logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łódź: Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

12.05.2019
Oferta ważna do:20.05.2019 godz. 11:00
Odsłon: 301

Ogłoszenie nr 546238-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera: Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, krajowy numer identyfikacyjny 00028853800000, ul. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 , 91-348 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6314 872; 871, e-mail zampubl@imp.lodz.pl, faks 42 6314573.
Adres strony internetowej (URL): www.imp.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.imp.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nr 8, pokój 81 Kancelaria Główna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji
Numer referencyjny: AZAPUZA/26/19/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji 1 dniowej która odbędzie się między 25 a 27.06.2019 roku w Łodzi. Warunkiem jest zorganizowanie: 1-dniowej konferencji, w tym przede wszystkim rekrutacja 100 uczestników, zapewnienie sali konferencyjnej przygotowanej do przeprowadzenia konferencji, zapewnienie kompleksowej obsługi cateringowej i restauracyjnej, przygotowanie, wydruk i dostarczenie materiałów konferencyjnych. 1. Miejsce przeprowadzenia 1 dniowej konferencji: a) Musi ona odbyć się w obiekcie zlokalizowanym na terenie centrum miasta Łodzi, z możliwością dojazdu środkami komunikacji miejskiej z Dworca fabrycznego lub Łodzi Kaliskiej z maksymalnie jedną przesiadką w ciągu maksymalnie 40 minut. b) Wykonawca zapewni organizację wydarzenia w hotelu o standardzie, co najmniej 4-gwiazdkowym. c) Obiekt musi posiadać odpowiednio przystosowaną salę konferencyjną dla co najmniej 100 osób w ustawieniu teatralnym, umożliwiającą swobodne przemieszczanie się uczestników po sali i między rzędami krzeseł. d) Wykonawca zapewni nieodpłatnie miejsca parkingowe dla 80 uczestników wydarzenia (na terenie należącym do hotelu. e) Wykonawca zapewni przed wejściem do Sali konferencyjnej 2 ekrany – min. 50 cali, na których będą wyświetlane informacje dotyczące konferencji (program wydarzenia, logotypy - por. pkt 5 dotyczący oznakowania obiektu). f) Sala konferencyjna musi spełniać następujące wymagania: - Stół prezydialny udekorowany kompozycją z żywych kwiatów, wraz z miejscami siedzącymi dla min. 5 osób w ustawieniu umożliwiającym swobodny widok na ekran i salę oraz z możliwością korzystania z komputera przenośnego, - Dwa rzutniki multimedialne; - 1 ekran o min. Wymiarach: 300 cm x 180cm; - Tablicę typu „Flipchart” i flamastry; - System nagłośnieniowy z min. 4 mikrofonami bezprzewodowymi; - Dostęp do sieci Internet (łącze przewodowe lub bezprzewodowe); - Laptop; - 1 listwa rozdzielająca przeciwprzepięciowa z min. 4 gniazdami wraz z dodatkowym przedłużaczem o długości min. 10 m; - Wyposażenie sali konferencyjnej oraz sprzęt multimedialny muszą być sprawne oraz muszą odpowiadać potrzebom Zamawiającego; - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do sali konferencyjnej winien znajdować się tzw. „stolik rejestracyjny” wraz z wyposażeniem (stół oraz dwa miejsca siedzące dla dwóch osób) w celu zorganizowania rejestracji uczestników spotkania, umożliwiającej podpisywanie się osób na liście obecności; - Miejsca siedzące na sali konferencyjnej w postaci wyściełanych krzeseł, minimalna odległość w rzędzie pomiędzy krzesłami to 20 cm. Krzesła powinny być ustawione w sposób, aby każdy uczestnik widział prelegentów oraz prezentacje multimedialne; - w sali konferencyjnej będzie dostępnych dla uczestników i prowadzących 130 krzeseł, - Klimatyzacja – za salę klimatyzowaną nie uważa się pomieszczeń, do których wniesiono przenośne klimatyzatory; - Temperatura w sali konferencyjnej w czasie całych obrad w granicach 22°-24°C; - Sala będzie posiadać dostęp do światła dziennego, - Sala będzie zarezerwowana dla uczestników wydarzenia w dniu jej realizacji przez co najmniej 8 godzin; - Zapewnienie obsługi technicznej do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania wydarzenia. 1. Wykonawca zapewni toalety w bezpośredniej bliskości sali konferencyjnej (zaopatrywane w mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe/suszarki) sprzątane systematycznie w czasie trwania wydarzenia. 2. Obiekt musi posiadać szatnię udostępnioną dla wszystkich uczestników spotkania (na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę rzeczy powierzonych do przechowywania). Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania wieszaków na odzież ustawianych przed salą konferencyjną lub w sali konferencyjnej, w której odbywa się spotkanie, z zastrzeżeniem zagwarantowania obsługi, odpowiedzialnej za pozostawioną odzież. 3. Obiekt, w którym organizowana będzie konferencja, nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały czas trwania wydarzenia. 4. Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania świadczenia usługi najmu sali konferencyjnej i usługi gastronomicznej na terenie jednego obiektu (budynku). 5. Oznakowanie obiektu: Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania wejścia do sali konferencyjnej logotypami w kolorze: a) Logotypem NPZ z dopiskiem Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020; b) Logo Projektu; c) Logo Instytutu Medycyny Pracy d) Logo Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. 2. Ciągła przerwa kawowa 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom wydarzenia (maksymalnie 120 osób) ciągłej przerwy kawowej, rozumianej jako ciągłe udostępnianie (wraz z adekwatnym do potrzeb bieżącym uzupełnianiem) produktów wymienionych niżej. Produkty ciągłej przerwy kawowej zostaną udostępnione uczestnikom konferencji przed salą konferencyjną lub w jej najbliższej odległości, Wykonawca zapewni ciągłe udostępnianie: a) kawy (z ekspresu); b) wrzącej wody i herbat ekspresowych – minimum 4 rodzaje, każda torebka z herbatą zapakowana oddzielnie; c) wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej, w ilości co najmniej 0,33l/os.); d) soków 100% – co najmniej 2 rodzaje; e) owoców – minimum 2 rodzaje,; f) warzyw– minimum 3 rodzaje,; g) cukru i słodzika; h) plasterków cytryny; i) śmietanki do kawy; j) kanapeczek koktajlowych – minimum 3 rodzaje (w tym jedna wersja wegetariańska). 2) Obsługa jest zobowiązana do systematycznego sprzątania brudnych naczyń pozostawionych przez uczestników korzystających z ciągłej przerwy kawowej. 3) Sposób podania: w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek do zimnych napojów, sztućców i serwetek (bez stosowania plastikowych bądź papierowych sztućców i naczyń), zimne napoje serwowane w szklanych dzbankach, wrzątek do herbaty i kawa w termosach. 4) Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego uzupełniania wszystkich produktów przerwy w godzinach trwania spotkania. 3. Przerwa obiadowa 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim (maksymalnie 120 osób) uczestnikom obiadu, rozumianego jako bufet z obsługą, zawierający: a) zupy (min. 2 rodzaje, w tym zupa jarska, Zamawiający wymaga aby jedna z zup była w formie kremu oraz jedna z zup była podana z groszkiem ptysiowym lub grzankami), b) ciepłe danie drugie (min. 3 rodzaje, w tym danie jarskie, Zamawiający będzie wymagał aby obiad składał się m.in. z mięs, ryb, potrawek warzywnych oraz kasz różnego rodzaju), c) sałatki (min. 2 rodzaje, sałatki rozumiane jako dania ze świeżych warzyw najwyższej jakości – Zamawiający nie zaakceptuje menu, gdzie składnikami sałatek będą wyłącznie pikle, kiszonki, makarony itp. produkty nie będące świeżymi warzywami), d) deser (min. 2 rodzaje), e) napoje: woda mineralna gazowana i niegazowana, kompot, kawa, herbata. 2) Dania będą przyrządzane ze świeżych produktów najwyższej jakości, przygotowywane bezpośrednio przed podaniem. Wykonawca jest zobowiązany ustalić menu z Zamawiającym, biorąc pod uwagę możliwość opcji wegetariańskiej. 3) Obiad zostanie podany na jednakowej eleganckiej zastawie, uczestnicy będą posługiwać się sztućcami z tego samego zestawu, obrusy będą nienagannie czyste i wyprasowane. Godzina podania obiadu zostanie ustalona przez wnioskodawcę na 7 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia. 4) Wszyscy uczestnicy i organizatorzy wydarzenia będą mogli zjeść obiad na siedząco w tym samym czasie i miejscu. 5) Miejsce wydawania i spożywania posiłku powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywała się konferencja, w oddzielnym pomieszczeniu, innym niż sala konferencyjna. 6) Wykonawca będzie w całości odpowiedzialny za serwis gastronomiczny w trakcie obiadu (tj. przygotowanie, obsługę kelnerską, zapewnienie i nakrycie stołów, sprzątanie, usuwanie awarii typu niedziałający ekspres do kawy etc. ). 4. Obsługa techniczna wydarzenia: 1) Wykonawca będzie przyjeżdżał na spotkania organizacyjne do siedziby Zamawiającego (tj. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8) raz w tygodniu celem uzgadniania szczegółów wydarzenia. 2) Zamawiający zastrzega, iż czas odpowiedzi na wiadomość e-mailową lub telefoniczną ze strony Zamawiającego będzie wynosił dla Wykonawcy do godziny. 3) Wykonawca zostaje zobowiązany do konsultowania z wyznaczoną osobą po stronie Zamawiającego wszelkich działań w każdym z aspektów organizacji wydarzenia. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do ustalania szczegółów organizowania konferencji z Zamawiającym i do uzyskania akceptacji Zamawiającego, co do ewentualnych zaproponowanych przez Wykonawcę zmian. 4) Wykonawca wyznaczy jedną osobę dedykowaną do kontaktu z odpowiednikiem po stronie Zamawiającego (wszelkie sprawy Zamawiający będzie mógł załatwić z jedną osobą po stronie Wykonawcy), 5) Wykonawca odpowiada za rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zakresem zamówienia. 6) Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w miejscu organizacji wydarzenia w jego dniu, co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem rejestracji, celem dopilnowania, czy zostały zrealizowane wszelkie warunki zamówienia. Wykonawca zapewni obecność obsługi hotelowej, tj: recepcjonistów oraz managera wydarzenia/osoby wyznaczonej do opieki nad wydarzeniem przez cały czas jego trwania. 7) Wykonawca będzie odpowiedzialny za obsługę rejestracji uczestników. 8) Całkowity koszt usługi gastronomicznej zostanie ustalony jako iloczyn ceny jednostkowej usługi cateringowej i liczby osób, które wzięły udział w konferencji (tj. osób rekrutowanych przez Wykonawcę oraz maksymalnie 20 osób ze strony Zamawiającego – tj. prowadzących konferencję oraz osób zaproszonych przez Zamawiającego). 5. Rekrutacja 1) Rekrutacja jest rozumiana jako proces skutecznego zaproszenia uczestników na konferencję (wysyłka zaproszeń w formie elektronicznej oraz w razie potrzeby kontakt telefoniczny z potencjalnymi uczestnikami, stworzenie dedykowanej do rekrutacji strony i rejestracja uczestników on-line. 2) Wykonawca będzie zobowiązany do rekrutacji 100 uczestników konferencji i potwierdzenie na 2 dni przed konferencją przyjazdu co najmniej 100 osób spełniających określone kryteria (kryteria - patrz pkt 6). 3) Wykonawca staje się Administratorem pozyskanych danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, 4) Przy pozyskiwaniu danych Wykonawca uwzględni przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – w szczególności dopełni obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. 5) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, w drodze umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych, imiennej listy zawierającej numery telefonów do: • 150 przedstawicieli zakładów pracy – z każdej organizacji w konferencji mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby. 6) W przypadku, gdy z przekazanej listy Wykonawca nie zrekrutuje 100 osób, będzie zobowiązany do przeprowadzenia dalszej rekrutacji, na własną rękę, wśród zakładów pracy zatrudniających powyżej 50 osób (będą to pracodawcy lub ich przedstawiciele, mający wpływ na politykę prozdrowotną firmy tj. menagerowie, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących) oraz z organizacji pracodawców. 7) Wykonawca zobowiązuje się do raportowania postępów rekrutacji: raport na dwa tygodnie oraz 2 dni przez terminem wydarzenia. 8) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania imiennej listy obecności i przekazania jej w formie elektronicznej (e-mailowo) Zamawiającemu na dwa dni przed konferencją. W dniu konferencji Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu listę obecności uczestników w formie wydruku (formularz listy obecności będzie zawierał nazwę projektu, logo NPZ, logo projektu, logo Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, imię i nazwisko uczestnika wraz z odpowiednią liczbą porządkowa, nazwę firmy, stanowisko, odręczny podpis uczestnika). 9) Na potrzeby rekrutacji Wykonawca założy skrzynkę e-mailową do kontaktu z uczestnikami, Wykonawca nie będzie kontaktował się z uczestnikami konferencji poprzez inne skrzynki e-mailowe, bez uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy na płycie CD zbiór całości korespondencji w ciągu 3 dni po zakończeniu wydarzenia. 10) Na potrzeby rekrutacji Wykonawca udostępni infolinię telefoniczną, która będzie działać w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia oraz w jego dniu w dniach roboczych od 8.30 do 16.30. 6. Opracowanie i dostarczenie materiałów Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczenia w miejsce realizacji usługi materiałów konferencyjnych wymienionych poniżej, opatrzonych kolorowymi logotypami: logo projektu, logo NPZ oraz logo IMP, materiały będą spełniały kryterium nadruku 4+4. 1. Materiały będą zawierały tj.: a) Identyfikator Opis – transparentny, wykonany z twardego tworzywa, zawieszony na taśmie wpiętej w klip (kolor taśmy zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia), taśma z klipem w zestawie, identyfikator w rozmiarze 85x50mm. Wykonawca będzie zobowiązany do wydrukowania na identyfikatorach danych uczestników wydarzenia. Liczba – 120 sztuk b) Teczkę Opis – teczka z gumką wykonana z mocnego, lakierowanego ze strony zewnętrznej kartonu; grubość co najmniej 300 g/m²; format A4; posiadająca trzy skrzydła wewnętrzne, każde z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i 2,5 cm (+/- 0,5 cm); grzbiet teczki z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i ok. 2,5 cm (+/- 0,5 cm); maksymalna grubość grzbietu pozwoli zmieścić przynajmniej 150 kartek; zapięcie na jedną gumkę. Nakład: 120 sztuk c) Notatnik Opis – Wymiary: format A4, 21 cm (+/-1 cm) x 29,7 (+/-1 cm), notes 50-kartkowy, klejenie po krótszym boku, plecy wzmocnione kartonem, kartki gładkie, otwierany do góry. Gramatura papieru co najmniej 90g/m², gramatura okładki notatnika co najmniej 300g/m². Okładka lakierowana (przód okładki). Projekt okładki i środka notatnika spójny z projektem pozostałych materiałów, projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę. Ostateczny projekt do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż 7 dni przed terminem wydarzenia. Nakład: 120 sztuk d) Długopis Opis: aluminiowy – Wymiary: 140 mm (+/- 5 mm) x 10 mm (+/- 2 mm), Ø 10 mm (+/- 2 cm) z niebieskim wkładem, kolor długopisu zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, nie później niż 7 dni przed terminem wydarzenia. Liczba sztuk: 120 sztuk e) Program konferencji Opis: Zamawiający dostarczy treść programu (będzie to, co najmniej: tytuł, miejsce i termin, tytuły poszczególnych części wydarzenia, imiona i nazwiska prelegentów wraz z informacją, jakie instytucje/firmy reprezentują), Wykonawca wydrukuje program na kartce papieru w formacie A4, gramatura papieru co najmniej 90g/m². Liczba sztuk: 120 sztuk f) Ankietę ewaluacyjną Opis: Zamawiający dostarczy ankietę w formie elektronicznej (plik Word, maksymalnie 2 strony). Wykonawca będzie zobowiązany do wydruku ankiety na kartce papieru w formacie A4, gramatura papieru co najmniej 90g/m², Liczba sztuk: 120 sztuk g) Certyfikaty dla uczestników konferencji Opis: Zamawiający dostarczy treść oraz projekt certyfikatu, Wykonawca będzie zobowiązany do wydruku i dostarczenie certyfikatów, uzupełnienia danych uczestników konferencji na certyfikatach, wydruk–- gramatura papieru co najmniej 280g/m², format A4. Liczba sztuk: 120 sztuk h) Torbę materiałową na materiały Opis: torba bawełniana naturalna 38x42 cm, materiał canvas, gramatura 180 g/m2, wykończenie krzyżakowe uchwytów, wykończenie wewnętrzne overlockiem, certyfikat OEKO TEX 100, z kolorowym nadrukiem z jednej strony. Liczba sztuk : 120 sztuk Zgodnie z art. 93 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.5) Główny kod CPV: 55120000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55300000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48780,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-27
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że zorganizował 3 konferencje (których uczestnikami były osoby pełnoletnie) rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia (rekrutacja uczestników, obsługa, przygotowanie materiałów konferencyjnych) za min. 60.000,00 zł brutto każda – zgodnie z załącznikiem nr 5 wraz z załączeniem dowodów że usługa ta została wykonana w sposób należyty W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że zorganizował 3 konferencje (których uczestnikami były osoby pełnoletnie) rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia (rekrutacja uczestników, obsługa, przygotowanie materiałów konferencyjnych) za min. 60.000,00 zł brutto każda – zgodnie z załącznikiem nr 5 wraz z załączeniem dowodów że usługa ta została wykonana w sposób należyty W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 40,00
doświadczenie 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy w zakresie: - zmiany teleadresowe Stron umowy - zmian postanowień umownych wynikających z ustawy PZP ( w szczególności art. 144 ust. 1 pkt 3), 4), 5) W przypadku podjęcia decyzji przez Ministra Finansów lub ministra w zakresie blokowania wydatków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie lub zmiany limitu wydatków na realizowane zadania, strony dokonają zmiany treści umowy, sporządzając aneks i dostosowując umowę do podjętej decyzji lub nastąpi rozwiązanie umowy z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zorganizowanie-i-przeprowadzenie-konferencji--ogloszenie-o-zamowieniu---uslugi%2C-lodz,76219,ogloszenie.html

http://www.imp.lodz.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764