logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej projektu pn. Zapobieganie zakażeniom HCV

03.02.2016
Oferta ważna do:12.02.2016 godz. 11:00
Odsłon: 455

Warszawa: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej projektu pn. Zapobieganie zakażeniom HCV
Numer ogłoszenia: 23082 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny , ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5421268, faks 022 5421268.

Adres strony internetowej zamawiającego: pzh.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej projektu pn. Zapobieganie zakażeniom HCV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie, przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej projektu Zapobieganie zakażeniom HCV oraz przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji tej kampanii. Kody CPV: 79341400-0- Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, 79342200 -5 usługi w zakresie promocji, 92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5, 92.31.22.10-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wymagana wysokość wadium wynosi: 18 500,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset PLN). 2. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego: PKO BP S.A. 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027. 3. Wymagana kwota wadium winna znaleźć się na wskazanym koncie najpóźniej przed terminem składania ofert. Zaleca się aby Wykonawca dołączył do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu. 4. Dopuszczalne formy wpłaty wadium. 1) Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.); 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wadium na okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. zrealizowali w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia usługi polegające na realizacji kampanii, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Spełnienie warunku nastąpi poprzez potwierdzenie należycie wykonanych co najmniej pięciu usług realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych, w tym co najmniej dwóch kampanii społecznych. Wszystkie wykazane przez Wykonawców kampanie, w tym kampanie społeczne, muszą obejmować w szczególności opracowanie koncepcji kreatywnej, kreację oraz produkcję spotu reklamowego przeznaczonego do emisji w telewizji, kreację oraz produkcję spotu radiowego oraz prowadzenie kampanii w Internecie. Zamawiający nie określa minimalnej wymaganej wartości wykonanych usług. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1. Strategia mediowa kampanii społecznej Projektu Zapobieganie zakażeniom HCV, uwzgledniająca minimum dwumiesięczną płatną emisję za pośrednictwem każdego z poniższych mediów: Telewizji, Radio, Internetu ( Zamawiający wymaga co najmniej banerów), Bilbordów (Zamawiający wymaga minimum 110 nośników citylight). 2. Koncept kreatywny kampanii społecznej Projektu Zapobieganie zakażeniom HCV w tym: BIG IDEA (główny koncept kreatywny - wspólny dla wszystkich kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych w trakcie kampanii): prosto, syntetycznie, a przy tym kreatywnie sformułowana zasadnicza treści kampanii, Slogan - hasło w zapamiętywalny sposób podsumowujące główną myśl kampanii, Koncepcja scenariusza spotu TV 30 oraz Story board, Koncepcja spotu radiowego promującego kampanię -30, Koncepcja graficzna reklamy internetowej, Koncepcja graficzna reklamy outdoor, Koncepcja graficzna oraz funkcjonalna landing page z funkcją portalu internetowego kampanii (wymagane jest przedstawienie do oferty propozycji layoutu głównego, bez layoutów podstron). 3. Opracowana koncepcja i propozycja wyboru dodatkowych, nieodpłatnych, patronackich działań w mediach (TV, radio, Internet, prasa, OOH), zapewniająca szeroki zakres działań uzupełniających kampanię w mediach tradycyjnych i zwiększająca efekt synergii w grupie docelowej, w tym opis działań prowadzących do pozyskania nieodpłatnego czasu antenowego w mediach - wzmocnienie siły kampanii przez zdobycie bezpłatnych emisji.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oprócz dokumentów wymaganych w rozdz. VIII SIWZ do formularza oferty obowiązkowo winna być załączona Kalkulacja kosztów - Załącznik nr 1a. Nie złożenie ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 20
2 - Jakość strategii mediowej kampanii - 40
3 - Jakość kreacji kampanii - 40

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 3) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 4) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się odpowiednio

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzh.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, pokój nr 204.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, pokój nr 204.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 23090-2016 z dnia 2016-02-02 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Warszawa


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-realizacja-ogolnopolskiej-kampanii-spolecznej-projektu-pn.-zapobieganie-zakazeniom-hcv%2C-warszawa,62659,ogloszenie.html

http://bip.pzh.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764