logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Usługa udostępnienia powierzchni reklamowych oraz publikacji w mediach elektronicznych

08.08.2019
Oferta ważna do:20.08.2019 godz. 12:00
Odsłon: 123

Ogłoszenie nr 575256-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.: Usługa udostępnienia powierzchni reklamowych oraz publikacji w mediach elektronicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
a. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: i. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa ii. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Interreg Południowy Bałtyk” b. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020;
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., krajowy numer identyfikacyjny 19004453000000, ul. Al. Grunwaldzka 472D , 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 32 33 100, e-mail maria.warkusz@arp.gda.pl, faks 58 32 33 200.
Adres strony internetowej (URL): arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka akcyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., AL. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa udostępnienia powierzchni reklamowych oraz publikacji w mediach elektronicznych
Numer referencyjny: ZP.24.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie powierzchni reklamowych i publikacji w mediach elektronicznych. Cele: 1) Promowanie wydarzeń w projekcie Pomorski Broker Eksportowy w celu rekrutacji ich uczestników (targi, misje gospodarcze, konferencje, seminaria, i inne) 2) Promowanie narzędzi projektu w celu zachęcenia przedsiębiorców do korzystania z nich (granty, broker zagraniczny, badanie potencjału eksportowego) 3) Promocja działań inicjatywy Invest in Pomerania oraz firm, które zostały obsłużone w ramach tej działalności. 4) Promocja konferencji podsumowującej projekt CIRTOINNO. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1) reklama banerowa w portalach o tematyce biznesowej o zasięgu ogólnopolskim; 2) reklamy banerowe oraz publikacje w regionalnym portalu informacyjnym województwa pomorskiego; 3) reklama banerowa i publikacje na stronie głównej portalu skierowanego do branży hotelowo-gastronomicznej; 4) kampania w mediach społecznościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się ofertę na część przedmiotu zamówienia, określoną w ust. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorach umów (załączniki nr 3 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 79341000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79341400-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy- cz. 1-2, 4 zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31.10.2019 r. - cz. 3 zamówienia. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- wg. wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. (Zamawiający nie wskazał w postępowaniu warunków, dlatego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- wg. wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. (Zamawiający nie wskazał w postępowaniu warunków, dlatego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zaś poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 12. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć: a) terminu wykonania umowy; b) warunków i terminów płatności. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) w zakresie ust. 2 pkt. a) w przypadku, gdy dotrzymanie terminu okazało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 3) w zakresie ust. 2 pkt. b) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. 4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy. 5. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Część 2 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć: a) terminu wykonania umowy; b) warunków i terminów płatności. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) w zakresie ust. 2 pkt. a) w przypadku, gdy dotrzymanie terminu okazało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3) w zakresie ust. 2 pkt. b) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. 4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy. 5. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Część 3 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć: a) terminu wykonania umowy; b) warunków i terminów płatności. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) w zakresie ust. 2 pkt. a) w przypadku, gdy dotrzymanie terminu okazało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3) w zakresie ust. 2 pkt. b) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. 4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy. 5. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Część 4 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć: a) terminu wykonania umowy; b) warunków i terminów płatności. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) w zakresie ust. 2 pkt. a) w przypadku, gdy dotrzymanie terminu okazało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3) w zakresie ust. 2 pkt. b) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy. 4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy. 5. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Umów o dofinansowanie do upływu terminów wynikających z tych Umów, nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.; 6) obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoba, której dane są przetwarzane, posiada: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych; b. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.//// 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć do oferty. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w rozdz. V ust. 1 SIWZ.///Zamawiający dodatkowo informuje, że: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 9) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 10) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 11) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Reklama banerowa w portalach o tematyce biznesowej o zasięgu ogólnopolskim;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis zamówienia 1. Reklama banerowa na stronie głównej portalu o tematyce biznesowej o zasięgu ogólnopolskim 1) Wykonawca zapewni miejsce na stronie głównej portalu na dwie tygodniowe kampanie banerowe. 2) Wykonawca wskaże Zamawiającemu proponowane terminy emisji reklamy banerowej w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, przy czym pierwsza kampania powinna nastąpić w okresie między 01.10.2019 a 13.11.2019; druga w okresie między 01.01.2020 a 29.02.2020. 3) Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt graficzny reklamy zgodny ze specyfikacją i zasadami określonymi przez Wykonawcę w stosunku do nośników reklamowych na portalu w ciągu 5 dni od otrzymania specyfikacji od Wykonawcy 4) Baner umieszczony zostanie centralnie w górnej części strony głównej portalu (format double billboard lub równorzędny) 5) Baner emitowany będzie w systemie rotacyjnym - maksymalnie 5 rotujących banerów 6) Wykonawca dostosuje baner do emisji na urządzeniach mobilnych zgodnie z wymogami danego portalu. Wymagania w stosunku do portalu, na którym ma zostać umieszczona reklama. 1. Główna tematyka portalu ma dotyczyć spraw biznesowo-gospodarczych w ujęciu ogólnopolskim i międzynarodowym 2. Średniomiesięczne statystyki portalu powinny wykazywać min. 2 mln użytkowników i min. 6 mln odsłon w okresie na pół roku przed ogłoszeniem niniejszego przetargu 3. Portal nie powinien publikować na swoich stronach materiałów wypełnionych tanią sensacją, tekstów populistycznych o dosadnym języku, odwołujących się do emocji, prowokacji, przekraczających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego, niepostrzegających etyki dziennikarskiej w publikowanych treściach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341000-6, 79341400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Reklamy banerowe oraz publikacje w regionalnym portalu informacyjnym województwa pomorskiego;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Reklama i publikacje na stronie głównej działu o tematyce gospodarczo-biznesowej portalu 2.1. Tygodniowe kampanie banerowe 1) Wykonawca zapewni miejsce na stronie głównej działu o tematyce gospodarczo-biznesowej portalu dla tygodniowych kampanii banerowych. Liczba kampanii wyniesie od 15 do 25. 2) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy wskaże Zamawiającemu proponowane terminy emisji 15 kampanii banerowych na stronie głównej działu o tematyce gospodarczo-biznesowej w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym w każdym miesiącu realizacji zamówienia musi nastąpić co najmniej jedna emisja kampanii. 3) Wykonawca zapewni możliwość emisji dodatkowych 10 kampanii reklamowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w terminie ustalonym między Wykonawcą a Zamawiającym. Kampanie zostaną zrealizowane na podstawie zamówienia cząstkowego, w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie późniejszym niż 60 dni od dnia złożenia zamówienia cząstkowego. 4) Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt graficzny reklam zgodny ze specyfikacją i zasadami określonymi przez Wykonawcę w stosunku do nośników reklamowych na portalu w ciągu 5 dni od otrzymania specyfikacji od Wykonawcy. 5) Banery publikowane w dziale poświęconym tematyce gospodarczo-finansowej umieszczone zostaną centralnie w górnej części strony głównej tego działu (format double billboard lub równorzędny) 6) Reklama emitowana będzie w modelu FF (stała emisja przez uzgodniony okres) 7) Wykonawca dostosuje baner do emisji na urządzeniach mobilnych zgodnie z wymogami danego portalu. 2.2. Wywiady redakcyjne Pomorski Broker Eksportowy 1) Wykonawca zapewni opracowanie i opublikowanie w dziale o tematyce gospodarczo-biznesowej 6 wywiadów redakcyjnych z przedstawicielami firm, które wzięły udział w projekcie wskazanymi przez Zamawiającego. 2) Tematyka wywiadów powinna być związana z sukcesami firmy odnoszącymi się do jej działalności eksportowej oraz narzędzi, z których skorzystała firma w projekcie Pomorski Broker Eksportowy. 3) Wywiady będą realizowane i opublikowane w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. 4) Publikacja wywiadów będzie odbywała się co 1 lub 2 miesiące w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje harmonogram publikacji wywiadów i prześle go Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany terminów poszczególnych wywiadów z miesięcznym wyprzedzeniem. 5) Wywiady opracowane zostaną przez dziennikarza działu gospodarczego, który w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje pytania i przeprowadzi je. Treść wywiadów przesłana zostanie Zamawiającemu 14 dni przed publikacją. Zamawiający wniesie uwagi do otrzymanego tekstu w ciągu 5 dni a Wykonawca uwzględni je w ciągu 5 dni. Wykonawca opublikuje wywiad po akceptacji e-mailowej przez osobę wskazaną do kontaktu przez Zamawiającego. 2.3. Wywiady redakcyjne Invest in Pomerania 1) Wykonawca zapewni opracowanie i opublikowanie w dziale o tematyce gospodarczo-biznesowej 6 wywiadów redakcyjnych z przedstawicielami firm, które zostały obsłużone w ramach inicjatywy Invest in Pomerania wskazanymi przez Zamawiającego lub z przedstawicielem Invest in Pomerania. 2) Tematyka wywiadu powinna być związana z podsumowaniem realizacji projektu w związku z rocznicą jego rozpoczęcia. 3) Wywiady będą realizowane i opublikowane w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. 4) Publikacja wywiadów będzie odbywała się co 1 lub 2 miesiące w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje harmonogram publikacji wywiadów i prześle go Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany terminów poszczególnych wywiadów z miesięcznym wyprzedzeniem. 5) Wywiady redakcyjnie opracowane zostaną przez dziennikarza działu gospodarczego, który w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje pytania i przeprowadzi wywiady. Treść wywiadu przesłana zostanie Zamawiającemu 14 dni przed publikacją Zamawiający wniesie uwagi do otrzymanego tekstu w ciągu 5 dni a Wykonawca uwzględni je w ciągu 5 dni. Wykonawca opublikuje wywiad po akceptacji e-mailowej osoby wskazanej do kontaktu. Wymagania w stosunku do portalu, w którym ma zostać umieszczona reklama i publikacje. 1. Główną tematyką portalu powinny być informacje dotyczące województwa pomorskiego 2. Portal powinien mieć dział poświęcony tematyce gospodarczo-finansowej, który osiąga średniomiesięczne statystyki w okresie na pół roku przed ogłoszeniem niniejszego przetargu na poziomie co najmniej 80 000 użytkowników i min. 200 000 odsłon. 3. Portal nie powinien publikować na swoich stronach materiałów wypełnionych tanią sensacją, tekstów populistycznych o dosadnym języku, odwołujących się do emocji, prowokacji, przekraczających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego, niepostrzegających etyki dziennikarskiej w publikowanych treściach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341000-6, 79341400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Reklama banerowa i publikacje na stronie głównej portalu skierowanego do branży hotelowo-gastronomicznej;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Reklama banerowa i publikacje na stronie głównej portalu skierowanego do branży hotelowo-gastronomicznej. Wykonawca zapewni realizację dwóch następujących po sobie trzytygodniowych kampanii reklamowych, realizowanych najwcześniej na sześć tygodni przed zaplanowaną na drugi tydzień października (10 października) 2019 roku konferencję podsumowującą projekt i nie później niż do końca października 2019 roku. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycję Harmonogramu kampanii w ciągu trzech dni od podpisania Umowy. Każda z dwóch kampanii powinna składać się z niżej wymienionych elementów. 1. Artykuł sponsorowany opublikowany na portalu - czas publikacji: minimum 3 tygodnie a. Materiał prasowy przygotowany przez Zamawiającego, maksymalnie 5000 znaków, z możliwością uzupełnienia treści zdjęciami. b. Treści do artykułu dostarczy zamawiający na 5 dni przed zaplanowaną emisją. 2. Reklama banerowa na głównej stronie portalu przekierowująca do artykułu sponsorowanego – publikowana przez 2 tygodnie. a. Banery umieszczone zostaną centralnie w górnej części strony głównej portalu. b. Reklama emitowana będzie w modelu FF (stała emisja przez uzgodniony okres). c. Projekt graficzny reklamy wykona Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym na tydzień przed publikacją. Wykonawca opracuje co najmniej 2 propozycje projektów reklamy bannerowej dla każdej kampanii. Zamawiający każdorazowo po zaproponowaniu przez Wykonawcę 2 projektów wybierze jeden z nich, w którym Wykonawca, w razie potrzeby wyrażonej przez Zamawiającego, wprowadzi zmiany w maksymalnie trzech turach. 3. Informacja w newsletterze portalu przekierowująca do artykułu sponsorowanego, minimum 3 wysyłki w okresie 3 tygodni. Wszystkie elementy reklamy zostaną uzupełnione logotypami wymaganymi dla projektu CIRTOINNO zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Wymagania w stosunku do portalu, w którym mają zostać umieszczone reklamy i publikacje. 1) Portal skierowany jest do branży hotelowo-gastronomicznej, w tym kadry zarządzającej, właścicieli oraz pracowników firm turystycznych, hoteli, spa, restauracji a także przedstawicieli turystycznych samorządów branżowych. 2) Portal funkcjonuje na rynku od minimum 5 lat. 3) Portal dociera do ponad 20 tysięcy użytkowników oraz ma ponad 40 tysięcy odsłon w miesiącu. 4) Portal publikuje newsletter przeznaczony dla swoich odbiorców wysyłany przynajmniej raz w tygodniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341000-6, 79341400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kampania w mediach społecznościowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu kampanii w mediach społecznościowych 1) Wykonawca zapewni od 12 do 20 tygodniowych kampanii płatnych na portalu społeczniościowym Facebook w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy wskaże Zamawiającemu proponowane terminy emisji 12 kampanii w okresie realizacji umowy, przy czym w każdym miesiącu realizacji zamówienia powinna nastąpić co najmniej jedna emisja kampanii. 3) Wykonawca zapewni możliwość emisji dodatkowych 8 kampanii w terminie ustalonym między Wykonawcą a Zamawiającym. Kampanie zostaną zrealizowane na podstawie zamówienia cząstkowego, w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie późniejszym niż 60 dni od dnia złożenia zamówienia cząstkowego. 4) Wykonawca przygotuje do publikacji posty oraz wykupi na portalu społecznościowym Facebook zasięgi umożliwiające dotarcie do wybranej grupy odbiorców. Posty ukierunkowane będą na zaangażowanie/interakcje użytkowników. 5) Kampania optymalizowana będzie pod przejścia w miejsce docelowe, zwiększenie zaangażowania osób lubiących stronę, powiększenie liczby osób lubiących stronę. 6) Zamawiający dostarczy Wykonawcy grafikę oraz treść postów potrzebne do przeprowadzenia kampanii. 7) Wykonawca utworzy grupy efektywnych odbiorców reklamy, dobierze metody optymalizacji wyświetlania postów, zaprogramuje kampanię, będzie prowadził bieżący monitoring wyników kampanii, utworzy raport końcowy z wynikami działań reklamowych. 8) Każdy z postów opublikowanych w ramach kampanii osiągnie zasięg płatny min. 30 000 odbiorców. a. Charakterystyka grupy docelowej: b. Zasięg: województwo pomorskie, zasięgi nie mogą ograniczać się tylko do terenu Trójmiasta. c. Grupa docelowa 20-60 lat. d. Płeć: obie. e. Ogólne parametry targetowania: właściciele mikro, małych i średnich firm, stanowiska zarządcze, sektor usług, portale biznesowe, sektor produkcyjny, sektor eksporterów pracodawcy import/eksport, osoby zainteresowane środkami UE. f. Szacowna wielkość grupy: powyżej 100.000 osób 9) Zamawiający nada Wykonawcy niezbędne uprawnienia do zarządzania stroną www.facebook.com/pomorskibrokereksportowy, które umożliwią mu prawidłowe prowadzenie komunikacji. Wykonawca kampanii zobowiązuje się, że będzie działał zgodnie z regulaminem ww. portali, uwzględniając również wszelkie zmiany w funkcjonowaniu serwisów, zgodnie z datą ich wprowadzenia, a reakcja i ewentualne wprowadzanie poprawek będzie odbywało się w terminie maksimum dwóch dni roboczych od wprowadzenia zmian. 10) Zamawiający i Wykonawca ustalą zasady publikacji podczas kampanii innych postów tworzonych na stronie facebook.com/pomorskibrokereksportowy, przez Zamawiającego w celu optymalizacji wyników kampanii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341000-6, 79341400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-udostepnienia-powierzchni-reklamowych-oraz-publikacji-w-mediach-elektronicznych%2C-gdansk,77278,ogloszenie.html

http://bip.arp.gda.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764