logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901)

Oferta ważna do:02.08.2021 godz. 10:00
Odsłon: 62

Druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140468418
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Płocka 13
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-231
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.przetargi@nck.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-413e0190-eb91-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124929
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008093/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Druk publikacji z serii „Jubileusze”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.nck.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.nck.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem strony internetowej postępowania https://nck.eb2b.com.pl (dalej jako „Platforma Zakupowa”, „Platforma” lub „System”) i pod nazwą postępowania: druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901).2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub
logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej postępowania:https://platforma.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions oraz uznaje go za wiążący. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnienia treści złożonej oferty, wyjaśnienia
dot. rażąco niskiej ceny, sprostowania omyłek itd. odbywa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Sposób składania oferty
opisany został w Rozdziale IX ust. 2 SWZ.4. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu zostanie poinformowany przez administratora platformy o załączeniu każdego kolejnego pliku (m. in. informacji z otwarcia, informacji o wyniku czy unieważnieniu postępowania, informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert) oraz przesłaniu wiadomości dodanego wykonawcy, poprzez wysłanie wiadomości na adres meilowy wskazany przy rejestracji przez Wykonawcę. Zamawiający nie odpowiada za ustawienia poczty czy serwera uniemożliwiające odbiór takich wiadomości w skrzynce głównej Wykonawcy lub za rezygnację Wykonawcy z
otrzymywania powiadomień.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz”.1) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.2) Treść pytań (bez ujawnienia źródła)wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.7.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja składana w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Kultury jest Pani Marta Kaźmierska, kontakt: iod@nck.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901) o nr DZP.261.44.2021 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art.275 ust. 2 upzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.44.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901)
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium (C): Cena. Skala punktów możliwych do otrzymania w ramach
tego kryterium (100 pkt.):
Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację Przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty, podczas oceny ofert w/w kryterium cena stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. 100
pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin÷Cb)×100, gdzie: Cmin – cena oferty minimalnej, Cb – cena oferty badanej, cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia, cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc poprzecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1. Konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia braku możliwości przeprowadzenia zamówienia z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w wyznaczonym terminie, o czas potrzebny na przezwyciężenie tych przeszkód.
2. Konieczności wprowadzenia zmian technologicznych realizacji zamówienia, polegających m.in. na konieczności zastosowania materiałów równoważnych do materiałów wskazanych w SWZ lub ofercie Wykonawcy np. w związku z problemami związanymi z ich dostępnością na rynku niezależnymi od Stron, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian technologicznych. W związku ze zmianami technologicznymi, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy o czas potrzebny na
wprowadzenie tych zmian technologicznych lub wysokości wynagrodzenia uwzględniającego jedynie rynkowe różnice pomiędzy zaoferowaną technologią realizacji a równoważną zmianą technologiczną. W przypadku propozycji zmiany wynagrodzenia, Wykonawca obowiązany jest wykazać, iż proponowana zmiana wynagrodzenia jest rynkowa np. poprzez przedstawienie Zamawiającemu raportu z rozeznania rynku obrazującego te różnice technologiczne w cenie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-02 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://nck.eb2b.com.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-31
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zgodnie z kryterium określonym w postępowaniu (cena - 100 pkt) uzyskają największą liczbę punktów.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-ksiazki-z-serii-jubileusze-pt.-_stanislaw-lem-%E2%80%93-fantastyka-naukowa-i-fikcje-nauki_-%28cn-4901%29%2C-warszawa,84353,ogloszenie.html

http://www.nck.eb2b.com.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764