logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - 8 części

Oferta ważna do:28.06.2021 godz. 11:00
Odsłon: 117

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - 8 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-109
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - 8 części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2f46082-b2f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088083
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000329/34/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Gadżety z logo miasta

1.2.15 Gadżety Programu "Rodzina Trzy Plus"

1.2.18 Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych

1.2.22 Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją programów polityki zdrowotnej

1.2.23 Zakup gadżetów promocyjnych

1.2.34 Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-P-I.271.39.2021. 5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) winny być sporządzone w postaci innej niż elektroniczna - w postaci próbki, w sposób i w zakresie określonym przez zamawiającego w pkt 3-4 oraz 5.8).
2. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) przekazuje się zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, na adres wskazany przez zamawiającego w pkt 4, zgodnie
z wyborem zamawiającego, w postaci innej niż elektroniczna.
3. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki), o których mowa w pkt 5.8), przekazuje się w oryginale.
4. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) należy złożyć przed upływem terminu wskazanego w pkt 8.1), w trwale zamkniętym opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek - piątek pomiędzy 7:30 a 15:30. Opakowanie powinno być:
4.1. Zaadresowane na adres:
Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych
Plac Litewski 1, 20-080 Lublin
4.2. Oznakowane:
PRÓBKA - „Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - 8 części - Nr sprawy: ZP-P-I.271.39.2021. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”
4.3. Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu o którym mowa w pkt 8.1) ma data i godzina wpływu próbki na adres wskazany w pkt 4, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta
Lublin; dane adresowe:Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 1.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email:iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. 1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy. 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.1.8. Posiada Pani/Pan: 1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.39.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 8
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. kubek czarny - 580 szt.
2. kubek biały - 595 szt.
3. kubek czarny z nadrukiem rodzina 3+ - 80 szt.
4. kubek biały z nadrukiem rodzina 3+ - 100 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. torba papierowa mała - 340 szt.
2. torba papierowa duża - 400 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. torba bawełniana czarna z napisem - 305 szt.
2. torba bawełniana czarna z napisem i nadrukiem logo rodzina 3+ - 150 szt.
3. plecak bawełniany - 390 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. chusta wielofunkcyjna - 180 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. notes A5 na spirali - 610 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. koszulka męska - 780 szt.
2. koszulka damska - 760 szt.
3. koszulka męska z nadrukiem logo rodzina 3+ - 70 szt.
4. koszulka damska z nadrukiem logo rodzina 3+ - 70 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. skarpety - 685 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. kubek termiczny - 330 szt.
2. kubek termiczny z nadrukiem logo rodzina 3+ - 60 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu / wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. 2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o
których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1. DOTYCZY CZĘŚCI 1: próbki - wykonawca winien złożyć następujące próbki:
1.1. KUBEK CZARNY:
a) dwie próbki:
- pierwszą próbkę kubka spełniającą wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia,
- drugą próbkę dowolnego kubka z dowolnym nadrukiem wykonanym techniką kalki ceramicznej.
lub
b) jedna próbka:
- kubek spełniający jednocześnie wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadający dowolny nadruk wykonany techniką kalki ceramicznej.
1.2. KUBEK BIAŁY:
a) dwie próbki
- pierwszą próbkę kubka spełniającą wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia,
- drugą próbkę dowolnego kubka z dowolnym nadrukiem wykonanym techniką kalki ceramicznej.
lub
b) jedna próbka
- kubek spełniający jednocześnie wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadający dowolny nadruk wykonany techniką kalki ceramicznej.
1.3. Ocena próbek będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w zakresie kształtu, koloru, wymiarów
i nadruku, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, brak pozalewanych farbą drobnych elementów, farba równo położona bez prześwitów podłoża, brak odprysków farby).
2. DOTYCZY CZĘŚCI 3: próbki - wykonawca winien złożyć jedną torbę bawełnianą oraz jeden plecak. Winny to być pełnowartościowe próbki z naniesionymi dowolnymi logotypami wykonanymi techniką sitodruku.
2.1. Ocena próbek będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, ostre (nie rozmazane) kontury, jednolite pokrycie farbą). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich wymagań (na etapie oceny próbki nie będą brane pod uwagę wymiary przesłanej próbki).
3. DOTYCZY CZĘŚCI 4: próbki - wykonawca winien złożyć jedną chustę wielofunkcyjną. Winna to być pełnowartościowa próbka z dowolnym nadrukiem sublimacyjnym, wykonana w technice bezszwowej.
3.1. Ocena próbki będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, ostre (nie rozmazane) kontury, jednolite pokrycie farbą). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich wymagań (na etapie oceny próbki nie będą brane pod uwagę wymiary przesłanej próbki).
4. DOTYCZY CZĘŚCI 6: próbki - wykonawca winien złożyć jedną koszulkę damską oraz jedną koszulkę męską. Winna to być pełnowartościowa / ostateczna próbka z naniesionymi dowolnymi logotypami wykonanymi techniką sitodruku.
4.1. Ocena próbki będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, ostre (nie rozmazane) kontury, jednolite pokrycie farbą, brak pozalewanych farbą drobnych elementów, farba równo położona bez prześwitów podłoża). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich wymagań.
5. DOTYCZY CZĘŚCI 7: próbki – wykonawca winien złożyć jedną parę skarpet (z wyłączeniem tekturki). Winna to być pełnowartościowa / ostateczna próbka z dowolnymi elementami graficznymi.
5.1. Ocena próbek będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym elementy graficzne zostaną ocenione co do ich czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory i wyraźne kontury). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich ww. wymagań.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5) oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.3 (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. 2.2. Dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-28 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1.1. Formularz ofertowy dla każdej części oddzielnie - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 1.2. Wycenę ofertową dla każdej części oddzielnie. 1.3. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2, w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp. 2. Termin wykonania zamówienia:
2.1. Część 1: 44 dni robocze, w tym:
2.1.1. filiżanka/kubki:
a) 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanych wykrojników w formacie .eps lub .pdf na filiżankę/kubki,
b) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektów przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy,
c) 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypów kubków/filiżanki celem akceptacji,
d) 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów kubka czarnego, kubka białego i filiżanki,
e) 30 dni roboczych, od dnia akceptacji prototypów, o których mowa w lit. c) powyżej, na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.
2.1.2. kartonik do filiżanki:
a) 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanych wykrojników w formacie .eps lub .pdf na kartoniki,
b) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektów przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy,
c) 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruków próbnych (proofów) celem akceptacji,
d) 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych wydruków próbnych,
e) 30 dni roboczych, od dnia akceptacji wydruków próbnych, na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.
2.2. Część 2, 5: 21 dni roboczych, w tym:
2.2.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu,
2.2.2. 3 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruku próbnego (proofa) celem akceptacji,
2.2.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego wydruku próbnego.
2.2.4. 14 dni roboczych od dnia akceptacji wydruku próbnego (proofa) na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.
2.3. Część 3, 4, 6, 7, 8: 22 dni robocze, w tym:
2.3.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu,
2.3.2. 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypu celem akceptacji,
2.3.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego prototypu,
2.3.4. 14 dni roboczych od dnia akceptacji prototypu na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-oraz-dostawa-gadzetow-promocyjnych-z-nadrukiem-promocyjnym-dla-gminy-lublin---8-czesci%2C-lublin,84044,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764