logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie reklamy na autobusie komunikacji zbiorowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

23.02.2014
Oferta ważna do:26.02.2014 godz. 10:30
Odsłon: 729

Numer ogłoszenia: 57340 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku , ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2316080, faks 054 2314352.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie reklamy na autobusie komunikacji zbiorowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie reklamy na autobusie komunikacji zbiorowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Postępowanie jest częścią zamówienia na: Dostawy i usługi w zakresie reklamy i promocji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. W ramach zamówienia należy: 1. Wynajęcie powierzchni reklamowej obejmującej trzy tyły autobusów typ full back na trasach: Rypin - Włocławek, Włocławek - Rypin Przedecz - Włocławek, Włocławek - Przedecz Radziejów - Włocławek, Włocławek - Radziejów w terminie pełnych 12 miesięcy począwszy od dnia umieszczenia reklamy na autobusie nie później niż od dnia 15 marca 2014 r. 2. Wykonanie reklamy techniką: Oklejenie okien - materiał folia One Way Visio Oklejenie blach - materiał folia monomeryczna z elementami odblaskowymi Kolorystyka reklamy full kolor. Odporna na czynniki atmosferyczne. 3. Treść reklamy powinna być skierowana do tegorocznych maturzystów. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego niezbędne logotypy drogą elektroniczną w postaci plików w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Zamawiający wymaga zatwierdzenia projektu graficznego i treści reklamy oraz określenia wielkości powierzchni reklamowej. Zamawiający zatwierdzi w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania drogą elektroniczną wykonanych projektów. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru spośród co najmniej dwóch projektów i ich modyfikację przed zatwierdzeniem do realizacji. Wykonawca zapewni właściwą ekspozycję reklamy przez cały okres jej umieszczenia. Zamówienie obejmuje montaż i usunięcie reklamy. TERMIN WYKONANIA: 15 marca 2014 r. - 14 marca 2015 r. 15 marca 2014 roku - termin wykonania reklamy i oklejenia autobusu. 14 marca 2015 roku - usunięcie reklamy z autobusu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.34.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym Zamówieniem i złoży oświadczenie (zał. Nr 4 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym Zamówieniem i złoży oświadczenie (zał. Nr 4 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym Zamówieniem i złoży oświadczenie (zał. Nr 4 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym Zamówieniem i złoży oświadczenie (zał. Nr 4 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym Zamówieniem i złoży oświadczenie (zał. Nr 4 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, II piętro, pok. 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2014 godzina 10:45, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, Kancelaria Uczelni - I piętro, pok. 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaprojektowanie%2C-wykonanie-i-umieszczenie-reklamy-na-autobusie-komunikacji-zbiorowej-dla-panstwowej-wyzszej-szkoly-zawodowej-we-wloclawku%2C-wloclawek%2C-woj.-kujawsko-pom.,52215,ogloszenie.html

http://www.pwsz.wloclawek.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Włocławek, woj. kujawsko-pom. - więcej ofert

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Dam pracę (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Szukam pracy (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Sprzedam (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Kupię (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Dam zlecenie (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Przyjmę zlecenie (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Różności (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Oferty Last minute (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Zamówienia publiczne (4)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764