logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych KFS dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Oferta ważna do:06.07.2020 godz. 11:00
Odsłon: 111

Ogłoszenie nr 553140-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Wojewódzki Urząd Pracy: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych KFS dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 27685569600000, ul. Kościuszki 30 , 40-048 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 757 33 61, , e-mail wup@wup-katowice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://wup.katowice.ibip.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://wup.katowice.ibip.pl/public/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://wup.katowice.ibip.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: pisemnie
Adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych KFS dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Numer referencyjny: PN/3/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wykonania oraz dostawy do siedziby Zamawiającego następujących materiałów promujących Krajowy Fundusz Szkoleniowy: - Brelok do kluczy ze ściereczką z mikrofibry; - Ekologiczny przybornik biurowy; - Zestaw antystresowy; - Zestaw 4 zakreślaczy na podstawce; - Plecak na komputer 15.6"; - Butelka/bidon na wodę z wkładem na lód lub owoce; - Smycz reklamowa z karabińczykiem, klamrą i zaczepem do telefonu; - Ekologiczny bambusowy Powerbank 5000mAh; - Ekologiczny parasol; - Głośnik bezprzewodowy z zegarem i podstawką na telefon; 2. Materiały promocyjne należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami: 2.1. Brelok do kluczy ze ściereczką z mikrofibry • ilość: 200 sztuk • materiał: winyl, mikrofibra, plastik • preferowany kolor: czarny lub zielony lub niebieski • rozmiar: 7 x 5,5 x 1,5 cm (+/- 1,0 cm) • nadruk logo na brelok wykonany najbardziej trwałą techniką -1 kolor; wszystkie loga w kolorze białym lub tłoczone. • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego. • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 2.2. Ekologiczny przybornik biurowy • ilość: 200 sztuk • materiał: karton • grubość materiału: 2mm (+/- 1mm) • preferowany kolor: beżowy • rozmiar: 10 x 10 x 10 cm (+/- 1 cm) • 450 kartek • 50 zakładek indeksujących • długopis • nadruk logo na przyborniku wykonany najbardziej trwałą techniką -1 kolor; wszystkie loga w kolorze czarnym lub tłoczone. • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 2.3. Zestaw antystresowy • ilość: 200 sztuk • preferowane kolory zestawu: żółto-czerwono-niebieski lub czerwono-biały • materiał: plastik - poliuretan • rozmiar: 150 x 50 x 20 mm (+/- 10 mm) • kształt: people, zestaw trzech poliuretanowych antystresów w kształcie ludzików, które można połączyć ze sobą • nadruk logo na zestaw antystresowy wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze czarnym lub tłoczone • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 2.4. Zestaw 4 zakreślaczy na podstawce • ilość: 200 sztuk • preferowany kolor zestawu: biały • wkłady: płynny tusz (różowy, żółty, pomarańczowy, zielony) • zakreślacze z okienkiem pokazującym ilość tuszu • podstawka pod zakreślacze • rozmiar: 10 x 12 x 5 cm (+/- 2,0 cm) • nadruk logo na zakreślaczach wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze czarnym. • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 2.5. Plecak na komputer 15.6" • ilość: 100 sztuk • materiał: Poliester 600D i PVC • preferowany kolor: granatowy lub szary • rozmiar: 30 x 13,5 x 43 cm (+/- 2,0 cm) • przednia kieszeń zapinana na zamek z panelem organizacyjnym na telefon i inne akcesoria • 2 kieszenie z siatki na wodę • rączka oraz regulowane szelki • nadruk logo na plecak wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze białym • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji 2.6. Butelka/bidon na wodę z wkładem na lód lub owoce • ilość: 100 sztuk • materiał: plastik lub tworzywo przeznaczone do kontaktu z żywnością • plastikowy wkład na lód lub owoce • kolor: przezroczysty • preferowane kolory nakrętki: czarny, szary lub zielony • rozmiar: 10 x 8 x 28 cm (+/- 1,0 cm) • pojemność: 800 ml • nadruk logo na butelce wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze czarnym. • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji 2.7. Smycz reklamowa z karabińczykiem, klamrą i zaczepem do telefonu • ilość: 200 sztuk • materiał: plastik, metal • kolor: biały lub czarny lub zielony • rozmiar: 250 x 15 mm (+/- 10 mm) • karabińczyk, klamra i zaczep do telefonu • nadruk logo na smyczy wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze czarnym lub białym • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 2.8. Ekologiczny bambusowy Powerbank 5000 mAh • ilość: 100 sztuk • materiał: bambus • pojemność: 5000 mAh • rozmiar:12 x 5 x 2 cm (+/- 1,0 cm) • wejście: USB 5V/2A oraz USB typu C 5V/2A • wyjście: USB 5V/2A • kabel: w zestawie; USB oraz USB typu C • nadruk logo wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze czarnym • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 2.9. Ekologiczny parasol • ilość: 100 sztuk • materiał: panele wykonane z poliestru rPET • metalowa rama • składanie/zamykanie: automatyczne • preferowany kolor: granatowy lub czarny lub szary • rozmiar: 35 x Ø100 cm (+/- 10,0 cm) • nadruk logo wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze białym • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 2.10. Głośnik bezprzewodowy z zegarem i podstawką na telefon • ilość: 50 sztuk • preferowany kolor: szary lub srebrny lub czarny • rozmiar: 10,7 x 4,3 x 9,5 cm (+/- 1,0 cm) • dostępne funkcje: wbudowany zegar cyfrowy, wejście USB na pendrive, wejście na karty micro SD, wejście na Jack 3,5mm, funkcja radia, miejsce na telefon • dane techniczne: czas pracy 5 godzin (+/-1 godzina), bateria 1200 mAh, moc wyjściowa minimum 3W • grawer logo na głośniku wykonany najbardziej trwałą techniką – 1 kolor. Wszystkie loga w kolorze czarnym lub białym • projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego • pakowane zbiorczo w kartonowe pudełka. Wykonawca pokrywa również koszty transportu w przypadku ewentualnych reklamacji. 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać plik z logotypami w wektorowym formacie plików graficznych (PDF) wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wielkości nadruku do poszczególnych wymiarów materiałów promocyjnych. 4. Miejsce dostawy materiałów promocyjnych: wszystkie materiały promocyjne wskazane w ust. 2, pkt. 2.1 – 2.10 niniejszego Rozdziału muszą być dostarczone na koszt własny Wykonawcy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i związanym z tym ograniczeniem ruchu klientów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy materiały należy dostarczyć na parter siedziby urzędu (portiernia). Wykonawca dostarczający materiały promocyjne zobowiązany jest do wcześniejszego skontaktowania się z pracownikami Zespołu ds. Statystyki, Badań i Analiz pod numerem telefonu: +48 (32) 757 33 86, w celu uzgodnienia terminu dostawy. Wszystkie materiały należy zapakować zbiorczo w kartonowe pudełka. Na opakowaniu powinna zostać umieszczona informacja dotycząca nazwy przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Dostawa wszystkich produktów (zgodnie z przedmiotem zamówienia) musi nastąpić w terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 5. Dostawa materiałów promocyjnych zostanie potwierdzona przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym, którego sporządzenie leży po stronie Wykonawcy. 6. Zakwestionowane przez Zamawiającego pod względem jakościowym oraz ilościowym materiały promocyjne zostaną wymienione na zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia na koszt Wykonawcy w terminie 4 dni roboczych od dnia wykazania niezgodności.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 29082,44
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 20
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa wszystkich produktów (zgodnie z przedmiotem zamówienia) musi nastąpić w terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w ust. 6 w Rozdziale XIV niniejszej SIWZ: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności (Załącznik Nr 4 do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, przedmiotowe oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-oraz-dostawa-materialow-promocyjnych-kfs-dla-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-katowicach%2C-katowice,80615,ogloszenie.html

http://wup.katowice.ibip.pl/public/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764