logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Oferta ważna do:14.04.2023 godz. 10:00
Odsłon: 153

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240598856
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lompy 14
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-040
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.5.7.) Numer telefonu: 326047426
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: og@katowice-wschod.sr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice-wschod.sr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a55a7df8-cf8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166203
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110876/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a55a7df8-cf8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający będzie prowadził komunikację z wykonawcami oraz umożliwiał składanie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, przy użyciu służących do tego funkcjonalności.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a55a7df8-cf8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-a55a7df8-cf8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu ws. elektronizacji.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia ws. elektronizacji sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem ws. elektronizacji opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:og@katowice-wschod.sr.gov.pl. (nie dotyczy składania ofert).
12. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: OG-231-P-02/2023
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, tel. 32 60 47 491, poczta elektroniczna: oa@katowice-wschod.sr.gov.pl
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@katowice-wschod.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2016/679.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi usługi na rzecz Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) niezbędne do uczestniczenia w tych czynnościach. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie przewidzianym w przepisach prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie przez Dyrektora Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OG-231-P-02/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 609593,5 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z opcji, o której mowa w art. 441 ustawy.
2. Zamawiający ma prawo skorzystać z opcji w okresie trwania umowy.
3. Skorzystanie z opcji polegało będzie na zwiększeniu ilości materiałów eksploatacyjnych w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 15% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w szczególności w przypadku wyczerpania ilości danego asortymentu w trakcie trwania umowy.
5. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienia w terminie określonym w umowie.
7. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
8. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru wskazanego w pkt 2.1 Rozdziału XXIII SWZ.
1. Kryterium Cena - stosunek najniższej ceny ofertowej brutto ocenianych ofert do ceny ofertowej brutto ocenianej oferty.
2. Kryterium Termin dostawy - wybór przez Wykonawcę jednego z pięciu terminów dostawy wskazanych przez Zamawiającego (7 dni-40 pkt, 10 dni - 30 pkt, 12 dni - 20 pkt, 14 dni - 10 pkt lub 16 dni - 0 pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający określa następujące warunku udziału w postępowaniu:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – pkt 1.1 zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – pkt 1.2 zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej - pkt 1.3 zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

5. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej – pkt 1.4 zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
5.1. Wykonał lub nadal wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek, każda o wartości, nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4. Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności/lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik 4 do SWZ.
6. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ,
7. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ofercie, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (w zakresie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, g) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw – Załącznik nr 11 do SWZ, tj. Wykaz wykonanych lub nadal wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek/kserokopiarek, każda na kwotę, co najmniej 200.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.1. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. aktualny certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi.
Wykonawca powinien złożyć aktualny certyfikat dla każdego oferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 140001 wystawionych na całą produkcję materiałów eksploatacyjnych danego producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych,
Brak aktualnego certyfikatu dla któregokolwiek z oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub na produkcję materiałów stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp.
2. raport/y (certyfikat/ty) z testu wydajności potwierdzający/e wydajność materiałów równoważnych wydany/e przez jednostkę oceniającą zgodność.
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie raportów/u w postaci pojedynczych certyfikatów lub zbiorczego certyfikatu zawierającego każdą pozycje opisaną osobno tj. symbol, wydajność itp., z testu wydajności potwierdzających /ego wydajność materiałów równoważnych wykonanych/ego przez jednostkę niezależną od producenta, która posiada stosowaną akredytację mierzoną zgodnie z normą:
a) ISO\IEC 24711, 24712 dla wkładów atramentowych,
b) ISO\IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych,
c) ISO\IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych
nie gorszą niż materiałów oryginalnych producenta sprzętu
Zamawiający informuje, że wystarczającymi danymi będą dane do których jednostka oceniająca zgodność ma uprawnienia, odnoszące się do wydajności zgodnie z normami dla odpowiednich materiałów eksploatacyjnych. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93.
3. oświadczenie producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw własności intelektualnych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji lub utraty gwarancji takich urządzeń.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagany jest oryginał - forma elektroniczna (sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub cyfrowe odwzorowanie poświadczone za zgodność z oryginałem (w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem). Poświadczenia cyfrowego odwzorowania za zgodność z papierowym oryginałem dokonuje mocodawca lub notariusz, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 14 kwietnia 2023r. do godz. 10:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w gwarancjach bankowych,
3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310, 836, 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, nr rachunku 05 1130 1017 0021 1000 6590 0004 z adnotacją „Wadium – przetarg P-02/2023
5. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do wystawienia dokumentu gwarancji lub poręczenia. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie go do oferty.
8. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 - 4 ustawy PZP, winny one zawierać w szczególności: określenie postępowania o udzielenie zamówienia (jego nazwę oraz numer), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego - jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz klauzulę jak w ust. 7 poniżej.
9. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki jego zatrzymania, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
10. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji lub poręczeń musi wynikać, że dotyczy ona/ono wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone.
13. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnictwo, powinno zostać przekazane wraz z ofertą wspólną Wykonawców.
2. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami paragrafu 13 projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 12 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek%2C-kserokopiarek-i-innych-urzadzen-dla-sadu-rejonowego-katowice-wschod-w-katowicach%2C-katowice,89748,ogloszenie.html

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a55a7df8-cf8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764