logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: Wykonanie usługi wydruku od dziesięciu do czterdziestu numerów biuletynu wroclaw.pl

Oferta ważna do:26.01.2022 godz. 11:00
Odsłon: 175

Wykonanie usługi wydruku od dziesięciu do czterdziestu numerów biuletynu wroclaw.pl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020204230
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Solny 14
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-062
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@araw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: araw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna prawa handlowego, którymi akcjonariuszami są Gmina Wrocław i inne gminy aglomeracji wrocławskiej.
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi wydruku od dziesięciu do czterdziestu numerów biuletynu wroclaw.pl
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae9f87be-72aa-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00016503
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010522/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wydruk biuletynu Wroclaw.pl
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
araw.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (skrytka pocztowa: /ARAW_SA/SkrytkaESP/) oraz przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. www.miniportal.uzp.gov.pl
4. www.epuap.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania lub numerem ogłoszenia (BZP).
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@araw.pl
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@araw.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-062), przy pl.
Solnym 14 (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować w następujący sposób:
● listownie na adres: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław;
● elektronicznie: araw@araw.pl;
telefonicznie: 71 783 53 10.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Panu/Pani praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
● listownie na adres: plac Solny 14, 50-062 Wrocław;
● przez e-mail: rodo@araw.pl;
telefonicznie: 71 783 53 10.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego [„Wykonanie usługi wydruku od 10 do 40 numerów biuletynu wroclaw.pl” znak sprawy: ZP/TP/1/2022/CKS]
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany (profilowanie).
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
● prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
● prawo żądania sprostowania danych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
● prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO), przy czym pomimo żądania dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego (art. 18 ust. 2 RODO) oraz mogą być przetwarzane do czasu zakończenia danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 PZP).
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/1/2022/CKS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie usługi wydruku od dziesięciu do czterdziestu numerów biuletynu wroclaw.pl” w ramach jednej z 8 nw. możliwości (wydruk nakładu biuletynu w określonej wielkości oraz liczbie stron) w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie trwania zawartej z wybranym wykonawcą umowy:

1. Możliwość nr 1: w liczbie po 20 000 sztuk, po 20 stron jeden numer;
2. Możliwość nr 2: w liczbie po 50 000 sztuk, po 20 stron jeden numer;
3. Możliwość nr 3: w liczbie po 60 000 sztuk, po 20 stron jeden numer;
4. Możliwość nr 4: w liczbie po 70 000 sztuk, po 20 stron jeden numer;
5. Możliwość nr 5: w liczbie po 80 000 sztuk, po 20 stron jeden numer;
6. Możliwość nr 6: w liczbie po 100 000 sztuk, po 20 stron jeden numer;
7. Możliwość nr 7: w liczbie po 150 000 sztuk, po 20 stron jeden numer;
8. Możliwość nr 8: w liczbie po 200 000 sztuk, po 20 stron jeden numer.

W czasie trwania umowy Zamawiający zamówi:
1. minimalnie: 10 numerów do 30% wartości umowy;
2. maksymalnie:
1) 4 wydruki numerów w liczbie do 200 000 sztuk po 20 stron jeden numer (zamawiający może stosować zamiennie wydruki 150 000 sztuk lub 100 000 sztuk);
2) 27 wydruków numerów w liczbie do 80 000 sztuk po 20 stron jeden numer (zamawiający może stosować zamiennie wydruki 70 000 sztuk);
3) 9 wydruków numerów w liczbie do 60 000 sztuk po 04 strony jeden numer (zamawiający może stosować zamiennie wydruki 50 000 sztuk lub 20 000 sztuk).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ w Rozdziale 15 Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas w jakim Wykonawca jest w stanie dostarczyć na adres (lub adresy) wskazane przez Zamawiającego zapakowany nakład biuletynu
4.3.6.) Waga: 24
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas w jakim Wykonawca jest w stanie sprawdzić pliki z ostateczną wersją numeru biuletynu do wydruku i powiadomić Zamawiającego o ewentualnych błędach
4.3.6.) Waga: 7
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas przez jaki Wykonawca będzie czekał na odesłanie przez Zamawiającego poprawionych plików z ostateczną wersją biuletynu do wydruku po ewentualnym powiadomieniu Zamawiającego o błędach
4.3.6.) Waga: 7
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość wskazania dodatkowego (drugiego) miejsca dostarczenia numeru
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwie usługi obejmujące wydruk gazety/ biuletynu/ czasopisma/ newsletteru/informatora o łącznym nakładzie nie mniejszym niż 80 000,00 sztuk, każda usługa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 928,82 złotych
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do składania oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi wynikać wprost do jakich czynności pełnomocnik został umocowany.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od
Wykonawcy. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres - uznaje się przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, z uwagi na:
a) przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że przerwa nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas przerw),
b) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego),
2) sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia związanego z zaistnieniem w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od
Stron umowy okoliczności korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego - wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w poniższym zakresie:
a) rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia i/lub ewentualne przełożenie tych zmian na skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych
okoliczności.
3) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, epidemia na które Strony nie mają wpływu, a które mają bezpośredni wpływ na realizację umowy. Za skutki wprowadzenia zmiany wynikającej z siły wyższej oraz jej zakres - uznaje się:
a) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej,
b) zmianę wysokości wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost) z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej,
c) zmianę terminu realizacji umowy tj. przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej siły wyższej.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz z opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmian oraz załączoną kopią dokumentów potwierdzających wystąpienie
okoliczności, które wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmiany.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:
1) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy (zmiany te nie wymagają aneksowania).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu - Urzędu Zamówień Publicznych. Strona: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego araw.pl w zakładce „zamówienia/ zamówienia publiczne” oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego bip.araw.pl w zakładce „ogłoszenia i przetargi”.
Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia pod w/w adresami.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-uslugi-wydruku-od-dziesieciu-do-czterdziestu-numerow-biuletynu-wroclaw.pl%2C-wroclaw,85744,ogloszenie.html

http://araw.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764