logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Opole: Sukcesywny zakup materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego

Oferta ważna do:20.09.2019 godz. 10:00
Odsłon: 125

Ogłoszenie nr 596637-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Uniwersytet Opolski: Sukcesywny zakup materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Ze względu na ograniczoną ilość znaków - Nazwy projektów lub programów zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3.8.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, ul. Pl. Kopernika 11 A , 45-040 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5 415977, e-mail zamowienia@uni.opole.pl, faks 775 415 930.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zamowienia.uni.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1387 - nieograniczony dostęp do dokumentacji przetargowej

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1387

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego
Numer referencyjny: D/44/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A i 1B do SIWZ. 2. Ilości wskazane w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie dotychczasowego zużycia oraz przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie tym samym możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach podanych w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy. 3. Wymagania techniczne i jakościowe: 3.1. Wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, tzn.: nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia ewentualnego testu ich poprawnej pracy i pochodzić z bieżącej produkcji o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, 3.2. Dostarczone materiały muszą być wysokiej jakości i o wysokich walorach użytkowych oraz muszą spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 1A do SIWZ, 3.3 Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie musi skalkulować w cenie przedmiotu zamówienia koszty wykonania, opakowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia na miejsce każdorazowo wyznaczone przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, 3.4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.5. Oferowany sprzęt musi posiadać oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806), 3.6. Wymaga się, aby oferowane materiały posiadały gwarancję na minimum dwanaście [ 12 ] miesięcy od dnia dostawy, zgodnie z gwarancją producenta, 3.7. Nazwa dostarczanego towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z nazwą w załączniku nr 1A do SIWZ. 4. W rozumieniu niniejszej SIWZ wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu materiałów promocyjnych objętych przedmiotem zamówienia, a określonych w Załączniku nr 1A i nr 1B do umowy, w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego, składane Wykonawcy. Ponadto wykonanie przedmiotu zamówienia polega na kompleksowym opracowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym projektu graficznego materiałów promocyjnych (w szczególności ich treść i wygląd), wykonanie materiałów promocyjnych na podstawie opracowanego projektu graficznego. 5. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – sukcesywnie w ciągu trzydziestu sześciu [ 36 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania wygaśnie mimo niewykorzystania środków przeznaczonych na jej realizację po upływie terminu obowiązywania umowy (wskazanego w pkt. 4.1. SIWZ) lub w momencie wykorzystania środków przeznaczonych na jej realizację mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ. 3. Czas realizacji zamówienia: Materiały promocyjne będą wykonywane w terminie do czternastu [ 14 ] dni roboczych (włącznie) liczonych od dnia przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną akceptacji propozycji materiałów promocyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 4-9 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Akceptacja nastąpi za pośrednictwem faksu lub na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. 4. Czas realizacji zamówienia wskazany w pkt. 4.3 SIWZ jest terminem maksymalnym. Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem wskazanym w pkt. 19.10 SIWZ. 5. Dniem roboczym w rozumieniu SIWZ są dni od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej [ 8.00 ] do piętnastej [ 15.00 ] z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez władze Zamawiającego jako dni wolne od pracy. 6. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu wykonania przedmiotu zamówienia przypada w dniu nie będącym w rozumieniu niniejszej SIWZ dniem roboczym, wówczas terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest następny dzień będący dniem roboczym w rozumieniu SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje: co najmniej jedną [ 1 ] osobą posiadającą minimum pięcio [ 5 ] letnie doświadczenie artystyczne w dziedzinie grafiki i projektowania. Ponadto w dorobku posiada minimum dwie [ 2 ] nagrody krajowe lub międzynarodowe oraz wykonała minimum dwa [ 2 ] promocyjne projekty graficzne. 2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje, minimum trzy [ 3 ] sukcesywne dostawy w zakresie podobnym z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum sto tysięcy złotych [ 100.000,00 zł ] brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach* oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części**, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych*** innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 1.1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy. 1.2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1.2.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 1.2.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy. * Poprzez stosowną sytuację należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE. **Poprzez konkretne zamówienie lub jego część należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE. ***W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, tj.: spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. pkt 3) ustawy, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: 1. Wykaz osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2. Wykaz dostaw, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy [ 3 ] miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę: 1. Opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ, 2. Wypełnionego formularza specyfikacji cenowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ) wraz z wypełnionymi wszystkimi kolumnami dotyczącymi informacji o cenach jednostkowych złotych netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz wartościach złotych brutto za całość przedmiotu zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2. SIWZ. 3. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 5. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 6. Potwierdzenie zabezpieczenia oferty wadium. 7. Próbki – zgodnie z pkt. 19.7 SIWZ**. *Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. ** Nie dostarczenie wraz z ofertą próbek wskazanych w pkt. 19.7 SIWZ lub dostarczenie próbek niezgodnych z pkt. 19.7 SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. II. Wykonawca, w terminie trzech [ 3 ] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z Protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III. Ponadto, w sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego, czy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, które określają w szczególności: 1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu doty¬czących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, któ¬rych wskazane zdolności dotyczą. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: sześć tysięcy 00/100 [ 6000,00 ] złotych. 2. Formy wniesienia wadium określono w punkcie 14.2 SIWZ. 3. Sposób i miejsce składania wadium - szczegółowe zapisy określono w punkcie 14.3 SIWZ. 4. Termin składania wadium - termin składania wadium określono w punkcie 14.4 SIWZ. 5. Zwrot wadium - Zamawiający będzie zwracał wadium zgodnie z przepisami okresowymi w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ocena jakości technicznej 30,00
Czas realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku określonym w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w tym przepisie. 2. Strony umowy, w drodze negocjacji, mogą dokonać (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest zmiany: 2.1. Stawki podatku od towarów i usług, 2.2. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2.3. Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2.4. Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. Aneks, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, będzie obowiązywał nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy. 4. W wypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.1 umowy, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj.: bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia ulegnie odpowiedniej zmianie (tj.: obniżeniu lub podwyższeniu) i zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2.2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2.3 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2.4 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, każdej ze stron przysługuje prawo żądania od drugiej strony dokonania odpowiedniej zmiany umowy (dalej: „Żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem (wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz przedstawiającym wyliczenia ww. zmian) – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wraz z aktualną kalkulacją cenową. Na pisemne żądanie drugiej strony złożone nie później niż w terminie czternastu [ 14 ] dni od daty otrzymania przez nią Żądania zmiany, Strona składająca Żądanie zmiany winna niezwłocznie udostępnić do wglądu drugiej stronie, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy. Badanie wyżej wymienionych dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż czternaście [ 14 ] dni od dnia otrzymania księgowych dokumentów źródłowych przez stronę. 9. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy, mają zastosowanie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 10. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w wyniku przeprowadzonych negocjacji, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy, uprawnia się strony do rozwiązania umowy z zachowaniem jedno [ 1 ] miesięcznego okresu wypowiedzenia. 11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i stosownej zmiany postanowień umowy. 12. Każda zmiana umowy musi być dokonana za zgodą Zamawiającego poprzez sporządzenie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, e-mail: najgebauer@uni.opole.pl/ . 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr D/44/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sukcesywny-zakup-materialow-promocyjnych-dla-uniwersytetu-opolskiego%2C-opole,77647,ogloszenie.html

http://www.zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1387
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764