logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Ryki: Opracowanie i druk folderu inwestycyjnego powiatu oraz ulotek promocyjnych znak sprawy OR.272.19.2015 w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego.

19.06.2015
Oferta ważna do:26.06.2015 godz. 12:00
Odsłon: 662

Numer ogłoszenia: 148734 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Rycki , ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 081 8657450, 8657472, faks 081 8651966.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i druk folderu inwestycyjnego powiatu oraz ulotek promocyjnych znak sprawy OR.272.19.2015 w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie i druk folderu inwestycyjnego powiatu oraz ulotek promocyjnych znak sprawy OR.272.19.2015 w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego. Zamówienie dzieli się na dwa zadania: Zadanie 1 : Opracowanie i druk folderu inwestycyjnego powiatu. Zadanie 2: Opracowanie i druk ulotek promocyjnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.81.00.00-5, 79.34.10.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz przedstawi zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 3 usługi o wartości brutto min. 15.000,00 zł każda polegające na opracowaniu merytorycznym, graficznym, redakcyjnym, składzie, łamaniu, korekcie i przygotowaniu do druku oraz druku folderu/ulotki (broszury, informatora, lub innej publikacji) zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w każdym wypadku z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodu czy usługa ta została wykonana należycie załącznik nr 7 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin wykonania - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: OPRACOWANIE I DRUK FOLDERU INWESTYCYJNEGO POWIATU.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie, skład, łamanie i wydruk 2.000 szt. folderu inwestycyjnego powiatu ryckiego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.81.00.00-5, 79.34.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin wykonania - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 OPRACOWANIE I DRUK ULOTEK PROMOCYJNYCH.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie, skład, łamanie i wydruk 20.000 szt. ulotki promocyjnej..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.81.00.00-5, 79.34.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin wykonania - 10


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-druk-folderu-inwestycyjnego-powiatu-oraz-ulotek-promocyjnych-znak-sprawy-or.272.19.2015-w-ramach-projektu-pn.-wystartuj-z-biznesem---promocja-powiatu-ryckiego-narzedziem-rozwoju-lokalnego.%2C-ryki,59860,ogloszenie.html

http://www.spryki.bip.lubelskie.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Ryki - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764