logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Izabelin woj. mazowieckie: USŁUGA DRUKU I SKŁADU GAZETY LOKALNEJ LISTY DO SĄSIADA

07.01.2014
Oferta ważna do:10.01.2014 godz. 11:30
Odsłon: 777

Numer ogłoszenia: 906 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury Izabelin , ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, woj. mazowieckie, tel. 22 752 68 17, faks 22 752 68 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA DRUKU I SKŁADU GAZETY LOKALNEJ LISTY DO SĄSIADA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa składu i druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 24 wydań w nakładzie 2500 egzemplarzy lokalnej gazety pn.: Listy do Sąsiada. 2. Gazeta ukazywać będzie się jako miesięcznik. 3. Materiały do druku przygotowuje Zamawiający w formie elektronicznej, Wykonawca odbiera je z siedziby Zamawiającego by przygotować je do druku. Przygotowanie druku następuje w ścisłej koordynacji (uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego) z Zamawiającym. Druk gazety nastąpi po dostarczeniu numeru próbnego do siedziby Zamawiającego oraz jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 4. Przygotowanie do druku (skład) nie może trwać dłużej niż 3 dni od daty przedłożenia przez Zamawiającego kompletnych materiałów do druku. Druk nie może trwać dłużej niż 3 dni od daty zatwierdzenia składu (numeru próbnego) przez Zamawiającego. 5. Gazeta (całe wydanie w 2500 egz.) zostanie dostarczona niezwłocznie Zamawiającemu do jego siedziby. 6. Pierwsze wydanie gazety nastąpi w styczniu 2014 r. 7. Gazeta zostanie wydrukowana wg następujących wytycznych: 1) format gazety o wym. 200 x 290 mm, 2) objętość 24 strony, 3) oprawa zeszytowa, 4) Ilość kolorów 4 + 4, 5) okładka kolor, papier kreda błysk, gramatura 135 g, 6) środek kolor, papier kreda mat, gramatura 115 g, 7) nakład jednego wydania 2500 egzemplarzy; 8) Dostarczenie nakładu miesięcznika w miejscu wskazane przez Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. Mogą one dotyczyć dołączenia do zamówienia podstawowego wkładek tematycznych w formie zbliżonej do opisanej w Rozdziale I ust. 7 pkt 1, 3, 4, 5, 6 SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Należy wykazać, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca zrealizował co najmniej jedną usługę o charakterze będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości brutto co najmniej 80 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony poprawnie formularz oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 3. Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (CEIDG). Odpis pełnomocnictwa może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane zgodnie z odpisem z KRS lub rejestru, lub notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.izabelin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, pok. 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 godzina 11:30, miejsce: Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, pok. 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-druku-i-skladu-gazety-lokalnej-listy-do-sasiada%2C-izabelin-woj.-mazowieckie,51170,ogloszenie.html

http://bip.izabelin.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Izabelin woj. mazowieckie - więcej ofert

  • Izabelin woj. mazowieckie: Dam pracę (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Szukam pracy (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Sprzedam (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Kupię (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Dam zlecenie (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Różności (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Oferty Last minute (0)

  • Izabelin woj. mazowieckie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764