logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Dąbrowa Górnicza: MATERIAŁY: Usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych

Oferta ważna do:26.05.2020 godz. 10:30
Odsłon: 72

Ogłoszenie nr 540642-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza: Usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna 21 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.dabrowa-gornicza.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych
Numer referencyjny: ZP.WOU.271.4.21.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1843), o wartości zamówienia poniżej 214.000,00 EUR. I. Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek powinno obejmować: 1. Wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, które winny być kompatybilne z urządzeniami wskazanymi przez Zamawiającego. W przypadku urządzeń, które są objęte gwarancją producenta (Wykaz kserokopiarek, zał. nr 2 do projektu umowy) Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne i części zamienne były zgodne z zaleceniami i danymi technicznymi producenta urządzenia, a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji producenta urządzenia. 2. Kompleksową obsługę techniczną przez autoryzowany serwis gwarantujący wymianę części zgodnie z zaleceniami i danymi technicznymi producenta urządzenia, która swoim zakresem obejmuje przeglądy okresowe (konserwacje) tj.: a) czyszczenie wnętrza kopiarki, b) czyszczenie i regulację elementów optyki, c) czyszczenie zespołu wywołującego, d) czyszczenie zespołu dozowania tonera, e) czyszczenie elektrod, f) czyszczenie i sprawdzanie modułu utrwalania, g) czyszczenie i regulację mechanizmu transportu papieru (od podajnika do tacy odbiorczej, wraz z dupleksem jeżeli jest), h) czyszczenie automatycznego podajnika papieru (jeżeli jest w urządzeniu), i) kontrolę łożysk oraz smarowanie (jeżeli jest zalecenie przez producenta), j) regulację, programowanie i ustawienie urządzenia, k) inne czynności serwisowe nie wymienione powyżej a zalecane przez producenta kopiarek podczas wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji, l) wykonanie kopii testowej. 3. Naprawy urządzeń tj.: a) wymianę elementów optyki, elektroniki i zespołu napędu w związku z ich uszkodzeniem, b) wymianę materiałów eksploatacyjnych / części zamiennych zużywających się podczas eksploatacji urządzenia, c) usunięcie drobnych usterek. 4. Dostawę urządzenia zastępczego na czas konieczności wykonania naprawy urządzenia z uwzględnieniem pkt. 3.3.2 ppkt. 4 SIWZ. 5. Dojazd do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, który wliczony jest w cenę świadczonych usług. II. Dodatkowe wymogi w ramach zadania: 1.Usługi serwisowe kserokopiarek winny być świadczone przez autoryzowany serwis gwarancyjny w zakresie serwisu kserokopiarek, których marki są wymienione w Wykazie kserokopiarek, zał. nr 1B do SIWZ, (część urządzeń objęta gwarancją producenta). 2.Wymieniane materiały eksploatacyjne i części zamienne muszą być fabrycznie nowe, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, pochodzące z bieżącej produkcji. 3.Wykonawca będzie wykonywał usługi określone w pkt. 3.3.1. SIWZ w miejscu eksploatacji urządzeń w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8ºº-14ºº, czwartek od godz. 8ºº-16ºº, piątek od godz. 8ºº-12ºº, oprócz sobót i dni wolnych od pracy (koszty dojazdu obciążają Wykonawcę) lub u Wykonawcy (po uprzednim poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody na zainstalowanie urządzenia zastępczego), ale tylko w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w siedzibie Zamawiającego. 4. W przypadku zabrania urządzenia do naprawy Wykonawca dostarczy najpóźniej w następnym dniu roboczym urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach techniczno - użytkowych, własnym transportem. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za użytkowanie urządzenia zastępczego będzie liczone poprzez pomnożenie ilości wykonanych kopii formatu A-4 na urządzeniu zastępczym przez cenę 1000 sztuk kopii / wydruku na urządzeniu, które zostało zabrane do naprawy, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 B do SIWZ. 5.Miernikiem ceny obsługi serwisowej jest koszt wykonania 1000 sztuk kopii formatu A-4 przy zaczernieniu 6% dla każdego typu urządzenia. 6.Części zużyte, wymontowane w czasie wykonywania czynności serwisowych pozostają własnością Wykonawcy i zostaną przez niego natychmiast zabrane z siedziby Zamawiającego. 7.Każdorazowo po zakończeniu wykonywania usług określonych w pkt. 3.3.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca pracy, zabierając wymienione elementy, zużyte materiały eksploatacyjne oraz zobowiązany jest do ich przekazania do unieszkodliwienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797). 8.Podjęcie czynności, o których mowa w pkt. 3.3.1. SIWZ nastąpi zgodnie z deklaracją ofertową zawartą w pkt. 5 Formularza ofertowego od momentu zgłoszenia mailowego lub na platformie zgłoszeniowej (podanej przez Wykonawcę) z pominięciem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 9.W terminie 4 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przyjmie urządzenia do kompletnej usługi serwisowej protokołem serwisowym zawierającym następujące dane: model urządzenia, numer fabryczny, stan licznika, miejsce zainstalowania. 10.Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne powinien wynikać z żywotności (ilości wykonanych kopii) określanej przez producenta dla oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 11.Okres gwarancji na wykonane naprawy - 6 miesięcy od daty wykonania usługi. 12.Rozliczanie usług nastąpi według stawek zaoferowanych przez Wykonawcę za kopię/wydruk 1000 sztuk kopii formatu A4, wyliczonych dla poszczególnych marek i modeli urządzeń eksploatowanych w Urzędzie Miejskim. 13.Gdyby z przyczyn niezależnych od Zamawiającego obniżyła się wysokość środków przewidzianych przez Zamawiającego na realizację zadania, nie może to stanowić podstawy do rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, ani do żądania kary umownej czy odszkodowania. III.Rozwiązania równoważne 1.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 2.W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3.Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4.Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5.Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 6.Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). IV.Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w zamówieniu realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm).

II.5) Główny kod CPV: 50313100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50313200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Uszczegółowienie sekcji II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub krócej do momentu osiągnięcia maksymalnej nominalnej wartości umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: Dokument potwierdzający autoryzację producenta na serwis urządzeń KONICA będących na gwarancji.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1A do SIWZ (wskazana data podpisania); 2. Formularz cenowy – załącznik nr 1B do SIWZ; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 5. Zestawienie materiałów/artykułów zamiennych (o ile Wykonawca zastosuje materiały równoważne).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii (A) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§9 umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 1.1. w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy na skutek wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. 1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć: 1.2.1. zmiany stawki podatku VAT: a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto za 1000 sztuk kopii formatu A4 nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy. b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto za 1000 sztuk kopii formatu A4 zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu. 1.2.2. zmian przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 2. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. 3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-06-24 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej umowy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: -w pkt. 9.2.1. oraz 9.2.2. SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; -w pkt. 9.1.1.,9.3. i 9.4. SIWZ Wykonawcy składają łącznie. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.3. Uszczegółowienie sekcji IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:Czas reakcji na zgłoszenie awarii (A) W ramach kryterium „czas reakcji” ocena będzie ona dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 A). Czas reakcji to czas, jaki upływa od momentu zgłoszenia mailowego lub na platformie zgłoszeniowej (podanej przez Wykonawcę) do momentu wykonania (z pominięciem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca może zadeklarować czas reakcji: 1. do 24 godzin 2. do 48 godzin 3. do 72 godzin Deklaracja czasu reakcji powyżej 72 godzin od momentu zgłoszenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. Punkty za czas reakcji będą przyznawane w sposób następujący: 1) do 24 godzin – 40 pkt. 2) do 48 godzin – 20 pkt. 3) do 72 godzin – 0 pkt.4. Klauzula informacyjna dot. RODO znajduje się w pkt. 29 SIWZ. 4.Klauzula informacyjna dot. RODO znajduje się w pkt. 29 SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-uslugi-serwisowe-urzadzen-wielofunkcyjnych-wraz-z-dostawa-materialow-eksploatacyjnych%2C-dabrowa-gornicza,80225,ogloszenie.html

http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764