logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kosakowo, woj. pomorskie: Usługi drukarskie na potrzeby Urzędu Gminy Kosakowo

08.03.2014
Oferta ważna do:14.03.2014 godz. 10:00
Odsłon: 689

Numer ogłoszenia: 72704 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: kosakowo@zgwrp.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukarskie na potrzeby Urzędu Gminy Kosakowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego przy ul. Morskiej 56 w Rewie (ewentualnie odbiór na terenie Gminy Kosakowo) plakatów, zaproszeń, folderów oraz dyplomów. Usługa obejmuje między innymi: 1) przygotowanie projektu graficznego, 2) korektę językową z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, 3) przekazanie Zamawiającemu plików zawierających elektroniczną wersję ostatecznego projektu graficznego w formacie TIFF i PDF, na płycie CD lub innym nośniku informacji, 4) Nakład według ilości podanych w poszczególnych zamówieniach (jednorazowo nie większy niż 200 sztuk) Plakaty A2 - 360 sztuk Papier kreda błysk gramatura minimum 135g, Offset lub Folwent , 4/0, CMYK, Termin realizacji i dostawy (ewentualnie odbioru na terenie Gminy Kosakowo) - do 24 godzin od momentu akceptacji projektu Plakaty A3 - 740 sztuk Papier kreda błysk gramatura minimum 135g, Offset lub Cyfra, 4/0, CMYK, Termin realizacji i dostawy (ewentualnie odbioru na terenie Gminy Kosakowo) - do 12 godzin od momentu akceptacji projektu Zaproszenia A4 składane do A5 - 300 sztuk Papier kreda błysk lub satyna gramatura minimum 250g, 4/4, z bigowaniem Termin realizacji i dostawy (ewentualnie odbioru na terenie Gminy Kosakowo) - do 24 godziny od momentu akceptacji projektu Zaproszenia A5 składane do A6 - 550 sztuk Papier kreda błysk lub sartyna gramatura minimum 250g, 4/4, z bigowaniem Termin realizacji i dostawy (ewentualnie odbioru na terenie Gminy Kosakowo) - do 24 godziny od momentu akceptacji projektu Dyplomy format A4 - 230 sztuk Papier kreda mat lub błysk, gramatura minimum 300g Termin realizacji i dostawy (ewentualnie odbioru na terenie Gminy Kosakowo) - do 12 godzin od momentu akceptacji projektu Foldery A4 składane do A5 - 400 sztuk Od 16 do 20 stron Papier kreda błysk gramatura minimum 160g okładka i środek minimum 135 g, 4/4, ze złożeniem i zszyciem (2 zszywki) Termin realizacji i dostawy (ewentualnie odbioru na terenie Gminy Kosakowo) - do 72 godzin od momentu akceptacji projektu Wszystkie zlecenia mają być zrealizowane przed końcem 2014 roku..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 ustawy w zakresie 50% wartości zamówienia podstawowego tj. usług drukarskich

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.40.00-6, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2, 79.82.11.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunki zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. Formularza B

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunki zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. Formularza B

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunki zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. Formularza B

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Zamawiający uzna warunek dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: a) Grafikiem tj. jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu projektów graficznych publikacji,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunki zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. Formularza B

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy grafika), według formularza C W przypadku, gdy wykonawca przy realizacji zamówienia zamierza korzystać z wiedzy i doświadczenia i/lub potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda aby wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.2. Siwz wraz ze składaną ofertą. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy b) Zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . c) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy d) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . e) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy f) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) g) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. h) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ,o których mowa w pkt 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kosakowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kosakowo 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69 pok. 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kosakowo 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69 pok. 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uslugi-drukarskie-na-potrzeby-urzedu-gminy-kosakowo%2C-kosakowo%2C-woj.-pomorskie,52500,ogloszenie.html

http://www.bip.kosakowo.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Kosakowo, woj. pomorskie - więcej ofert

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Dam pracę (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Szukam pracy (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Sprzedam (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Kupię (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Dam zlecenie (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Różności (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Oferty Last minute (0)

  • Kosakowo, woj. pomorskie: Zamówienia publiczne (9)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764