logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: Materiały reklamowe

23.03.2014
Oferta ważna do:27.03.2014 godz. 09:30
Odsłon: 345

Numer ogłoszenia: 93466 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej , ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8279293, faks 033 8279293.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Materiały reklamowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jesty wykonanie usługi pn. Materiały reklamowe polegającej na zakupie materiałów reklamowych, wykonaniu projektów graficznych i ich nadruku na materiałach reklamowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.40.00.00-4, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może wprowadzić zmiany w umowie i mogą one dotyczyć zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy w uzasadnionych pisemnie przypadkach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ath.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Techniczno-Humanistyczna Zespół ds.Zamówień Publicznych, bud.B, p.11, ul.Willowa2, 43-309 Bielsko-Biała.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Akademia Techniczno-Humanistyczna (budynek B, pok. nr 31) 43-309 Bielsko-Biała ul.Willowa2,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu UE pn. Sprężyna Kariery, Budujące Beskidy- zwiększenie liczby absolwentów kierunku Budownictwo na ATH; PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii;.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Załącznik nr 1- Materiały reklamowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie materiałów reklamowych, wykonanie projektów graficznych i ich nadruk na materiałach reklamowych typu zestaw konferencyjny-notatnik z długopisem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.40.00.00-4, 39.29.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Załącznik nr 2-Materiały reklamowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie materiałów reklamowych, wykonanie projektów graficznych i ich nadruk na materiałach reklamowych typu długopis, notes,torba papierowa, opaska odblaskowa,roll-up,baner,ulotka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.40.00.00-4, 39.29.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Załącznik nr 3- Materiały reklamowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie materiałów reklamowych, wykonanie projektów graficznych i ich nadruk na materiałach reklamowych typu długopis, koszulki,kubek,teczka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.40.00.00-4, 39.29.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Załącznik nr 4-Materiały reklamowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie materiałów reklamowych, wykonanie projektów graficznych i ich nadruk na materiałach reklamowych typu długopis,teczka,torba ,blok,baner,usb pamięć.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.40.00.00-4, 39.29.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy-reklamowe%2C-bielsko-biala,52825,ogloszenie.html

http://www.ath.bielsko.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764