logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Nysa: Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni Nysy 2019” organizowanej w dniach 24-26 maja 2019 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego

10.02.2019
Oferta ważna do:18.02.2019 godz. 10:00
Odsłon: 575

Ogłoszenie nr 512355-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.: Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni Nysy 2019” organizowanej w dniach 24-26 maja 2019 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 531303212, ul. Ogrodowa 4 , 48-300 Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774481491, e-mail sekretariat@arn.nysa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.arn.nysa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.arn.nysa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arn.nysa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni Nysy 2019” organizowanej w dniach 24-26 maja 2019 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego
Numer referencyjny: 1/ZP/NOR/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przejęcie funkcji organizatora imprezy w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870), w tym uzyskanie stosownych opinii i zezwoleń właściwych organów, urzędów i instytucji, które są wymagane przy realizacji zadania. 2. Organizacja i zapewnienie programu artystyczno-rozrywkowego w dniach 24-26.05.2019 r. w godzinach od 17:00 do 00:00, w tym obejmującego m.in.: 1) występy minimum dwóch artystów estradowych formatu np.: Blue Cafe, Golec uOrkiestra, Doda, itp. trwające minimum 45 minut (+ ewentualne bisy) każdy, w dniu 24.05.2019 r. w godzinach 20:00 - 00:00, 2) występy minimum dwóch artystów estradowych z czego jeden formatu np.: Blue Cafe, Golec uOrkiestra, Doda, itp. trwające minimum 60 minut (+ ewentualne bisy) każdy, w dniu 25.05.2019 r. w godzinach 20:00-00:00, 3) występy minimum dwóch artystów estradowych z czego jeden formatu np.: Blue Cafe, Golec uOrkiestra, Doda, itp. trwające minimum 60 minut (+ ewentualne bisy) każdy, w dniu 26.05.2019 r. w godzinach 20:00 – 00:00. W ofercie Wykonawca ma złożyć oświadczenie o zagwarantowaniu występów wyżej wymienionych artystów estradowych. 3. Zawarcie umów z artystami i opłacenie kosztów występów artystycznych, w tym uregulowanie wszelkich opłat wymaganych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych typu ZAIKS oraz noclegów, wyżywienia i innych określonych przez artystów. 4. Organizacja i zapewnienie kompleksowej oprawy i obsługi technicznej, a także sprzętowej koncertów w dniach 24-26 maja 2019 r. zgodnie z riderami zespołów. Minimalne parametry nagłośnienia sceny: min. 25kW, 4 tory odsłuchowe, 6 odsłuchów min 200 W, 7 mikrofonów SM 58, 5 mikrofonów SM 47, 2 bezprzewodowe SM, mikrofony do perkusji seria PG. Oświetlenie na stojakach - 4 szt. głowy, spot min 250 W, 6 szt. PAR LED, 6 szt. PAR 64 1000W, 2 szt. BLINDER na publiczność, wytwornica dymów o mocy odpowiedniej do sceny plenerowej. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ramowy program artystyczno - rozrywkowy. Do oprawy technicznej zalicza się między innymi: 1) wynajęcie od Zamawiającego Stadionu Miejskiego za kwotę 3.000,00 zł netto + VAT, 2) zapewnienie czystości w miejscu organizacji imprezy i w jego bliskim sąsiedztwie, w tym zebranie i wywóz odpadów komunalnych, 3) zapewnienie sceny z zadaszeniem na terenie płyty głównej Stadionu Miejskiego w Nysie wraz z nagłośnieniem i z obiektami jej towarzyszącymi, oświetlenia, co najmniej dwóch telebimów z ekranami LED o wymiarach co najmniej 5 x 3 m i źródłem światła zapewniającym dobrą widoczność w dzień, na własnych konstrukcjach wraz z obsługą kamerową - co najmniej 2 kamery HD z mikserem wizyjnym, oraz pełnej i kompleksowej obsługi technicznej imprezy (w tym także obsługi, zabezpieczenia i serwisu sprzętu przez cały okres trwania imprezy oraz jego demontażu po zakończeniu imprezy) zgodnie z riderami i wymaganiami ww. artystów, 4) zapewnienie energii elektrycznej i agregatu o mocy zgodnej z riderami artystów wraz z jego obsługą i paliwem oraz minimum 1 elektryka do obsługi imprezy z odpowiednimi uprawnieniami na cały czas trwania imprezy. Wykonawca powinien ustalić na podstawie potrzeb wynikających z riderów technicznych zespołów, 5) wszelkie koszty powstałe w wyniku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów technicznych artystów związanych z organizacją imprezy Dni Nysy 2019 ponosi Wykonawca, 6) zapewnienie minimum jednego konferansjera, który poprowadzi program artystyczny i występy zespołów w dniach 24-26 maja 2019 r. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu imprezy artystyczno-rozrywkowej dla widowni liczącej minimum 2000 osób, 7) zapewnienie garderób oraz dostępu do sanitariatów dla artystów występujących w dniach 24 - 26 maja 2019 r. jak najbliżej sceny, zgodnie z wymogami ww. artystów, 8) dostarczenie, montaż i demontaż ogrodzenia zgodnie z ustaleniami terenu wokół sceny zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) dostarczenie, montaż i demontaż płotków zaporowych do wyznaczenia dróg ewakuacyjnych przy bramach wejściowych na Stadion Miejski w Nysie. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za scenę i pozostały sprzęt, który będzie użyty do realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia imprezy. 7. Wykonawca zapewnia wymaganą opiekę medyczną i przeciwpożarową na podstawie uzgodnień z właściwymi organami. 8. Wykonawca zapewnia kompleksowe zabezpieczenie obchodów Dni Nysy 2019 na Stadionie Miejskim w Nysie przy ulicy Kraszewskiego, w dniach 24-26 maja 2019 r., w tym w ramach imprezy masowej dla 2.000 uczestników w dniach 24-26.05.2019 r. w godzinach 17:00 – 20.00, w ramach imprezy masowej dla 5.000 uczestników w dniu 24.05.2019 r. w godzinach 20:00 – 00:00. oraz w ramach imprezy masowej dla 10.000 uczestników w dniach 25-26.05.2019 r. w godzinach 20:00 – 00:00. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty koncepcję ochrony imprezy. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę osób i powierzonego mienia. Do obowiązków ochrony należy ustawienie płotków zaporowych na płycie głównej Stadionu Miejskiego, ochrona powierzonego mienia w terminie od dnia 24 maja 2019 r. od godziny 17:00 do dnia 26 maja 2019 r. do godziny 00:00, w tym: sceny wraz z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem, punktem mikserskim ustawionym na płycie, namiotów artystów, zlokalizowane w strefie za sceną, samochodów obsługi i artystów, strefy rozdzielającej płytę główną od płyty bocznej, terenu wystawowego, namiotu biesiadnego wraz z jego wyposażeniem, namiotów i stoisk gastronomicznych z wyposażeniem, stoisk handlowo - wystawienniczych, samochodów obsługi i wystawców, przenośnych toalet, miejsca poboru energii elektrycznej, podejmowanie interwencji w przypadku zakłócania porządku publicznego, wraz z rejestracją zajść za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zabezpieczenie imprezy poprzez uniemożliwienie wejścia na teren obiektu przez miejsca do tego niewyznaczone, zabezpieczenie i prowadzenie depozytu, rozstawienie płotków zaporowych, sprawdzanie nieletnich pod względem nietrzeźwości, a w przypadku stwierdzenia takiego stanu przekazanie nietrzeźwych nieletnich straży miejskiej, sprawdzanie stoisk gastronomicznych pod względem sprzedaży alkoholu nieletnim, a w przypadku stwierdzenia takiego stanu bezzwłoczne powiadomienie organizatora imprezy i straży miejskiej w celu spisania protokołu i zamknięcia stoiska sprzedającego alkohol nieletnim oraz zadania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.) i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 183 poz. 1087). Potwierdzone przypadki zuchwałej kradzieży i aktów wandalizmu w okresie objętym ochroną i wynikłe z tego tytułu szkody obciążają Wykonawcę. Minimalny skład osobowy ochrony: Dzień Godziny Zakres ochrony 24.05.2019 r. od 17.00 do 20.00 Impreza masowa na 2.000 osób Ochrona i zabezpieczenie koncertów na scenie, sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 27 osób. 24.05.2019 r. od 20:00 do 00:00 Impreza masowa na 5.000 osób Ochrona i zabezpieczenie koncertów na scenie, sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 57 osób. 25.05.2019 r. od 00:00 do 17:00 Ochrona mienia: sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 10 osób. 25.05.2019 r. od 17:00 do 20:00 Impreza masowa na 2.000 osób Ochrona i zabezpieczenie koncertów na scenie, sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 27 osób. 25.05.2019 r. od 20:00 do 00:00 Impreza masowa na 10.000 osób Ochrona i zabezpieczenie koncertów na scenie, sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 107 osób 26.05.2019 r. od 00:00 do 17:00 Ochrona mienia: sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 10 osób. 26.05.2019 r. od 17:00 do 20:00 Impreza masowa na 2.000 osób Ochrona i zabezpieczenie koncertów na scenie, sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 27 osób. 26.05.2019 r. od 20:00 do 00:00 Impreza masowa na 10.000 osób Ochrona i zabezpieczenie koncertów na scenie, sceny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, stoisk wystawienniczych, gastronomicznych i wesołego miasteczka. Wymagana minimalna ilość pracowników ochrony: 107 osób 9. Wykonanie dokumentacji związanej ze zmianą organizacji ruchu na ul. Moniuszki w dniach 24-26 maja 2019 r. zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wraz z organizacją ruchu poprzez wykonanie oznakowania według planu zmiany organizacji ruchu i przywrócenie stanu pierwotnego. 10. Obsługę sanitarną imprezy, poprzez: 1) dostawę w dniu 24 maja 2019 r. do godz. 11.00 na teren Stadionu Miejskiego w Nysie na miejsca wskazane przez Zamawiającego i serwisowanie w dniach 24-26.05.2019 r.: ośmiu sanitariatów typu standard, jednego sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, jednego sanitariatu typu VIP, 2) usunięcie ustawionych sanitariatów w dniu 27 maja 2019 r. w godzinach pomiędzy 6:00 a 8:00. 11. Zapewnienie punktów małej gastronomii, minimum 6 punktów handlowych w zakresie sprzedaży pożywienia typu fast-food, gofrów, słodyczy, waty cukrowej, popcornu, lodów, itp. w dniach 24-26 maja 2019 r. w godzinach 15:00-23:00. 12. Zapewnienie atrakcji o szerokim zakresie małych i dużych urządzeń „Wesołego Miasteczka” w dniach 24-26 maja 2019 r. w godzinach 15:00-23:00, w tym między innymi dwóch urządzeń typu Boster, Diabelski Młyn, Top Scan, Extrem. 13. Zapewnienie w dniu 24 maja 2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 na Stadionie Miejskim na scenie z zadaszeniem i nagłośnieniem występu artystycznego dla dzieci (np. piosenka, taniec, teatrzyk) oraz przed sceną w wydzielonym miejscu atrakcji dla dzieci w postaci co najmniej pięciu z: warsztaty taneczne, warsztaty kreatywne (np. robotyka, klocki gry logiczne i pamięciowe, doświadczenia naukowe, różne techniki plastyczne i rękodzielnicze takie jak decoupage, scrapbooking, frotaż, collage, malowanie różnymi technikami, wycinanie, lepienie, szycie, mozaiki itp.), dmuchańce, stoisko animacyjne (gry i zabawy z nagrodami), fotobudka i bezpłatne robienie zdjęć, malowanie twarzy i robienie warkoczyków, animacje w strojach maskotek do zdjęć, w ramach pikniku, który odbędzie się po korowodzie otwierającym „Dni Nysy 2019”. Dodatkowo dla wszystkich uczestników korowodu (ok. 1000 dzieci) zapewnienie napoju np. soczek w kartoniku. 14. Pozyskanie patronów medialnych, w tym radio, prasa, portale internetowe. 15. Zaprojektowanie oraz druk 100 szt. plakatów w formacie A1 oraz 9 w formacie 120 x 170 cm w pełnym kolorze. Treść plakatu i projekt graficzny muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, w terminie minimum 20 dni przed imprezą. Wykonawca winien ująć w opracowywanym plakacie imprezy sportowe towarzyszące, których organizatorem jest Gmina Nysa (wykaz przekaże Zamawiający w terminie 30 dni przed imprezą). 2. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osobę koordynującą czynności związane z organizacją imprezy masowej – artystyczne i logistyczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem wykonującym czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkowało zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osoby przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osoby. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że: - spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał minimum dwie usługi przedmiotem których była organizacja imprezy masowej dla min. 2 tys. uczestników (każda impreza).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 50,00
Atrakcyjność programu 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, będącym jej integralną częścią.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: sekretariat@arn.nysa.pl, telefon: 77 448-14-91, reprezentowana przez Prezesa Zarządu; 2) sposoby kontaktu w sprawie danych osobowych to adres korespondencyjny: ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa, adres e-mail: daneosobowe@arn.nysa.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/ZP/DR/2018 pn. „Zakup, dostawa wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z bazą danych i serwerem bazy danych.” 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kompleksowa-organizacja-masowej-imprezy-plenerowej-artystyczno-rozrywkowej%2C-niebiletowanej-pn.-_dni-nysy-2019_-organizowanej-w-dniach-24-26-maja-2019-r.-na-terenie-stadionu-miejskiego-w-nysie-przy-ul.-kraszewskiego%2C-nysa,75025,ogloszenie.html

http://www.arn.nysa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764