logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Wydruk kalendarzy dla Dzielnicy Bielany na rok 2020

Oferta ważna do:17.10.2019 godz. 10:00
Odsłon: 151

Ogłoszenie nr 605704-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany: Wydruk kalendarzy dla Dzielnicy Bielany na rok 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany, krajowy numer identyfikacyjny 15259663000430, ul. ul. Żeromskiego 29 , 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , e-mail bielany.zamowienia@um.warszawa.pl, , faks 022 325 44 80.
Adres strony internetowej (URL): www.bielany.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bielany.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe posłańca lub osobiście (wniosek musi być złożony w formie pisemnej).
Adres:
Adres: ul. S.Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój nr 276

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydruk kalendarzy dla Dzielnicy Bielany na rok 2020
Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.72.2019.MGA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) kalendarzy trójdzielnych na rok 2020 w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc), z nadrukiem wg projektu graficznego ZAMAWIAJĄCEGO (4+0), złożonych i zapakowanych w pudełka kartonowe białe, o następujących wymiarach: – wymiar główki ok.: 310×215 mm, główka wypukła foliowana; – wymiar plecków ok.: 310×610 mm; – druk na kartonie 300g; – druk 4+0 wybiórczy na główce; – kalendarium w językach min. polskim i angielskim, zwierające imiona solenizantów imieninowych; – format kalendarium ok.: 293×138 mm w dominujących kolorach szarych i białych; – okienko w kolorze czerwonym do oznaczania aktualnej daty. 2) kalendarzy książkowych na rok 2020 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 500 egz. (słownie: pięćset) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 250 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym z rokiem na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format: A6; – objętość ok. 140 stron; – układ kalendarium: tydzień na lewej stronie, część notatkowa na prawej – okładka piankowana; – narożnik okładki prosty; – kalendarium w kolorach szaro-bordowe w językach min. polskim i angielskim; – papier w kolorze ecru; – narożnik bloku prosty; – strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna w kolorze dopasowanym do okładek 3) kalendarzy książkowych na rok 2020 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 500 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym, z rokiem na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format: A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki zaokrąglony z okuciami (500 egz. w kolorze srebrnym i 500 egz. w kolorze złotym); – objętość ok. 350 stron; – papier w kolorze ecru; – układ kalendarium: dzień powszedni na stronie, sobota-niedziela na stronie; – kalendarium w kolorach szaro-bordowym w językach min. polskim i angielskim; – 2 rzędy registrów panoramicznych; – perforacja narożników; – narożnik bloku okrągły; – planner miesięczny przed każdym miesiącem; – część informacyjna; – perforowane strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna, drukowana w kolorze dopasowanym do okładek; – kieszeń na wyklejce (3. strona okładki); – dostarczenie dwóch szpul po 100 m dodatkowych tasiemek w dwóch kolorach okładek. 4) notesów w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 500 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki okrągły; – objętość 144 strony; – papier w kolorze ecru z delikatnym nadrukiem szarym w linie; – 1 kolor; – wklejona tasiemka indywidualna, drukowana w kolorze dopasowanym do okładek; 5) WYKONAWCA przed wydrukiem kalendarzy dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU do 3 szt. wydruków próbnych okładek oraz wzorce kalendariów do akceptacji. 2. Przedmiot umowy należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2019 r. do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (ul. S. Żeromskiego 29, 01–882 Warszawa, III piętro, pok. 322). 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, WYKONAWCA zobowiązuje się do skierowania do wykonania przedmiotu umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: realizacji wykonania kalendarzy aż do uzyskania wersji finalnej oraz przygotowania ich ekspedycji do ZAMAWIAJĄCEGO. 4. WYKONAWCA, w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.: a) oświadczenia WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY. b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO).

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79820000-8
79810000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62330,62
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-09

II.9) Informacje dodatkowe: Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://bielany.waw.pl. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.72.2019.MGA - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy. 11) Osoba do kontaktu: w zakresie przedmiotu zamówienia – Marcin Domagała z Wydziału Kultury i Promocji, w zakresie formalno-prawnym - Małgorzata Gajowa z Wydziału Zamówień Publicznych. Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; oraz innych wynikających z przepisów prawa obecnie obowiązującego; b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, że dokument dostępny jest w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych - wtedy Zamawiający uzyska je we własnym zakresie. (Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do Ogłoszenia. 2. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poprzez analogię, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. W przypadku nie dopełnienia powyższego, tj. w sytuacji gdy najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja, nie zostanie złożone pełnomocnictwo , Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia oraz dokumenty określone w sekcji III.5 Ogłoszenia, składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek - każdy z nich.) Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://bielany.waw.pl. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.72.2019.MGA - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://bielany.waw.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://bielany.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej we wniosku. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej. 2. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; – zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; – posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za zakres określony w sekcji II. 4) oraz wzorze umowy zawartym sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 29.10.2019 r. o godz.10:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 5. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w pkt IV.4) Ogłoszenia (stanowiącej równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej. 7. Minimalna wysokość postąpień – 300,00 zł 8. Cena wywoławcza: 76 666,67 zł
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-10-17 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 29.10.2019 r. o godz.10:00
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 29.10.2019 r. o godz.10:15. Dodatkowe informacje zawarte zostały w punkcie dotyczącym sposobu postępowania w licytacji elektronicznej.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
§ 1 W wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie licytacji elektronicznej WYKONAWCY zostało udzielone zamówienie publiczne na usługi wymienione w §2. § 2 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) kalendarzy trójdzielnych na rok 2020 w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc), z nadrukiem wg projektu graficznego ZAMAWIAJĄCEGO (4+0), złożonych i zapakowanych w pudełka kartonowe białe, o następujących wymiarach: – wymiar główki ok.: 310×215 mm, główka wypukła foliowana; – wymiar plecków ok.: 310×610 mm; – druk na kartonie 300g; – druk 4+0 wybiórczy na główce; – kalendarium w językach min. polskim i angielskim, zwierające imiona solenizantów imieninowych; – format kalendarium ok.: 293×138 mm w dominujących kolorach szarych i białych; – okienko w kolorze czerwonym do oznaczania aktualnej daty. 2) kalendarzy książkowych na rok 2020 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 500 egz. (słownie: pięćset) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 250 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym z rokiem na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format: A6; – objętość ok. 140 stron; – układ kalendarium: tydzień na lewej stronie, część notatkowa na prawej – okładka piankowana; – narożnik okładki prosty; – kalendarium w kolorach szaro-bordowe w językach min. polskim i angielskim; – papier w kolorze ecru; – narożnik bloku prosty; – strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna w kolorze dopasowanym do okładek 3) kalendarzy książkowych na rok 2020 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 500 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym, z rokiem na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format: A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki zaokrąglony z okuciami (500 egz. w kolorze srebrnym i 500 egz. w kolorze złotym); – objętość ok. 350 stron; – papier w kolorze ecru; – układ kalendarium: dzień powszedni na stronie, sobota-niedziela na stronie; – kalendarium w kolorach szaro-bordowym w językach min. polskim i angielskim; – 2 rzędy registrów panoramicznych; – perforacja narożników; – narożnik bloku okrągły; – planner miesięczny przed każdym miesiącem; – część informacyjna; – perforowane strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna, drukowana w kolorze dopasowanym do okładek; – kieszeń na wyklejce (3. strona okładki); – dostarczenie dwóch szpul po 100 m dodatkowych tasiemek w dwóch kolorach okładek. 4) notesów w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki z palety kolorów Pantone (malinowy – Pantone 192 C, granat – Pantone 2748 C) (po 500 egz. każdej z okładek) wg poniższej specyfikacji: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym na 1. stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO i logotypem syrenki „Zakochaj się w Warszawie na Bielanach” na 4. stronie okładki; – format A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki okrągły; – objętość 144 strony; – papier w kolorze ecru z delikatnym nadrukiem szarym w linie; – 1 kolor; – wklejona tasiemka indywidualna, drukowana w kolorze dopasowanym do okładek; 5) WYKONAWCA przed wydrukiem kalendarzy dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU do 3 szt. wydruków próbnych okładek oraz wzorce kalendariów do akceptacji. 2. Przedmiot umowy należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2019 r. do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (ul. S. Żeromskiego 29, 01–882 Warszawa, III piętro, pok. 322). 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, WYKONAWCA zobowiązuje się do skierowania do wykonania przedmiotu umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: realizacji wykonania kalendarzy aż do uzyskania wersji finalnej oraz przygotowania ich ekspedycji do ZAMAWIAJĄCEGO. 4. WYKONAWCA, w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.: a) oświadczenia WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY. b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO). § 3 Umowa zostaje zawarta na okres od daty zawarcia umowy do dnia 9 grudnia 2019 r. § 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy STRONY ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ................................................................................................ zł (słownie: .............................................................................................złotych). Powyższa kwota zawiera należny podatek od towarów i usług (VAT). 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. § 5 1. WYKONAWCA oświadcza, iż faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu umowy i doręczona do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO do dnia 9 grudnia 2019 r. do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, pok. 318. 2. Wynagrodzenie o którym mowa ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY, numer: ..............................................................................., na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, że przedmiot umowy został wykonany, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Upoważnia się WYKONAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 4. Przez prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą przedmiot i numer umowy, na podstawie której jest wystawiona oraz następujące dane Nabywcy i Odbiorcy: Nabywca/Podatnik Odbiorca/Płatnik Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP 525-224-84-81 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa 5. WYKONAWCA zobowiązany jest do doręczenia faktury VAT do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, pok. 318. 6. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 4 i 5, za datę skutecznego doręczenia faktury VAT STRONY będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, pok. 318. 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 8. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 9. WYKONAWCA nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 10. WYKONAWCA oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych) § 6 1. STRONY ustalają kary umowne z następujących powodów: a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku niewykonania umowy, odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO oraz odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy, w całości lub w części, z winy WYKONAWCY w wysokości 30% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; b) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku nienależytego wykonania umowy w wysokości 25% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; c) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. 2. Kary umowne ZAMAWIAJĄCY, na podstawie wystawionej noty księgowej potrąci z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. § 7 1. ZAMAWIAJĄCY udziela zgody na korzystanie ze znaków promocyjnych (logotyp) m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyłącznie w ramach przedsięwzięć realizowanych przez WYKONAWCĘ, w zakresie niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się nie wykorzystywać znaków promocyjnych w innych celach niż określone w niniejszej umowie. 3. Znak promocyjny m.st. Warszawy zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy”. 4. Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.symbole.um.warszawa.pl. 5. Wzór znaku promocyjnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostępne jest na stronie internetowej http://bielany.waw.pl/page/766,znaki-promocyjne.html. 6. Znak promocyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w wersji elektronicznej zostanie udostępniony przez ZAMAWIAJĄCEGO na wniosek WYKONAWCY. 7. W przypadku wykorzystania znaku promocyjnego, o których mowa w ust. 1 powyżej, niezgodnie z niniejszą umową, WYKONAWCA zobowiązuję się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każde naruszenie. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, a WYKONAWCA na powyższe wyraża zgodę. § 8 ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektów graficznych oraz logotypu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4. § 9 1. WYKONAWCA oświadcza, że przy wykonywaniu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane, informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, danych osobowych i wizerunku osób trzecich, a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wykona umowę z poszanowaniem dóbr osobistych ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. 3. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi WYKONAWCA. 4. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3 powyżej, WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, a WYKONAWCA na powyższe wyraża zgodę. § 10 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w całości lub części, ZAMAWIAJĄCY może w terminie 14 dni od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy odstąpić od umowy w całości lub części, bez wyznaczenia dodatkowego terminu i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a. § 11 1. Osobą uprawnioną ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do wszelkich kontaktów z WYKONAWCĄ jest Marcin Domagała, tel. 22 443 47 57, email: mdomagala@um.warszawa.pl, a w wypadku jego nieobecności zastępuje go Paweł Hołubiec (tel. 22 443 47 59, email: pholubiec@um.warszawa.pl). 2. Ze strony WYKONAWCY nadzór nad wykonaniem usługi sprawować będzie ......................................................................., tel. ................................................., email: ..................................................... § 12 1. STRONY ustalają, że umowa zostanie wykonana przez WYKONAWCĘ osobiście lub z udziałem podwykonawców. 2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta na piśmie. 4. Postanowienia ust. 1–3 powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. § 13 Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, STRONY rozstrzygać będą w drodze polubownej. W wypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 14 WYKONAWCA oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429). § 15 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych WYKONAWCY w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które WYKONAWCA wskaże ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. § 16 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu. 2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY poza określonymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a. zmiana osób, o których mowa w § 11 umowy; b. zmiana numeru rachunku bankowego WYKONAWCY, § 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze STRON.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu. 2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY poza określonymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a. zmiana osób, o których mowa w § 11 umowy; b. zmiana numeru rachunku bankowego WYKONAWCY,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wydruk-kalendarzy-dla-dzielnicy-bielany-na-rok-2020%2C-warszawa,77969,ogloszenie.html

http://www.bielany.waw.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764