logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: Sukcesywne projektowanie, druk i dostawa plakatów na miejskie wydarzenia sportowe i turystyczne

Oferta ważna do:24.02.2022 godz. 09:00
Odsłon: 352

Sukcesywne projektowanie, druk i dostawa plakatów na miejskie wydarzenia sportowe i turystyczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1
1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne projektowanie, druk i dostawa plakatów na miejskie wydarzenia sportowe i turystyczne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f10caac-8d89-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059426
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024961/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Usługa drukowania
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.a)Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18 2)
Pozostałe wymagania techniczne: a )dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe
Java - Java SE Runtime Environment 6Update 24 lub nowszy. 3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą
w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1; telefon: 33 / 497-18-51 faks: 33 / 497-17-86;
2) z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne projektowanie, druk i dostawa plakatów oraz zaproszeń na miejskie wydarzenia sportowe i turystyczne” (ZP.271.2.17.2022.UF);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dostęp do danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 3. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

ciąg dalszy w poniższym punkcie
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
9) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
13) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.17.2022.UF
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne projektowanie, druk i dostawa plakatów oraz zaproszeń na miejskie wydarzenia sportowe i turystyczne.

2. Parametry przedmiotu zamówienia:

Plakaty I (konkurs fotograficzny):
nakład: 200 sztuk,
format: C2 458 x 648 mm,
papier: 120 g/m2 (półmat),
druk: 4+0,

Plakaty II (przedszkoliada):
nakład: 80 sztuk,
format: C2 458 x 648 mm,
papier: 120 g/m2 (półmat),
druk: 4+0,

Plakaty III (konkurs w góry):
nakład: 80 sztuk,
format: C2 458 x 648 mm,
papier: 120 g/m2 (półmat),
druk: 4+0,

Plakaty IV (przedszkoliada):
nakład: 80 sztuk,
format: C2 458 x 648 mm,
papier: 120 g/m2 (półmat),
druk: 4+0,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych pozycji wskazanych w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje umożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy ze szczególną starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że użycie jakichkolwiek materiałów do wykonania projektów graficznych nie narusza praw autorskich innych podmiotów.
5. Zamówienia będą składane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego;
6. Ilości wskazane powyżej są wielkościami orientacyjnymi, Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usług w ww. wielkościach;
7. Zamawiający oświadcza, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 70% ceny podanej w formularzu ofertowym;
8. Koszt dostawy zamawianych materiałów będzie ponoszony przez Wykonawcę.
9. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do wykonanych projektów w ramach umowy nieodpłatnie na Miasto Bielsko-Biała w momencie odbioru projektów przez Zamawiającego.
10. Pożądany termin realizacji wraz z dostawą to maksymalnie 12 dni.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania i dostawy zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta przetargowa (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym).2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym) o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także ww. oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument (w oryginale, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w
postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
(podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy
zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby Wykonawcy.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja,
spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub
jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany
przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe
odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w
przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w
postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 1
ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu Oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 12 wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-24 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: www.um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym nazwą i znakiem sprawy nin. postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-24 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-25
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 280 dni lub wyczerpania wartości umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2022 r.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sukcesywne-projektowanie%2C-druk-i-dostawa-plakatow-na-miejskie-wydarzenia-sportowe-i-turystyczne%2C-bielsko-biala,86042,ogloszenie.html

https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764