logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie wystawy „Poland - the Heart of Europe” na Światowej Wystawie Expo Dubaj 2022.

Oferta ważna do:12.08.2021 godz. 10:00
Odsłon: 193

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy „Poland - the Heart of Europe” na Światowej Wystawie Expo Dubaj 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368205180
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Polna 40
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-635
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 390 35 00
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 826 28 23
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nawa.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawa.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i Szkolnictwo Wyższe
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy „Poland - the Heart of Europe” na Światowej Wystawie Expo Dubaj 2022.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b6553a6-e926-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00121076
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007834/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Organizacja wystawy na targach w Dubaju Expo 2021
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://nawa.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/podlegajace-ustawie-prawo-zamowien-publicznych
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nawa.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://nawa.ezamawiajacy.pl. Zamawiający nie przewiduje
komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumentacja niniejszego postępowania została opublikowana na Platformie. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania
oświadczeń i dokumentów zwarte są w OPW Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, w tym informację nt. specyfikacji połączenia, tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,najlepiej w najnowszej wersji; d) Włączona obsługa JavaScript; e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
.pdf. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 75 MB w formatach:.pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff,.png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z,.html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów zwarte są w OPW. Ilekroć w OPW, a także w
załącznikach do OPW występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, należy przez
to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowanie lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14. ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 40 (00-635);
 dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: Agata Ankersztajn, odo@nawa.gov.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. e RODO w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie wystawy „Poland - the Heart of Europe” na Światowej Wystawie Expo Dubaj 2022, sygn.: 7/usł./2021, w celu:
o prawidłowej realizacji zamówienia publicznego, oraz realizacji umowy;
o realizacji przepisów prawa podatkowego i finansowo-księgowych;
o prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią;
o udostępnienia informacji publicznej;
o archiwizacji dokumentów w interesie publicznym;
o statystycznym.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.)/ a w przypadku postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres przechowywania może być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 7/usł./2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wystawy „Poland - the Heart of Europe” na Światowej Wystawie Expo Dubaj 2022.
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do OPW – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja Merytoryczna Wystawy
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Personelu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Plan produkcyjny wystawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
4.1.1. 2 usług związanych z realizacją wydarzeń o zasięgu międzynarodowym o charakterze promocyjnym* lub
4.1.2. 2 usług związanych z realizacją wydarzeń o zasięgu międzynarodowym o charakterze artystycznym lub kulturalnym,
o minimalnej wartości 200 000 złotych brutto każda, w tym w zakresie obejmującym co najmniej 1 wydarzenie obejmujące swoim zakresem również działania o charakterze techniczno-organizacyjnym**
* Przez wydarzenie o charakterze promocyjnym Zamawiający rozumie – wszelkiego typu wydarzenia mające na celu wywołanie emocji odbiorcy oraz budowanie określonego skojarzenia z daną marką np. poprzez festiwale muzyczne, filmowe, wystawy expo, wydarzenia kulturalne, pokazy, kongresy.
** Przez działania o charakterze techniczno-organizacyjnym Zamawiający rozumie łącznie – planowanie, realizowanie i kontrolowanie działań związanych z obsługą wydarzenia (montaż i
demontaż ekspozycji, nadzór i wsparcie techniczne, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami bhp i ppoż), ww. działania powinny być realizowane poza granicami RP.
4.2 Zamawiający stawia następujący warunek w zakresie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu zobowiązany jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
4.2.1 przynajmniej jedną osobę odpowiedzialną za nadzór i koordynowanie prawidłowej realizacji wszystkich części i etapów zamówienia, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
Kierownika Projektu – posiadającego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 projektami (wydarzeniami o charakterze promocyjnym*, w tym przynajmniej jednym o zasięgu międzynarodowym) o minimalnej wartości 200 000 złotych brutto, biegle posługującego się językiem polskim i językiem angielskim,
4.2.2 przynajmniej jedną osobę, która będzie zajmowała stanowisko Asystenta Projektu - posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zamówień z zakresu organizacji stoisk targowych podczas imprez/wydarzeń targowych, w tym przynajmniej jednego za granicą,
posługującą się językiem polskim i angielskim lub niemieckim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację.
* Przez wydarzenie o charakterze promocyjnym Zamawiający rozumie – wszelkiego typu wydarzenia mające na celu wywołanie emocji odbiorcy oraz budowanie określonego skojarzenia z daną marką np. poprzez festiwale muzyczne, filmowe, wystawy expo, wydarzenia kulturalne, pokazy, kongresy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 aktualne na dzień składania ofert podlegających negocjacji oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 do OPW. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 5.1.1 OPW, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.1.3 OPW – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego Oświadczenie musi być podpisane przez ww. podmiot lub
jego pełnomocnika.
2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
ostateczna została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe;
3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają dla niego właściwe przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w OPW, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 aktualne na dzień składania ofert podlegających negocjacji oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do OPW. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 OPW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 5.1.1 OPW, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające odpowiedni spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.1.3 OPW – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego Oświadczenie musi być podpisane przez ww. podmiot lub
jego pełnomocnika.
2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
ostateczna została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają dla niego właściwe przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik - forma pełnomocnictwa patrz OPW, b) pisemne uzasadnienie
odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji - tajemnica przedsiębiorstwa
,c)oświadczenia składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg wzoru Załącznik nr 10 do OPW d) Koncepcję Merytoryczną wystawy
e) Wykaz osób do kryteriów oceny oferty wraz z referencjami – Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9 do OPW pn. Wykaz osób f) Plan produkcyjny Uwaga Koncepcja Merytoryczna, Plan produkcyjny oraz wykaz osób do kryteriów oceny oferty
wraz z referencjami nie podlegają uzupełnieniu nie załączenie ich spowoduje nie przyznanie punktów w odpowiednich kryteriach, do których te dokumenty są składane.
Uwag wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być składane w formie elektronicznej w sposób opisany w OPW.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu
oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty podlegającej negocjacji.
Pełnomocnictwo powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty podlegającej negocjacji. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej pełnomocnictwa dokonuje notariusz lub mocodawca.
2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3 W przypadku, o którym mowa w pkt 19.2 OPW, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do OPW.
4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, b) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. c) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia okresu świadczenia usług za proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy jak również do odstąpienia od realizacji umowy w części na którą Zamawiający nie otrzyma środków finansowych d) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy, e) Przewiduje się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy: − w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, − gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie dłużej jednak niż o 10 dni w ww. przypadkach. f) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej, 2. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert: https://oneplace.marketplanet.pl – Platforma Zakupowa NAWA na Portalu ONEPLACE
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:00
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
którzy zostaną wybrani jako najlepsi na podstawie kryteriów oceny ofert opisanego w rozdziale 12 OPW
8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:
Patrz OPW
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Wykonawca jest związany ofertą podlegającą negocjacji od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 września 2021 r.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaprojektowanie-i-wykonanie-wystawy-_poland---the-heart-of-europe_-na-swiatowej-wystawie-expo-dubaj-2022.%2C-warszawa,84342,ogloszenie.html

https://nawa.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/podlegajace-ustawie-prawo-zamowien-publicznych
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764