logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: Dostawa druków małoformatowych materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w sezonie 2019/2020

09.08.2019
Oferta ważna do:19.08.2019 godz. 11:00
Odsłon: 104

Ogłoszenie nr 584313-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Narodowe Forum Muzyki: Dostawa druków małoformatowych materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w sezonie 2019/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Forum Muzyki, krajowy numer identyfikacyjny 22414470000000, ul. Plac Wolności 1 , 50-071 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 343 85 28, e-mail karolina.wasowicz@nfm.wroclaw.pl, faks 71 330 52 12.
Adres strony internetowej (URL): www.nfm.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.nfm.wroclaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa druków małoformatowych materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w sezonie 2019/2020
Numer referencyjny: FZP.261.PN31.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wydruków dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego różnego rodzaju wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminach określonych we wspomnianym załączniku liczonych od dnia przesłania zlecenia wydruku wraz z projektem graficznym wydruku, w podanej w zleceniu ilości. 2. Termin obowiązywania umowy strony ustalają od dnia jej podpisania na okres 12 miesięcy. 3. Zamówienie obejmuje dostawę druków małoformatowych specyfikacji wskazanych w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 22000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22140000-3
22462000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu Dostawy druków małoformatowych materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w sezonie 2019/2020 dla CZĘŚCI 1, na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego, o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 zł brutto. Zamówienie z tytułu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp będzie udzielone w przypadku, gdy zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na realizację zamówienia podstawowego. Zamówienia będą mogły zostać udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części nr 2 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp. Wyłącznie dla części nr 1: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zadanie, polegające na wykonaniu dostawy materiałów reklamowych o wartości minimum 120 000, 00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- w formie oryginału: 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. -w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę: 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie wskazanym w dziale VII pkt 3 ppkt 3.2 SIWZ);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. W zakresie warunku udziału określonego w VII pkt 1.3a Wyłącznie dla części nr 1, SIWZ Wykonawca dołączy wykaz dostaw wykonanych (na wzorze Załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- w formie oryginału: 1. pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej W przypadku oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym SIWZ, które pozostają do dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII niniejszej SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych dokumenty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j. oraz poz. 1579). Zgodnie z art. 22a. Ustawy Pzp: 1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonane być mogą za zgodą obu Stron, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadkach przewidzianych w niniejszym dziale. 2. Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron umowy; 2) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych; 3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów; 4) Zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano). 5) w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą do umowy zostaną wprowadzone zapisy dot. klauzuli informacyjnej RODO - §16 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 6) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie NFM nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: DRUKI MAŁOFORMATOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP FORMAT SUROWIEC INFORMACJE DODATKOWE 1 Plakato-afisz B1 papier kreda mat., 130 g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny 2 Plakato-afisz B2 papier kreda mat, 130 g wydruk offestowy, lakier dyspersyjny 3 Plakato-afisz A3 papier kreda mat, 130 g wydruk offestowy, lakier dyspersyjny 4 Program koncertowy (ulotka A4 do A5) papier kreda mat 130g lub błysk każdorazowo do wyboru zamawiającego wydruk cyfrowy papier kreda mat 130g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny papier kreda mat 130g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny papier kreda mat 130g wydruk offestowy, lakier dyspersyjny papier kreda błysk 130g wydruk offestowy, lakier dyspersyjny papier kreda błysk 130g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny papier kreda błyspapier kreda błysk 130gk 130g wydruk offsetowy, bigowanie, lakier dyspersyjny 5 Program koncertowy (ulotka A5 ) papier kreda mat. lub błysk (do wyboru dla zamawiąjącego), 130g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny 6 Program koncertowy (ulotka A4 do A5 x 2-8 stron) papier kreda mat 130g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny 7 Ulotka A6 (pocztówka) papier kreda 300 g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny, powlekany karton jednostronnie powlekany 300 g, softouch wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny, powlekany SOFTOUCH 1/0 karton 200 g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny, 8 Ulotka A5 (pocztówka) papier kreda 300 g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny, powlekany karton jednostronnie powlekany 300 g, softouch wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny, powlekany SOFTOUCH karton 200g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny, 9 A5 x 3 skrzydła papier offset 170g wydruk offsetowy, bigowanie wydruk offsetowy, bigowanie 10 Ulotka A4 do DL papier kreda 160g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny 11 Ulotka A5 do A6 x 3 skrzydła papier 200 gr, offset wydruk offsetowy, bigowanie, lakier dyspersyjny 12 Ulotka A5 do A6 x 4 skrzydła papier 200 gr, offset wydruk offsetowy, bigowanie lakier dyspersyjny 13 Ulotka A6 x 5 skrzydeł papier G-PRINT, 170 g wydruk offsetowy lakier dyspersyjny, bigowanie 14 Ulotka A6 x 9 stron papier G-PRINT, 170g wydruk offsetowy lakier dyspersyjny, oprawa szyta 15 Ulotka kwadratowa składana 14,8/ 14,8 cm papier olin regular 170g, high white albo white cream wydruk offsetowy, bigowanie, lakier dyspersyjny 16 Ulotka A3 do A5 papier olin regular white, 150g mat wydruk offset, lakier dyspersyjny papier olin regular white, 150g mat wydruk offset, lakier dyspersyjny 17 Ulotka A3 do A4 papier kreda mat, 160 lakier dyspersyjny 18 Ulotka A4 papier kolorowy 350 g, offset do A5, bigowanie, wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny papier kreda błysk 130 g wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny 19 Ulotka A5 x 3 skrzydła (w pionie) składana w Z papier kreda 150 g, błysk wydruk offsetowy, lakier dyspersyjny 20 Oferta A3 do A4 składana w poziomie papier kreda 150 g, błysk offset, lakier dysperysyjny 21 Ulotka 4 x DL składne w Z papier olin rough, 170g offset, lakier dysperysyjny 22 Ulotka 5 x DL papier Olin Regular Cream albo Regular white 170g format 540 x 210 składana w Z , bigowanie, składanie, druk offsetowy, lakier dyspersyjny papier Olin Regular Cream albo Regular white 170g format 540 x 210 składana w Z, bigowanie, składanie, druk offsetowy, lakier dyspersyjny 23 Wydruki cyfrowe kreda mat 170 g A4 kreda mat 130 g A5 24 Ulotka DL zszywana okładka offset 250 g, środek offset 150 g okładka- offset + softouch 250g, druk 4/4, środek-offset mat 150 g, druk 4/4, lakier dyspersyjny, ilość stron od 12-16 w zależności od potrzeb zamawiającego, okładka 4 strony, oprawa szyta zeszytowa 25 Repertuar miesięczny okładka 200 g kreda mat, środek 90 g keda mat ilość stron środka od 16 do 40, w zależności od potrzeb zamawiającego, okładka 4 strony, oprawa szyta zeszytowa, lakier dyspersyjny 26 Śpiewnik A5 kreda mat, 200g, powlekany softouch, środek offset 90g ilość stron środka 48, okładka 4 strony, oprawa szyta zeszytowa, lakier dyspersyjny, wydruk offsetowy 27 Program A5 okładka kreda mat 200 g, śrtodek offset 90 g ilość stron środka 44-56, okładka 4 strony, oprawa szyta zeszytowa okładka kreda mat 150 g, środek offset 90 g ilość stron środka 12-16, okładka 4 strony, oprawa szyta zeszytowa 28 Naklejka EPI folia ekonomiczna matowa, dwa różne rozmiary naklejek: 148,5cm x 228,2cm 152,8 cm x 228,5 cm wraz z montażem i demontażem folia ekonomiczna matowa, rozmiar naklejek: 185 cm x 241,5 cm wraz z montażem i demontażem 29 Kartka oklicznościowa papier courius metalic, 300g format DL podwójna, składana, wydruk offsetowy papier courius metallic, 300g format DL pojedyncza, nieskałdana, wydruk offsetowy 30 Proof Proof cyfrowy proof cyfrowy 31 Naklejki logotypowe folia samoprzylepna ekonomiczna matowa wykrojniki prostokątne / 15 x 30 mm 32 Naklejki logotypowe folia samoprzylepna ekonomiczna matowa wykrojnik koło lub kwadrat do wyboru / 5 x 5 cm, wykrojone 33 A4 do A5 (dyplomy) karton 300 g druk offsetowy, lakier dyspersyjny 34 Legitymacja A6 składana papier kreda mat 360 g, offset druk offsetowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22000000-0, 22140000-3, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: DRUKI MAŁOFORMATOWE INNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LP FORMAT SUROWIEC INFORMACJE DODATKOWE 1 Koperty DL białe z czarnym nadrukiem jednostronnym offset 90 gram wydruk offestowy, nadruk jednostronny 2 Koperty DL czarne z białym nadrukiem jednostronnym offset 140 gram wydruk offestowy, nadruk jednostronny 3 Koperty C4 (mieszczą A4) białe z czarnym nadrukiem jednostronnym offset 90 gram wydruk offestowy, nadruk jednostronny 4 Wkładki do kopert DL (pod druk zaproszeń) 100 mm x 210 mm papier offset, mat 225 g/m2 białe z czarnym nadrukiem jednostronnym 5 Wkładki do kopert DL (pod druk zaproszeń) 100 mm x 210 mm papier offset, mat 225 g/m2 czyste, bez nadruku 6 Teczka zamykana A4 biały karton dwustronnie powlekany, min gramatura 300 g, folia mat. dwustronnie foliowanie 1/0 matowe, lakier dyspersyjny 0/1, wymagane wykonanie wykrojnika wg projektu zamawiającego, zamykanie na gumkę 7 Torba papierowa duża (mieszcząca format A4) kreda mat. 200 g / 4+0 folia mat. z usztywnioną zakładką górną oraz wzmocnionym dnem torby, czarna tasiemka, wykrojnik, składanie 8 Torba papierowa mała (mieszcząca format A5) papier maxi offset 140 g wykrojnik, składanie, biały uchwyt papierowy, lakier dyspersyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22000000-0, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dostawa-drukow-maloformatowych-materialow-reklamowych-na-potrzeby-narodowego-forum-muzyki-im.-witolda-lutoslawskiego-w-sezonie-2019-2020%2C-wroclaw,77287,ogloszenie.html

http://www.nfm.wroclaw.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764