logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Oferta ważna do:24.09.2019 godz. 12:00
Odsłon: 102

Ogłoszenie nr 596474-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.

Województwo Śląskie: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. Ligonia 46 , 40-037 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 40 025, , e-mail zamowienia@slaskie.pl, , faks 32 77 40 030.
Adres strony internetowej (URL): www.slaskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=Przetarg+nieograniczony%5Eaktualne" target="" rel="external nofollow">https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=Przetarg+nieograniczony%5Eaktualne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=Przetarg+nieograniczony%5Eaktualne" target="" rel="external nofollow">https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=Przetarg+nieograniczony%5Eaktualne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem ( Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice ( kancelaria ogólna pok. 164 )

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Numer referencyjny: ZN.ZP.272.1.54.2019.MW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII). Zakres I – torba papierowa biała – 5000 sztuk, Zakres II – zestaw pióro wieczne z długopisem w opakowaniu – 100 sztuk, Zakres III a) butelka spring na wodę – 1500 sztuk, b) długopis aluminiowy typu slim – 6000 sztuk, c) parasol duży – 100 sztuk, d) parasol mały – 1000 sztuk, e) peleryna w kulce z karabińczykiem – 2000 sztuk, f) zegarek z krokomierzem (smartwatch) – 2000 sztuk, g) torba na zakupy – 2000 sztuk, h) spray czyszczący do rąk ( 62% alkoholu) – 2000 sztuk, i) kubek termiczny – 1000 sztuk, j) zestaw 54 kart do gry zapakowany w plastikowe pudełko – 2000 sztuk, k) mini apteczka pierwszej pomocy – 2000 sztuk, l) zestaw notatnik z aluminiowym długopisem z końcówką do ekranów dotykowych w pasującym kolorystycznie pudełku prezentowym – 1000 sztuk, m) pojemnik na tabletki – 2000 sztuk, n) przeźroczysta kosmetyczka z PCV – 2000 sztuk, o) podróżny przybornik do szycia z niezbędnymi akcesoriami – 2000 szt., p) Torba na zakupy z możliwością złożenia do małego stożka ze sznureczkami – 2000 sztuk. Zakres IV a) notatnik A5 z gumką – 150 sztuk, b) długopis ekologiczny – 1000 sztuk Zakres V – pamięć USB 3.0 z dodatkowym portem USB typ C – 300 sztuk, Zakres VI a) butelka sportowa na wodę – 200 sztuk, b) parasol – 200 sztuk, c) torba materiałowa – 200 sztuk, Zakres VII – torba papierowa eko – 1000 sztuk, Zakres VIII – organizer podróżny na koszulę – 50 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2a – wzór umowy – Zakres I, II, III do SIWZ, Załączniku nr 2b – wzór umowy Zakres IV, V, VI,VII,VIII. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu I, II, III – przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, - Zakresu IV,V, VI, VII, VIII – przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6
39295200-8
30233180-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 1) 30 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego gotowego produktu (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie) dotyczy Zakresu I, II, III 2) 28 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie) dotyczy Zakresu IV,V, VI, VII,VIII.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III.2 : a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Załącznik do pisma z informacjami z otwarcia ofert), b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w okolicznościach określonych w: a) § 9 wzoru umowy – Zakres I, II, III, Załącznik 2a do SIWZ, b) § 10 wzoru umowy – Zakres IV,V, VI, VII,VIII – Załącznik 2b do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-24, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ/ Załącznik nr 3 do umowy lub na nim. 2. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do ofety powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 3. Pełnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiajacy nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie elektronicznej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakres I – torba papierowa biała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy - Zakres I – torba papierowa biała – 5000 sztuk, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2a – wzór umowy, 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu I – przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 80,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: - 30 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego gotowego produktu (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie).


Część nr: 2 Nazwa: Zakres II - zestaw pióro wieczne z długopisem w opakowaniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy - Zakresy II – zestaw pióro wieczne z długopisem w opakowaniu – 100 sztuk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2a – wzór umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu II – przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39292400-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 80,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 30 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego gotowego produktu (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie).


Część nr: 3 Nazwa: Zakres III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy - Zakres III a) butelka spring na wodę – 1500 sztuk, b) długopis aluminiowy typu slim – 6000 sztuk, c) parasol duży – 100 sztuk, d) parasol mały – 1000 sztuk, e) peleryna w kulce z karabińczykiem – 2000 sztuk, f) zegarek z krokomierzem (smartwatch) – 2000 sztuk, g) torba na zakupy – 2000 sztuk, h) spray czyszczący do rąk ( 62% alkoholu) – 2000 sztuk, i) kubek termiczny – 1000 sztuk, j) zestaw 54 kart do gry zapakowany w plastikowe pudełko – 2000 sztuk, k) mini apteczka pierwszej pomocy – 2000 sztuk, l) zestaw notatnik z aluminiowym długopisem z końcówką do ekranów dotykowych w pasującym kolorystycznie pudełku prezentowym – 1000 sztuk, m) pojemnik na tabletki – 2000 sztuk, n) przeźroczysta kosmetyczka z PCV – 2000 sztuk, o) podróżny przybornik do szycia z niezbędnymi akcesoriami – 2000 szt., p) Torba na zakupy z możliwością złożenia do małego stożka ze sznureczkami – 2000 sztuk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2a – wzór umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu III – przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6, 39295200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 80,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 30 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego gotowego produktu (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie).


Część nr: 4 Nazwa: Zakres IV - a) notatnik A5 z gumką, b) długopis ekologiczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy- Zakres IV a) notatnik A5 z gumką – 150 sztuk, b) długopis ekologiczny – 1000 sztuk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2b. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu IV – przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6, 39292400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 28 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie).


Część nr: 5 Nazwa: Zakres V - pamięć USB 3.0 z dodatkowym portem USB typ C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy Zakres V – pamięć USB 3.0 z dodatkowym portem USB typ C – 300 sztuk, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2b. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu V – przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30233180-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 28 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie) .


Część nr: 6 Nazwa: Zakres VI - a) butelka sportowa na wodę, b) ,parasol c) torba materiałowa,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy Zakres VI a) butelka sportowa na wodę – 200 sztuk, b) parasol – 200 sztuk, c) torba materiałowa – 200 sztuk, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2b. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu VI – przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 22462000-6, 39295200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 28 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie).


Część nr: 7 Nazwa: Zakres VII - torba papierowa eko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy Zakres VII – torba papierowa eko – 1000 sztuk, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2b – wzór umowy 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu VII – przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 28 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie).


Część nr: 8 Nazwa: Zakres VIII - organizer podróżny na koszulę
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienie jest: Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy - Zakres VIII – organizer podróżny na koszulę – 50 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 2b - wzór umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt w dni robocze od poniedziałku do piątku do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w ramach: - Zakresu VIII – przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do: 28 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem terminu wskazanego w złożonej ofercie).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-artykulow-promocyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-slaskiego%2C-katowice,77678,ogloszenie.html

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_do_kwot_unijnych/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764