logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu

05.10.2023
Oferta ważna do:12.10.2023 godz. 09:00
Odsłon: 236

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA" W RADOMIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140418633
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mcswelektrownia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mcswelektrownia.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0be9cec-61b9-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00427870
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052721/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0be9cec-61b9-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w SWZ. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w SWZ postępowania
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w SWZ postępowania
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/151/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie korekty układu recepcji MCSW „Elektrownia”, koncepcja zakłada również montaż w obudowie zespołu recepcyjnego ekranów LED jako nośników informacji bieżących. W ramach zadania projektuje się przebudowę umeblowania strefy recepcji , z wydzieleniem płaszczyzny prezentacji grafiki stanowiącej tło recepcji. Jako elementy uzupełniające projektuje się zabudowy przestrzeni zaplecza i przedsionka z uwzględnieniem specyfiki użytkownika. Lada dostosowana pod względem dostępności dla osób poruszających
się na wózkach. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zewnętrznych ekranów przed wejściem do instytucji. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SWZ stanowiącym integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45451000-3 - Dekorowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:
1) Kryterium „Cena ofertowa brutto” – 60 pkt
2) Kryterium „Okres gwarancji” – 40 pkt.
2. Opis Kryterium „Cena ofertowa brutto” (C)
1) Wykonawca za kryterium „Cena ofertowa brutto” otrzyma maksymalnie 60 punktów.
2) Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z działania:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej

3) Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
3. Opis Kryterium „Okres gwarancji” (G)
1) Wykonawca za kryterium „Okres gwarancji ” (G) otrzyma maksymalnie 40 punktów.
2) Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3) Minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia to 24 miesiące – zgodnie z zapisami Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
4) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia maksymalnie do 60 miesięcy
w następujący sposób:
a) Gwarancja na okres 24 miesiące – 0 pkt.
b) Gwarancja na okres 36 miesięcy – 10 pkt.
c) Gwarancja na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
d) Gwarancja na okres 60 miesięcy – 40 pkt.
5) Oferowana przez Wykonawcę gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące.
6) Ocenie w kryterium „Gwarancja ” podlegają wyłącznie oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 24 miesiące, co oznacza, że okres gwarancji wynoszący 24 miesiące nie będzie punktowany.
7) Złożenie oferty, w której Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 24 miesięcy skutkować będzie jej odrzuceniem, jako niezgodnej z treścią SWZ, o ile Wykonawca nie wyrazi zgody na zastosowanie art. 223 Pzp.
8) Jeżeli, mimo postanowień SWZ, okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż wskazany maksymalny okres gwarancji, wówczas dla obliczenia wartości punktowej oferty w tym kryterium będzie przyjęte 60 miesięcy.
9) Wykonawca wskazując okres gwarancji określa go wartością liczbową co do ilości miesięcy.
10) Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji w dniach, wówczas Zamawiający dokona jego przeliczenia na odpowiednią ilość miesięcy, przyjmując 30 dni jako jeden miesiąc.
W sytuacji niemożliwości przeliczenia liczby dni do pełnych miesięcy ich ilość zostanie zaokrąglona do pełnych miesięcy w górę.
11) Jeżeli Wykonawca wskaże termin gwarancji w miesiącach ale inny niż 24, 36, 48 lub 60 miesięcy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował gwarancję 24 miesięcy jeżeli w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wskaże 25-35 miesięcy, gwarancję 36 miesięcy jeżeli w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wskaże 37-47 miesięcy, gwarancję 48 miesięcy jeżeli w formularzu oferty wskaże 49-59 miesięcy, z zastrzeżeniem ustępu 7 i 8.
12) W przypadku braku wpisania w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 24 miesiące, i przyzna 0 pkt. w kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 700.000,00 zł.(słownie: siedemset tysięcy złotych) ,
2) środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości minimum 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 zamówienia (w ramach odrębnych, zakończonych umów), polegające na:
-co najmniej dwa zamówienia polegały na wykonaniu aranżacji wnętrz, o wartości zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych),
-co najmniej, dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu urządzeń multimedialnych w tym ekranów led o wielkości co najmniej 300 cm x 150 cm.
- co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu kontentu multimedialnego - dla ekranu LED umożliwiającego edycje wyświetlanych treści na ekranach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 700 000,00 zł. (np. kopia polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia wymaganych składek).
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 21 1020 1042 0000 8302 0440 0172 z dopiskiem „Tytułem wadium w postępowaniu: „Aranżacja strefy wejściowej MCSW”
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz.462).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza jako wniesienie wadium liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego).
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b-d musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. Dokument taki w swej treści winien wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, chyba że minął termin ważności wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani do łącznego spełniania warunków udziału, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną, winien wykazać, iż samodzielnie wykonał co najmniej 2 zamówienia (w ramach odrębnych, zakończonych umów), polegające na dostawie i montażu urządzeń multimedialnych w tym ekranów led o wielkości co najmniej 300 cm x 150 cm. oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu kontentu multimedialnego - dla ekranu LED umożliwiającego edycje wyświetlanych treści na ekranach,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaką część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie zostało zawarte w treści formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ),
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres i warunki zmian określono we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zmiana-aranzacji-strefy-wejsciowej-mazowieckiego-centrum-sztuki-wspolczesnej-_elektrownia_-w-radomiu%2C-radom,91177,ogloszenie.html

https://www.mcswelektrownia.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764