logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Promocję gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej

17.02.2014
Oferta ważna do:20.02.2014 godz. 11:00
Odsłon: 768

Numer ogłoszenia: 29551 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko Pomorskie , ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 36334-85 do 7, faks 094 363-31-13.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocję gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej 2. W ramach wykonywania usługi, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) uczestnictwa w krajowych rozgrywkach III Ligi Piłki Nożnej, 2) używania nazwy własnej Drawsko Pomorskie jako jedynej nazwy miejscowości w nazwie Wykonawcy podczas rozgrywek sportowych, 3) ekspozycję znaku promocyjnego miasta Drawsko Pomorskie (herb lub logo promocyjne) na materiałach reklamowych i informacyjnych (plakaty, programy meczowe, zaproszenia, bilety, itp.), 4) umieszczenie nadruku znaku promocyjnego miasta Drawsko Pomorskie na koszulkach ligowych i treningowych oraz na dresach zawodników, w których będą oni występować podczas rozgrywek, treningów oraz turniejów, 5) umieszczanie w widocznych miejscach 2 banerów reklamujących Zamawiającego, na obiektach sportowych użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie rozgrywek sportowych, 6) umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy znaku promocyjnego miasta Drawsko Pomorskie (herb lub logo) wśród sponsorów oraz linku na stronę internetową Zamawiającego, 7) udział Wykonawcy w imprezach promocyjnych i rekreacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, w czasie trwania umowy, 8) możliwość bezpłatnego wykorzystywania w trakcie działań promocyjnych Zamawiającego informacji o działalności Wykonawcy, w tym także zgody na posługiwanie się jego nazwą, znakami graficznymi i wizerunkiem sportowców, 9) udostępnianie mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym także mediom elektronicznym, relacji i zdjęć lub innych zapisów z zawodów organizowanych lub współorganizowanych przez Wykonawcę, z adnotacją o pomocy, udzielanej przez gminę Drawsko Pomorskie, 10) kreowanie w mediach pozytywnego wizerunku miasta Drawsko Pomorskie, jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji w trakcie wywiadów, konferencji prasowych itp. , 11) trwałe dokumentowanie wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez Wykonawcę za pomocą: gromadzenia informacji prasowych, zdjęć, filmów, plakatów oraz innych materiałów drukowanych, itp., 12) wykazanie się przez Wykonawcę własną inwencją w zakresie promocji miasta Drawsko Pomorskie poprzez sport. 3. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę nazwy, herbu i logo Zamawiającego w materiałach promocyjnych. 5. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy nazwy Wykonawcy do celów reklamowych i marketingowych Zamawiającego, w zakresie w jakim Wykonawca uprawniony jest do korzystania z tej nazwy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby uprawnione, a związanych z korzystaniem przez Zmawiającego z nazwy Wykonawcy w celach określonych niniejszym przedmiotem zamówienia. 6. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo dokonać w każdym czasie i miejscu kontroli prawidłowości wykonywania czynności określonych niniejszym przedmiotem zamówienia. 7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia darmowego wejścia na rozgrywki co najmniej dwóm upoważnionym do kontroli przedstawicielom Zamawiającego w celu kontroli o której mowa w ust. 6. 8. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia na piśmie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących wykonywania czynności określonych niniejszym przedmiotem zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na świadczeniu usług promocji poprzez sport o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania spełnienia niniejszego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach gdy są one wymagane

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe: warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie usług, b)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usługi przez Zamawiającego, c) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu wykonywanej usługi , f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia usługi, h) pozostałe zmiany: - zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drawsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, pok. 212..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, pok. 210 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/promocje-gminy-drawsko-pomorskie-poprzez-sport-w-ramach-rozgrywek-iii-ligi-pilki-noznej%2C-drawsko-pomorskie-w.-zach-pom.,52063,ogloszenie.html

http://www.drawsko.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Drawsko Pomorskie w. zach-pom. - więcej ofert

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Dam pracę (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Szukam pracy (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Sprzedam (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Kupię (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Dam zlecenie (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Przyjmę zlecenie (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Różności (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Oferty Last minute (0)

  • Drawsko Pomorskie w. zach-pom.: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764