel. 52-325-8883;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy jest Pan Jakub Kasperek – inspektor ochrony danych, adres
e-mail: iod@word.bydgoszcz.pl, tel. 52-325-8880;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 1 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 1 rok, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej centrum edukacji komunikacyjnej na terenie siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W Bydgoszczy przy Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54.
4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38652120-7 - Projektory wideo

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: łączna ilość punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość aplikacji dedykowanej dla stołu multimedialnego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość nagrania w technice mappingu na makiecie 3D
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym - nie dotyczy,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej - nie dotyczy,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
A. zaprojektował co najmniej 1 wystawę interaktywną, która składała się z minimum siedmiu eksponatów interaktywnych oraz
B. wykonał i zaaranżował co najmniej 5 wystawę stałą obejmującą swym zakresem minimum: aranżację wnętrz, eksponaty oraz wdrożenie zawartości merytorycznej, o wartości minimum 500 000 (pięćset tysięcy) zł brutto.
b) Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
A. osobą do kierowania projektem, która nadzorowała powstanie co najmniej 5 wystaw stałych obejmujących swym zakresem minimum: aranżację wnętrz, eksponaty oraz wdrożenie zawartości merytorycznej, o wartości minimum 500 000 (pięćset tysięcy) zł brutto.
2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w/w warunek w ust 1 pkt 4 zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden podmiot (wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega) wykonał co najmniej 5 usług podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia wraz z dostawą sprzętu do realizacji i jego instalacją. Doświadczenia podmiotów nie sumuje się.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. „Stosowna sytuacja” wystąpi wówczas, gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów ( załącznik nr 3A do SWZ).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zakres zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w rodz. XII ust. 1 pkt 4 SWZ, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: j.w.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz zrealizowanych usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na warunkach określonych w rozdziale XI SWZ wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia (załącznik nr 3 do SWZ) i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) opóźnienia związane z czynnościami Zamawiającego od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę,
b) zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
c) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
d) siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo należytej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) zmiany technologiczne:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli zmiana ta jest korzystana dla Zamawiającego,
d) zmiana urządzeń objętych przedmiotem zamówienia pod warunkiem zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy oraz pod warunkiem, że cena przedmiotu umowy o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zmianie. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie sprzętu (urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian sprzęt o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie parametrów technicznych w stosunku do parametrów technicznych sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Zmiany w zakresie podwykonawców, osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany i wyrażenie zgody na zmianę przez drugą stronę umowy i sporządzenie przez strony stosownego protokołu, a następnie aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: adres skrytki ePUAP:/WORD_Bydgoszcz/zamowienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-17 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
brak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaprojektowanie%2C-wykonanie%2C-montaz-oraz-uruchomienie-wystawy-stalej-centrum-edukacji-komunikacyjnej-na-terenie-siedziby-wojewodzkiego-osrodka-ruchu-drogowego-w-bydgoszczy.%2C-bydgoszcz,86699,ogloszenie.html

http://miniportal.uzp.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764