logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii promującej Wielkopolskę z wykorzystaniem nowego logotypu regionu

Oferta ważna do:22.09.2022 godz. 10:00
Odsłon: 143

Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii promującej Wielkopolskę z wykorzystaniem nowego logotypu regionu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257816
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 34
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-714
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umww.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii promującej Wielkopolskę z wykorzystaniem nowego logotypu regionu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0be657ce-2dbc-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339548
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017911/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii promującej Wielkopolskę z wykorzystaniem nowego logotypu regionu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zp.umww.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Województwo Wielkopolskie z siedzibą UMWW w Poznaniu, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem: https://e-zp.umww.pl. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przy użyciu: Systemu e-ZP dostępnego pod adresem: https://e-zp.umww.pl.
Ponadto wszelkie informacje dotyczące postępowania, w tym: zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje treści SWZ, informacje o wynikach postępowania, itp. będą zamieszczane w Systemie e-ZP.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu e-ZP jest bezpłatne. Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.
2. W Systemie e-ZP znajdują się instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN E-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl.
3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu e-ZP:
a) Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu :
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
5. Złożenie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
6. Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7. Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221)
z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
8. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
a. kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
b. podpis zaufany;
c. podpis osobisty.
9. Zamawiający zaleca składnie ww. plików w formacie pdf.
10. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików oferty w trybie podstawowym oraz wiadomości wynosi 150 MB.
11. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
b) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy oraz w celu archiwizacji,
a w przypadku dofinansowania zamówienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
d) Państwa dane oferentów będą ujawnione:
i. podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych,
ii. w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
iii. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
iv. w oparciu o przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego,
v. podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
e) Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BKZ-I.272.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i realizacja kampanii promującej Wielkopolskę. Punktem wyjścia do przeprowadzenia nowoczesnej kampanii marketingowej – opartej na działaniach z zakresu reklamy outdoor, digital, telewizyjnej oraz spocie przedstawiającym region – jest nowy logotyp „Wielkopolska”.
Kampania ma mieć zasięg regionalny i być skierowana do jak najszerszego grona mieszkańców Wielkopolski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość kampanii
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje: co najmniej 2 usługi, w tym:
a) co najmniej jedna usługa polegała na wyprodukowaniu spotu reklamowego, o wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto,
oraz
b) co najmniej jedna usługa polegała na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej z wykorzystaniem reklamy outdoorowej i mediów społecznościowych, o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół osób, składający się z:
a) Dyrektora kreatywnego/managera projektu, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w zakresie planowania, opracowywania, koordynowania, budżetowania i nadzorowania wszystkich prac związanych z procesem kreacji w zakresie realizacji strategii reklamowej i marketingowej w co najmniej 4 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją kampanii reklamowych,
b) Specjalisty w zakresie Facebook i Instagram, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w co najmniej 4 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją działań w mediach społecznościowych,
c) Specjalisty grafika komputerowego, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów graficznych na platformy społecznościowe, w co najmniej 4 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją materiałów graficznych na potrzeby kampanii reklamowej,
d) Specjalisty montażysty wideo, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w zakresie opracowywania i przygotowywania materiałów wideo i multimedialnych na platformy społecznościowe, w co najmniej 4 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją spotów reklamowych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdz. V pkt 1 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);
2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdz. V pkt 2 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci:
• Koncepcji kreatywnej kampanii wraz z planem jej realizacji
2. Koncepcja kreatywna kampanii stanowi przedmiotowy środek dowodowy, który nie podlega uzupełnieniu.
Niezałączenie do oferty koncepcji kreatywnej kampanii skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy Pzp.
3. Koncepcja kreatywna kampanii będzie oceniana w kryterium oceny ofert: „jakość kampanii” szczegółowo opisanym w rozdz. XIV ust. 2 SWZ.
4. Elementy obowiązkowe, które należy uwzględnić w koncepcji kreatywnej kampanii zostały szczegółowo opisane w rozdz. IV pkt a) i pkt b) SOPZ (zał. nr 4 do SWZ). Zamawiający nie wskazuje wzoru formularza, na którym powinna zostać przedstawiona przedmiotowa koncepcja.
5. Koncepcję kreatywną kampanii należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty :
1) Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwo), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
4) Koncepcję kampanii kreatywnej – o której mowa w rozdz. VII SWZ
5) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – o ile zachodzi,
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – o ile zachodzi.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
1) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć, gdy zaszła konieczność zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie;
2) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na sposób realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
3) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
4) Wykonawca zaproponował zmianę zakresu merytorycznego Przedmiotu Umowy, o ile Wykonawca rzetelnie takie zmiany uzasadni, udowadniając, że służą one podwyższeniu jakości realizacji, a jednocześnie nie mają charakteru zmian generalnych, odbiegających od zapisów SOPZ i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
5) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy, polegających na zastąpieniu lub dodaniu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie a:
a) każda nowa osoba proponowana przez Wykonawcę, w przypadku jej dodania, będzie spełniać warunek udziału w postępowaniu, w stopniu nie niższym niż osoba/y skierowana/ne do realizacji zamówienia,
b) w przypadku zastąpienia osoby dotychczas wykonującej Przedmiot Umowy inną osobą, osoba nowo proponowana przez Wykonawcę będzie spełniać warunek udziału w postępowaniu, w stopniu nie niższym niż osoba/y skierowana/ne do realizacji zamówienia.
2. Wszelkie zmiany, poza przypadkami wyłączonymi Umową, wymagają dla swej ważności zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą drugiej strony, na podstawie artykułu 455 Ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje w postaci elektronicznej. Ofertę należy złożyć poprzez system e-ZP. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w systemie e-ZP.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-koncepcji-i-realizacja-kampanii-promujacej-wielkopolske-z-wykorzystaniem-nowego-logotypu-regionu%2C-poznan,87795,ogloszenie.html

https://e-zp.umww.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764