logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO, JEGO WYKONANIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ, ZAOPATRZENIE W NIEZBĘDNE URZĄDZENIA SPRZĘTY I ARTYKUŁY WRAZ Z TRANSPORTEM NA TARGI INNOTRANS (BERLIN 24-27.09. 2024 r.)

09.06.2024
Oferta ważna do:25.06.2024 godz. 09:00
Odsłon: 110

ZAPROJEKTOWANIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO, JEGO WYKONANIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ, ZAOPATRZENIE W NIEZBĘDNE URZĄDZENIA SPRZĘTY I ARTYKUŁY WRAZ Z TRANSPORTEM NA TARGI INNOTRANS (BERLIN 24-27.09. 2024 r.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT KOLEJNICTWA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016382785
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: J. CHŁOPICKIEGO 50
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 04-275
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@ikolej.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ZAPROJEKTOWANIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO, JEGO WYKONANIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ, ZAOPATRZENIE W NIEZBĘDNE URZĄDZENIA SPRZĘTY I ARTYKUŁY WRAZ Z TRANSPORTEM NA TARGI INNOTRANS (BERLIN 24-27.09. 2024 r.)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73cc3bae-24a6-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00356359
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ikolej.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ikolej.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
b) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
c) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IK.DZ.261.09.TP.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie stoiska wystawienniczego, jego wykonanie, dostawa, montaż i demontaż, wyposażenie stoiska w niezbędne urządzenia, sprzęty i artykuły oraz transport materiałów promocyjnych oraz innych artykułów związanych z obsługą stoiska wystawienniczego podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Innotrans 2024, które odbędą się w Berlinie w dniach 24-27.09.2024 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79930000-2 - Specjalne usługi projektowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: kryteria pozacenowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy usługi, zawierające w zakresie dla każdej z nich: projekt stoiska wystawienniczego o powierzchni wystawienniczej minimum 40 m2, jego wykonanie, transport materiałów, montaż i demontaż stoiska wystawienniczego - przy czym wartość brutto, każdej z tych usług wyniosła nie mniej niż 100.000,00 złotych (przez wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość honorarium uzyskanego przez Wykonawcę za wykonanie tej usługi).
Wymagane jest, aby Wykonawca do wykazu usług załączył dowody, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym takimi dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
b) dysponuje potencjałem technicznym, w tym odpowiednim sprzętem oraz środkami potrzebnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) jeden projekt zawierający wizualizacje stoiska w skali 1:50, minimum
w czterech rzutach 3D, z każdej strony wraz z opisem poszczególnych elementów stoiska, w tym materiałów proponowanych do wykonania stoiska. Wymagane jest, aby projekt został wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ ;
b) dokumentację techniczną projektu dotyczącą: zabudowy stoiska, instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych;
c) informację o przewidywanej wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną urządzeń i podświetlanych elementów stoiska.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-25 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ikolej.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-25 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-24


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaprojektowanie-stoiska-wystawienniczego%2C-jego-wykonanie%2C-montaz-i-demontaz%2C-zaopatrzenie-w-niezbedne-urzadzenia-sprzety-i-artykuly-wraz-z-transportem-na-targi-innotrans-%28berlin-24-27.09.-2024-r.%29%2C-warszawa,93051,ogloszenie.html

http://www.ikolej.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764