logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2016 roku

  PR 30.12.2015, przeczytano 890 razy

Rok 2016 przyniesie kilka rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Będzie można zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas określony, wzrosną stawki ubezpieczeń dla osób osiągających przychody z różnych tytułów, pracownicy zyskają też nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zmiany-w-prawie-pracy-i-ubezpieczeniach-spolecznych-w-2016-roku,26968,artykul.html

Zmiany w ubezpieczeniach

Od stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy w sprawie zmiany zasad ubezpieczeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie  ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw).

Do tej pory osoby spełniające warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z kilku tytułów: (umów zleceń, działalności gospodarczej, pracy nakładczej), obowiązkowo podlegały ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i zdrowotnym z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Z pozostałych umów obowiązkowe jest już tylko ubezpieczenie zdrowotne. Istniała jednak możliwość zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń tzn. ubezpieczeni mogli sami wybrać jako obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń tę umowę, z której osiągają najniższe wynagrodzenie, a co za tym idzie, odprowadzać niższe składki do ZUS.

Od 1 stycznia 2016 r. osoby posiadające kilka tytułów do ubezpieczeń będą musiały obowiązkowo odprowadzać składki emerytalne i rentowe od każdej umowy zlecenia aż do momentu, gdy łączna podstawa z wszystkich tytułów do ubezpieczeń osiągnie pułap co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2016 roku wynosić będzie 1.850,00 zł.

Zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany te możemy podzielić na 2 grupy:

1) wchodzące w życie od 2 stycznia 2016 r. - dotyczą zmian w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Po pierwsze nowelizacja Kodeksu Pracy likwiduje dodatkowy urlop macierzyński, który przysługiwał rodzicom bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze. W zamian za to wydłuży się wymiar urlopu rodzicielskiego, który od stycznia będzie przysługiwał w wymiarze 32 (lub 34 tygodni – w razie urodzenia więcej niż 1 dziecka przy jednym porodzie) - dotychczas urlop przysługuje w wymiarze 26 tygodni.

Urlop rodzicielski będzie można podzielić maksymalnie na 4 części, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni (poza małymi wyjątkami, np. gdy dziecko przebywa w szpitalu). Nowym rozwiązaniem w zakresie urlopu rodzicielskiego będzie możliwość późniejszego wykorzystania 16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego, tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat (dotychczas całość urlopu rodzicielskiego można wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim). Poza tym wprowadzono możliwość wydłużenia okresu korzystania z urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 lub 68 tygodni, w przypadku gdy rodzice zdecydują się na łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu. Niejako w konsekwencji powyższych zmian, do 6 lat wydłużono również okres w którym rodzice mogą korzystać z urlopu wychowawczego.

Ważną informacją dla młodych rodziców jest zmiana terminów składania wniosków o urlopy rodzicielskie i wychowawcze. Dotychczas wniosek o urlop rodzicielski lub wychowawczy musiał być złożony najpóźniej na 14 dni po porodzie lub przed planowanym terminem rozpoczęcia takiego urlopu – od stycznia termin ten został wydłużony do 21 dni.

Na korzyść pracowników wprowadzono również możliwość dzielenia się między rodzicami okresami pobierania zasiłku - także w przypadku gdy jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą.

Korzystne zmiany wprowadzono również w zakresie urlopu ojcowskiego. Z urlopu tego ojciec dziecka będzie mógł skorzystać do ukończenia przez dziecko 2 roku życia i będzie mógł podzieli ten urlop na 2 równe części (po 7 dni kalendarzowych). Dotychczas ojciec musiał wykorzystać całe 2 tygodnie urlopu w jednym części w okresie 1 roku.

Kodeks pracy wprowadza także zmiany w zakresie wykorzystania 2 dni urlopu tzw. opieki nad dzieckiem zdrowym. Od 2016 roku rodzice wychowujący dzieci w wieku do 14 lat, będą mogli zdecydować o sposobie wykorzystaniu tego urlopu z podziałem na godziny (w wymiarze 16 godzin) lub dni (w wymiarze 2 dni roboczych). Należy to zrobić w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

2) wchodzące w życie od 22 lutego 2016 r. - dotyczące zmian w zakresie umów o pracę na czas określony.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza limity ilościowe i czasowe odnośnie umów o pracę zawieranych na czas określony. Dotychczas pracodawcy mieli pełną dowolność odnośnie okresu na jaki zawierali umowy o pracę. Od 22 lutego 2016 r. ten sam pracodawca będzie mógł zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas określony, które dodatkowo będą mogły trwać nie dłużej niż 33 miesiące. Przekroczenie limitu ilościowego lub czasowego powoduje iż taka umowa z mocy prawa przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Co więcej ustawodawca uchylił zapis pozwalający na liczeniu od nowa limitu umów zawieranych na czas określony, w przypadku gdy pomiędzy kolejnymi umowami była przerwa przekraczająca 1 miesiąc.

Jak zawsze w takich sytuacjach, Kodeks pracy wprowadził pewne wyjątki, w których limity czasowe i ilościowe nie będą miały zastosowania. Dotyczy to umów zawieranych w celu:

a) zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
b) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
c) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
d) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy – przy czym w tym przypadku należy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia takiej umowy, poinformować o takim fakcie okręgowego inspektora pracy.

Drugą istotną zmianą jest zrównanie okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony i określony. Dotychczas umowy zawarte na czas określony można było rozwiązać za 2 tygodniowym wypowiedzeniem tylko w przypadku, gdy były zawarte na okres powyżej 6 miesięcy i dodatkowo zawarto w umowie klauzulę informującą o takiej możliwości rozwiązania umowy.

Źródło: Grupa Gumułka

www.gumulka.pl

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Search intent, czyli SEO kierowane emocjami i potrzebami
Jaką treść publikować, by osiągnąć dobre wyniki SEO w 2020 roku? Czym są mikromomenty i czy da się odpowiadać na intencje użytkowników organicznych w SEO?
W świecie sportu nie dzieje się najlepiej. Wszystkie większe imprezy sportowe zostały odwołane, a część wydarzeń przeniosła się do online. W wielu przypadkach takie działanie jest jednak po prostu niemożliwe, ze względu na naturę i kontaktowość wielu dyscyplin sportowych. Co nowa sytuacja oznacza dla marek związanych ze sportem? Jak digital zyskuje w obliczu tej...
Nie jest tajemnicą fakt, że obecna sytuacja epidemiologiczna będzie miała negatywny wpływ na część biznesu. Rząd wprowadził "tarczą antykryzysową", ale działania wspierające przedsiębiorców prowadzą również marki.
Sklepy przyszłości pojawią się szybciej, niż się nam wydaje
Sprzedawcy detaliczni od dawna wiedzieli, że na rynku szykują się zmiany. Konsumenci coraz chętniej przenoszą swoje zwyczaje zakupowe do internetu i to tam uczą się pewnych wzorców – przede wszystkim szybkości zakupów, wygody, ogromnej dostępności asortymentu czy choćby elastyczności związanej z dostawą, zwrotami i płatnościami.  Na tym tle tradycyjne...
Religia a architektura wnętrz z punktu widzenia projektanta
Religia jest nieodłącznym elementem naszego życia. Niezależnie od wyznawanych poglądów wywiera na nas mniejszy lub większy wpływ, pojawia się na moment lub towarzyszy nam przez całe życie. Wywołuje dyskusje, budzi emocje, bywa narzędziem w walce i ostoją w potrzebie. Daje nadzieję, determinuje wybory życiowe, a nawet kształtuje otoczenie.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764