logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Oferta ważna do:26.05.2022 godz. 11:00
Odsłon: 105

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142746130
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Powsińska 69/71
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-903
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f35efe60-d696-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166308
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://zamowienia.gov.pl/user/terms lub https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną
(e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”;
5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
8. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji zawarte są w Rozdziale III SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego COAR informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa; e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. 2020 poz. 1215). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki prawne.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której COAR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/, a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO
6) Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) - skorzystanie
z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12) COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2022/28
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogólne artykuły poligraficzne
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym, stanowiącym integralną część Formularza
oferty (dla każdej części) - stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ,
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o
ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku gdy
pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy,
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w zależności od
tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z
dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno
potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp -
jeżeli zachodzi taka okoliczność.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2/ W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,
Wykonawca przedstawia, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1, także oświadczenie
Podwykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
Podwykonawcy.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień ich złożenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,
2) Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub
ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do SWZ.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym, stanowiącym integralną część Formularza
oferty (dla każdej części) - stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ,
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o
ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku gdy
pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy,
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w zależności od
tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z
dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno
potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp -
jeżeli zachodzi taka okoliczność.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. IX podr. I ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
2/ Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
Rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1/ Szczegółowe warunki, na których zawarta zostanie umowa ramowa określone zostały w
Projektowanych postanowieniach umowy ramowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy ramowej. Warunki zmiany umowy
określono w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24
8.19.) Umowa ramowa:
Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami
8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak
8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 8
8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1 ustawy
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie
i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578
ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający
był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone ww. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w
Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/swiadczenie-uslug-poligraficznych-na-potrzeby-centrum-obslugi-administracji-rzadowej.%2C-warszawa,86826,ogloszenie.html

https://zamowienia.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764