logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Białystok: MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, drukarek oraz faksów

Oferta ważna do:07.10.2022 godz. 10:00
Odsłon: 167

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, drukarek oraz faksów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514213
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 3
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-213
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jpietrzak@bialystok.uw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, drukarek oraz faksów
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d7b0432-3fca-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370344
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033489/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dzierżawa i serwis kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (BOU)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://puw.bip.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
jpietrzak@bialystok.uw.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
2. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej. Adres poczty Zamawiającego: jpietrzak@bialystok.uw.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 5. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, składa się w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwestie związane z formą składania i podpisywania innych dokumentów szczegółowo zostały uregulowane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,
adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:
1) dostępu do swoich danych osobowych – Zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;
2) sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.45.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 342065,20 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, drukarek oraz faksów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30124200-6 - Zestawy do fusera

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma
najwyższą sumę punktów z poszczególnych kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca wykonał lub wykonuje dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda dostawa (jeśli dostawa jest w trakcie wykonywania, jej część wykonana powinna wynosić co najmniej 100 000,00 PLN brutto), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy i art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.), na wezwanie Zamawiającego, składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy i art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.), dotyczących podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa oświadczenie, o którym mowa wyżej, w niniejszym ustępie, tego podmiotu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące podmiotowe środki dowodowe: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz zawierający dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda dostawa (jeśli dostawa jest w trakcie wykonywania, jej część wykonana powinna wynosić co najmniej 100 000,00 PLN brutto),
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie wydajności, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) w przypadku tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ Formularz cenowy w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115 - dla materiałów równoważnych: wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752 lub równoważnego, w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę,
b) w przypadku wkładów atramentowych (tuszy) do drukarek atramentowych wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ - Formularz cenowy w pozycjach: 9, 39, 40, 43, 49, 51, 52, 64 - dla materiałów równoważnych: wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 lub równoważnego, w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę,
c) w przypadku tonerów kolorowych do drukarek laserowych, wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ - Formularz cenowy: 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 45, 46, 54, 61, 62, 66, 69, 70, 80, 81, 101, 109, 110 - dla materiałów równoważnych: wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19798 lub równoważnego, w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę,
d) w przypadku tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ – Formularz cenowy w pozycjach: 106, 107, 108 - dla materiałów równoważnych: oświadczenie Wykonawcy, że toner jest polimeryzowany,
e) wyniki testów wydajnościowych dla materiałów, przeprowadzonych według standardów, o których mowa w lit. a-c w postaci zaświadczenia podmiotu, posiadającego laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę ISO/IEC 17025 lub równoważną, w przypadku gdy Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w lit. a-c, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy,
f) oświadczenie Wykonawcy, że producent/ci oferowanych materiałów równoważnych, posiadają certyfikat ISO 9001 lub certyfikat równoważny w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji komputerowych i biurowych materiałów eksploatacyjnych,
g) oświadczenie Wykonawcy, że producent/ci oferowanych materiałów równoważnych, posiadają certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych pozwalające zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niewpływający negatywnie na środowisko.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) w przypadku tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ Formularz cenowy w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115 - dla materiałów równoważnych: wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752 lub równoważnego, w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę,
b) w przypadku wkładów atramentowych (tuszy) do drukarek atramentowych wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ - Formularz cenowy w pozycjach: 9, 39, 40, 43, 49, 51, 52, 64 - dla materiałów równoważnych: wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 lub równoważnego, w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę,
c) w przypadku tonerów kolorowych do drukarek laserowych, wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ - Formularz cenowy: 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 45, 46, 54, 61, 62, 66, 69, 70, 80, 81, 101, 109, 110 - dla materiałów równoważnych: wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19798 lub równoważnego, w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę,
d) w przypadku tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ – Formularz cenowy w pozycjach: 106, 107, 108 - dla materiałów równoważnych: oświadczenie Wykonawcy, że toner jest polimeryzowany,
e) wyniki testów wydajnościowych dla materiałów, przeprowadzonych według standardów, o których mowa w lit. a-c w postaci zaświadczenia podmiotu, posiadającego laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę ISO/IEC 17025 lub równoważną, w przypadku gdy Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w lit. a-c, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy,
f) oświadczenie Wykonawcy, że producent/ci oferowanych materiałów równoważnych, posiadają certyfikat ISO 9001 lub certyfikat równoważny w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji komputerowych i biurowych materiałów eksploatacyjnych,
g) oświadczenie Wykonawcy, że producent/ci oferowanych materiałów równoważnych, posiadają certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych pozwalające zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niewpływający negatywnie na środowisko.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy oraz może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VIII ust. 1, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-kserokopiarek%2C-drukarek-oraz-faksow%2C-bialystok,88000,ogloszenie.html

https://puw.bip.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764