logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Pleszew woj. wielkopolskie: Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PLESZEW

20.02.2014
Oferta ważna do:24.02.2014 godz. 09:00
Odsłon: 1097

Numer ogłoszenia: 54494 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7421664, faks 062 7422968.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-pleszew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PLESZEW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie pn.: Materiały promocyjne dla Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Oś priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa ,Działanie 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Umowa o dofinansowanie Projektu NR POIS.01.01.00-00-083/08-00 z dnia 20 listopada 2009roku). Na okoliczność wykonania zamówienia zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. W każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji konkretnego materiału promocyjnego należy traktować ją jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta gadżetu oczekiwanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. rozwiązań równoważnych tzn. produktów wykonanych z zastosowaniem technologii pozwalających osiągnąć parametry/cechy niegorsze od zaprezentowanych przez Zamawiającego (warunek). Sporządzając ofertę Wykonawca nie powinien kierować się konkretną firmą, producentem, modelem itp. zaprezentowanym przez Zamawiającego gdyż ma możliwość zaoferowania materiałów podobnych. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia drobnych modyfikacji. Będą to modyfikacje nie powodujące istotnych zmian postanowień umowy, a ich wprowadzenie ma zapewnić dostosowanie ostatecznego wyglądu gadżetów do oczekiwań Zamawiającego. Poprzez drobne modyfikacje należy rozumieć np. nieznaczne przemieszczenie logotypu na powierzchni oferowanego przedmiotu itp. Przez materiały podobne rozumie się materiały o niezgorszej jakości i parametrach (wykonawca zawsze ma możliwość zaoferowania materiału o lepszej jakości pod warunkiem, że odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia). Wykonawca sporządzając ofertę musi skalkulować koszty towaru, wykonania matryc, projektu oraz koszty zabezpieczenia przesyłki jak i transportu do Zamawiającego. Część 1. Notatniki A4, A5, A6 Notatnik (blok makulaturowy) 50 kartkowy, klejony od góry z tekturką z tyłu. Nadruk logotypy Projektu - pełen kolor, dane adresowe Zamawiającego, część do zapisu z nadrukiem kratki. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory napisów i loga po podpisaniu umowy. Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Poglądowe zdjęcie: Notatnik format A4 - ilość 400 sztuk. Notatnik format A5 - ilość 800 sztuk. Notatnik format A6 - ilość 800 sztuk. Część 2. Nośniki pamięci oraz długopisy. A. Pamięć przenośna pendrive 16 GB Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Poglądowe zdjęcie: Pamięć przenośna - pendrive. Pamięć USB z obrotowym elementem metalowym, ze smyczą. Elementy metalowe na stałe przymocowane do obudowy pendriva. Obudowa plastikowo-metalowa. Pojemność 16 GB. Kompatybilny z systemem operacyjnym: Windows 98, NT, ME, 2000, XP, VISTA, Windows 7. Hot plug and play. USB 2.0, kompatybilne z USB 1.1. Szybkość zapisu danych: od 3 do 8 mb na s. Szybkość odczytu danych: od 6 do 10mb na s. Kolorystyka: obudowa biała lub srebrna, element metalowy - srebrny (matowy) z laserowym grawerem. Opakowanie: pakowane jednostkowo w pudełka zabezpieczające przed zniszczeniem. Zbiorcze pudełko kartonowe. Grawer w wersji monochromatycznej na części metalowej, po obu stronach. Ilość: 100 sztuk B. Pamięć przenośna pendrive 32 GB Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Poglądowe zdjęcie: Pamięć przenośna - pendrive. Pojemność 32 GB. Kompatybilny z systemem operacyjnym: Windows 98, NT, ME, 2000, XP, VISTA, Windows 7. Hot plug and play. USB 2.0, kompatybilne z USB 1.1. Szybkość zapisu danych: od 3 do 8 mb na s. Szybkość odczytu danych: od 6 do 10mb na s. Nadruk: pełen kolor. Powierzchnia druku dwustronnego: ok. 84,5 * 53 mm, waga ok. 10 - 15 gram. Wykonawca zapewnia 5 -cio letnią gwarancję na towar. Ilość: 50 sztuk. C. Długopis metalowy z nadrukiem Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Poglądowe zdjęcie: Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory napisów i loga po podpisaniu umowy. Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Wymiary: długość 135-148mm; średnica ok. 9-11mm. Opis: długopis metalowy z grawerem laserowym ,aluminiowy korpus podkreślający estetykę wykonania, wykonany w kolorze zielonym, włączany i wyłączany poprzez naciśnięcie, Wkład długopisu: wielkopojemny plastikowy - niebieski. Nadruk: na długopisie logo monochromatyczne zawierające: napis z nazwą Projektu - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew oraz logo Programu. Ilość: 500 sztuk. Wykonawcy przystępujący do postępowania w części 2 zobowiązani są do formularza cenowego dołączyć próbkę towaru (A, B i C) przy czym nie muszą być spełnione warunki co do pojemności pendrive lub koloru. Próbki nie podlegają zwrotowi. Zamawiający dokona oceny jakości (estetyka wykonania, zgodność oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia). Część 3. Baloniki z nadrukiem. Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Balony średnica min. 10 cal wraz z patyczkami oraz końcówkami, kolor: pastelowy zielony, nadruk: jednostronny, jeden kolor. Ilość: 1000 sztuk. Część 4. Krówki mleczne opakowanie z nadrukiem. Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Nadruk na opakowaniu: pełen kolor, wymiar etykiety ok. 73 * 70 mm, waga jednego cukierka min. 10 gram, minimalny okres ważności do spożycia 6 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Ilość: 50 kg Wykonawcy przystępujący do postępowania w części 4 zobowiązani są do formularza cenowego dołączyć próbkę towaru w ilości min. 10 sztuk. Próbki nie podlegają zwrotowi. Zamawiający dokona oceny jakości (estetyka wykonania, walory smakowe, zgodność oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 22.81.61.00-4, 30.19.21.21-5, 30.23.45.00-3, 37.52.50.00-4, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w żadnej części.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz cenowy, informacja o podwykonawcach, próbki w części 2 i 4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk-pleszew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 63-300 PLESZEW, UL. FABRYCZNA 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 09:00, miejsce: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 63-300 PLESZEW, UL. FABRYCZNA 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie pn.: Materiały promocyjne dla Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Oś priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa ,Działanie 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Umowa o dofinansowanie Projektu NR POIS.01.01.00-00-083/08-00 z dnia 20 listopada 2009roku)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Notatniki A4, A5, A6.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Notatniki A4, A5, A6 Notatnik (blok makulaturowy) 50 kartkowy, klejony od góry z tekturką z tyłu. Nadruk logotypy Projektu - pełen kolor, dane adresowe Zamawiającego, część do zapisu z nadrukiem kratki. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory napisów i loga po podpisaniu umowy. Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Notatnik format A4 - ilość 400 sztuk. Notatnik format A5 - ilość 800 sztuk. Notatnik format A6 - ilość 800 sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 22.81.61.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.03.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nośniki pamięci oraz długopisy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2. Nośniki pamięci oraz długopisy. A. Pamięć przenośna pendrive 16 GB Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Pamięć przenośna - pendrive. Pamięć USB z obrotowym elementem metalowym, ze smyczą. Elementy metalowe na stałe przymocowane do obudowy pendriva. Obudowa plastikowo-metalowa. Pojemność 16 GB. Kompatybilny z systemem operacyjnym: Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/ Windows 7. Hot plug and play. USB 2.0, kompatybilne z USB 1.1. Szybkość zapisu danych: od 3 do 8 mb/s. Szybkość odczytu danych: od 6 do 10mb/s. Kolorystyka: obudowa biała lub srebrna, element metalowy - srebrny (matowy) z laserowym grawerem. Opakowanie: pakowane jednostkowo w pudełka zabezpieczające przed zniszczeniem. Zbiorcze pudełko kartonowe. Grawer w wersji monochromatycznej na części metalowej, po obu stronach. Ilość: 100 sztuk B. Pamięć przenośna pendrive 32 GB Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Pamięć przenośna - pendrive. Pojemność 32 GB. Kompatybilny z systemem operacyjnym: Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/ Windows 7. Hot plug and play. USB 2.0, kompatybilne z USB 1.1. Szybkość zapisu danych: od 3 do 8 mb/s. Szybkość odczytu danych: od 6 do 10mb/s. Nadruk: pełen kolor. Powierzchnia druku dwustronnego: ok. 84,5 * 53 mm, waga ok. 10 - 15 gram. Wykonawca zapewnia 5 -cio letnią gwarancję na towar. Ilość: 50 sztuk. C. Długopis metalowy z nadrukiem Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory napisów i loga po podpisaniu umowy. Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Wymiary: długość 135-148mm; średnica ok. 9-11mm. Opis: długopis metalowy z grawerem laserowym ,aluminiowy korpus podkreślający estetykę wykonania, wykonany w kolorze zielonym, włączany i wyłączany poprzez naciśnięcie, Wkład długopisu: wielkopojemny plastikowy - niebieski. Nadruk: na długopisie logo monochromatyczne zawierające: napis z nazwą Projektu - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew oraz logo Programu. Ilość: 500 sztuk. Wykonawcy przystępujący do postępowania w części 2 zobowiązani są do formularza cenowego dołączyć próbkę towaru (A, B i C) przy czym nie muszą być spełnione warunki co do pojemności pendrive lub koloru. Próbki nie podlegają zwrotowi. Zamawiający dokona oceny jakości (estetyka wykonania, zgodność oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 30.19.21.21-5, 30.23.45.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.03.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Baloniki z nadrukiem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Balony średnica min. 10 cal wraz z patyczkami oraz końcówkami, kolor: pastelowy zielony, nadruk: jednostronny, jeden kolor. Ilość: 1000 sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 37.52.50.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.03.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Krówki mleczne opakowanie z nadrukiem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca przed wykonaniem zlecenia przedstawi wizualizacje wykonanych materiałów promocyjnych, wykonanie zamówienia nastąpi po akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. Nadruk na opakowaniu: pełen kolor, wymiar etykiety ok. 73 * 70 mm, waga jednego cukierka min. 10 gram, minimalny okres ważności do spożycia 6 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Ilość: 50 kg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.03.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Jakość - 30


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaprojektowanie-i-wykonanie-materialow-promocyjnych-dla-projektu-uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-w-gminie-pleszew%2C-pleszew-woj.-wielkopolskie,52151,ogloszenie.html

http://www.pk-pleszew.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Pleszew woj. wielkopolskie - więcej ofert

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Dam pracę (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Szukam pracy (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Sprzedam (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Kupię (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Różności (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Pleszew woj. wielkopolskie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764