logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Zakup usług związanych m.in. z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logo KNF/UKNF oraz logo CEDUR

Oferta ważna do:31.05.2022 godz. 10:00
Odsłon: 77

Zakup usług związanych m.in. z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logo KNF/UKNF oraz logo CEDUR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382088467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Piękna 20
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-549
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@knf.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.knf.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usług związanych m.in. z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logo KNF/UKNF oraz logo CEDUR
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c974d903-d111-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160614
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.knf.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)," target="" rel="external nofollow">https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal)" target="" rel="external nofollow">https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem przeznaczonego
do tego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) w następujący sposób:
- miniPortal poprzez ePUAP: https://miniportal.uzp.gov.pl/ za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal formularza
dostępnego na ePUAP („Formularz do komunikacji”).
- ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza dostępnego na ePUAP („Formularz
do komunikacji”).
- poczta elektroniczna: zamowienia@knf.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca chcąc wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP dzięki czemu Wykonawca ma
dostęp do formularzy: „złożenia”, „zmiany”, „wycofania oferty lub wniosku” oraz „formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.
2.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem ww „Formularza do komunikacji” jako „Załącznik”. Z wyłączeniem „składania”, „zmiany” lub „wycofania” ofert,
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email.
3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: *.doc, *.docx, *.pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1)
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa;2)
administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych („IOD”) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny administratora;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
podstawowego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez
Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp ; 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych dotyczących Wykonawcy; b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*;c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;9)
Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników,**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.54.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) 2 tys. szt. długopisów aluminiowych w kolorze granatowym metalicznym z logo KNF albo UKNF (białe) z jednej strony oraz adresem www.knf.gov.pl (białym) z drugiej strony, znakowane tampodrukiem wraz z niebieskim wkładem piszącym, wraz z wizualizacją znakowania
2) 4 tys. szt. długopisów białych aluminiowych z logo KNF albo UKNF, z trwałym mocowaniem gumowej końcówki umożliwiającej korzystanie z urządzeń posiadających ekran dotykowy (touchwritter), z niebieskim wkładem piszącym, a także z wysokiej jakości automatycznym mechanizmem obrotowym, chromowanymi wykończeniami oraz znakowaniem tampodrukiem w kolorze granatowym dwustronnie (logo KNF albo UKNF na jednej stronie oraz adres www.knf.gov.pl na drugiej stronie), wraz z wizualizacją znakowania
3) 4 tys. szt. ołówków automatycznych z logo KNF albo UKNF, zaostrzonych z gumką, z materiału drewnopodobnego, w kolorze białym (lakier), z automatycznym mechanizmem i wysuwanym wkładem grafitowym z dwustronnym nadrukiem (tampodruk): z jednej strony logo KNF albo UKNF (granatowy) oraz z drugiej strony adres www.knf.gov.pl (granatowy), wraz z wizualizacją znakowania
4) 4,5 tys. szt. ołówków automatycznych z logo KNF albo UKNF, zaostrzonych z gumką, z materiału drewnopodobnego, w kolorze niebieskim (lakier), z automatycznym mechanizmem i wysuwanym wkładem grafitowym z dwustronnym nadrukiem (tampodruk): z jednej strony logo KNF albo UKNF (biały) oraz z drugiej strony adres www.knf.gov.pl (biały), wraz z wizualizacją znakowania
5) 3 tys. szt. ołówków automatycznych z logo KNF albo UKNF, zaostrzonych z gumką, z materiału drewnopodobnego, w kolorze zielonym (lakier), z automatycznym mechanizmem i wysuwanym wkładem grafitowym z dwustronnym nadrukiem (tampodruk): z jednej strony logo KNF albo UKNF (biały) oraz z drugiej strony adres www.knf.gov.pl (biały), wraz z wizualizacją znakowania
6) 1 tys. szt. zasłonek kamery internetowej (z logo CEDUR i logo kampanii GMW) w kolorze białym ze znakowaniem logo kampanii GMW (full color) oraz logo CEDUR w kolorze granatowym z 2 paskami samoprzylepnymi na odwrocie, przeznaczonymi do przymocowania do laptopa, z funkcją łatwego otwierania i zamykania za pomocą suwaka, wymiar: 4 cm x 1,6 cm x 0,15 cm, materiał: plastik, wraz z wizualizacją znakowania
7) 300 szt. toreb papierowych 19 cm x 15 cm x 8 cm w kolorze granatowym (półmat) + logo KNF albo UKNF (kolor biały) z adresem www.knf.gov.pl na dole torby (kolor biały), karton gładki - jednostronnie kredowany:
 gramatura 170 g/m², nadruk, dwustronnie - logo KNF albo UKNF oraz napis www.knf.gov.pl,
 wykończenie: laminat matowy,
 rodzaj uchwytu: sznurek PP: grubość 5 mm, długość: krótki 2 x 30 cm (kolor granatowy - - jeżeli uzyskanie koloru granatowego o parametrach oznakowanych nie będzie możliwe, dopuszczalne jest zastosowanie koloru granatowego o jak najbardziej zbliżonym odcieniu), od środka przy mocowaniu mocny węzeł na sznurku zgrzanym na zakończeniu,
 wzmocnienia: usztywnione dno torby tekturą 450 g/m², górne usztywnienie min. 800 g/m², udźwig do ok. 2 kg; wraz z wizualizacją znakowania
8) 1 tys. szt. notesów konferencyjnych białych z logo KNF albo UKNF, format A4, liczba kartek - 20, materiał: papier offsetowy 80 g/m² (logo KNF albo UKNF w granatowym kolorze), dane teleadresowe w granatowym kolorze, nadruk na kartce, plecki tekturowe (tektura szara - grubość 1 mm), klejone po krótszym boku od góry, przód biały, nadruk logo KNF albo UKNF - z pełną nazwą instytucji, w kolorze granatowym, papier 180 g/m², kreda, lakierowana (lakierem offsetowym, matowym), wraz z wizualizacją znakowania przodu bloczku oraz kartki wewnętrznej, pakowane po 100 sztuk
9) 200 szt. notesów konferencyjnych z logo KNF albo UKNF, format A4, przód (okładka granatowa), liczba kartek - 20, materiał: papier offsetowy 80 g/m² (logo KNF albo UKNF w białym kolorze), dane teleadresowe w granatowym kolorze, nadruk na kartce, plecki tekturowe (tektura szara - grubość 1 mm), klejone po krótszym boku od góry, przód (okładka granatowa), nadruk logo KNF albo UKNF w kolorze białym, papier 180 g/m², kreda, lakierowana (lakierem offsetowym, matowym), wraz z wizualizacją znakowania przodu bloczku oraz kartki wewnętrznej, pakowane po 100 sztuk
10) 300 szt. notesów tzw. memo stick (z możliwością naklejenia), format: A6 (+/- 0,5 cm), 25 kartkowe, białe z granatowym logo KNF albo UKNF, wraz z wizualizacją znakowania
11) 100 szt. parasoli automatycznych długich, wersja męska z logo KNF albo UKNF (w kolorze białym), poszycie poliester pongee w kolorze granatowym - jeżeli uzyskanie koloru granatowego o parametrach oznakowanych nie będzie możliwe, dopuszczalne jest zastosowanie koloru granatowego o jak najbardziej zbliżonym odcieniu, laska lakierowana na czarno, gumowany uchwyt w kolorze czarnym, zagięta rączka, zapięcie na rzep, Fi ok.103 cm, 8 paneli, nadruk jeden kolor (biały), wraz z wizualizacją nadruku oraz wykonaniem nadruku próbnego na jednym egzemplarzu parasola
12) 100 szt. parasoli automatycznych, wersja damska składana „do torebki” z logo KNF albo UKNF (w kolorze białym), poszycie poliester pongee w kolorze granatowym - jeżeli uzyskanie koloru granatowego o parametrach oznakowanych nie będzie możliwe, dopuszczalne jest zastosowanie koloru granatowego o jak najbardziej zbliżonym odcieniu, laska lakierowana na czarno, gumowany uchwyt w kolorze czarnym, zapięcie na rzep, Fi ok.103 cm, 8 paneli, nadruk jeden kolor (biały), wraz z wizualizacją nadruku oraz wykonaniem nadruku próbnego na jednym egzemplarzu parasola
4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans
kryteriów, czyli uzyska największą ilość punktów. Obliczenia w ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera Ofertę z niższą ceną, a
jeżeli zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) 500 szt. worków/plecaków płóciennych z nadrukiem (sitodruk) z logo kampanii GMW (full color) oraz logo CEDUR w kolorze granatowym, materiał: płócienna bawełna w kolorze naturalnym, gramatura: 280-340 g/m², wymiary: szerokość: 37 cm, wysokość: 47 cm, wykończenie: podwójny bawełniany sznurek w kolorze seledynowym + nity, metka naturalna 4 cm x 2 cm z nadrukiem logo CEDUR (w kolorze granatowym), wraz z wizualizacją znakowania
2) 700 szt. toreb płóciennych stebnowanych w kolorze naturalnym z nadrukiem (sitodruk) logo kampanii GMW (full color) oraz logo CEDUR w kolorze granatowym wymiary: 35 cm x 38 cm x 12 cm, materiał: płócienna bawełna w kolorze naturalnym, wykończenie: RĄCZKI: 2,5 cm x 63 cm seledynowe, metka naturalna 4 cm x 2 cm z nadrukiem (logo CEDUR w kolorze granatowym oraz logo kampanii GMW – full color); gramatura: 280-340 g/m², wraz z wizualizacją znakowania
3) 500 szt. worków/plecaków płóciennych z nadrukiem (sitodruk) logo KNF (kolor biały), materiał: płócienna bawełna w kolorze granatowym, gramatura: 280-340 g/m², wymiary: szerokość: 37 cm, wysokość: 47 cm, wykończenie: podwójny bawełniany sznurek w kolorze granatowym + nity, metka naturalna 4 cm x 2 cm z nadrukiem logo KNF (w kolorze białym), wraz z wizualizacją znakowania
4) 500 szt. toreb płóciennych stebnowanych w kolorze granatowym z nadrukiem (sitodruk) logo KNF (kolor biały), wymiary: 35 cm x 38 cm x 12 cm, materiał: płócienna bawełna w kolorze granatowym, wykończenie: RĄCZKI: 2,5 cm x 63 cm granatowe, metka naturalna 4 cm x 2 cm z nadrukiem (logo KNF w kolorze białym); gramatura: 280-340 g/m², wraz z wizualizacją znakowania
4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans
kryteriów, czyli uzyska największą ilość punktów. Obliczenia w ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera Ofertę z niższą ceną, a
jeżeli zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

200 szt. kubów termicznych o pojemności 400 ml - 470 ml z wygrawerowanym logo KNF na produkcie, z podwójnymi ściankami i szczelnym zamknięciem. Opakowanie tekturowe granatowe lub białe z granatową obwolutą, z nadrukiem logo KNF. Kubek wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym, bez uchwytu. Produkt bez oznakowania logo producenta, wraz z wizualizacją znakowania
4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans
kryteriów, czyli uzyska największą ilość punktów. Obliczenia w ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera Ofertę z niższą ceną, a
jeżeli zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) 150 szt. składanych etui na identyfikator, wykonanych ze skóry naturalnej licowej, garbowanej roślinnie, w kolorze granatowym z tłoczonym logo KNF, ze smyczą również ze skóry naturalnej, zrobionej z jednego kawałka skóry, w tym samym kolorze co etui (z 1 okienkiem z PVC na identyfikator i co najmniej 4 miejscami na karty typu płatnicze) wraz z zawieszką/uchwytem na smycz. Do każdego etui pudełko wykonane z tektury barwionej w masie, otwierane góra-dół, wraz z wizualizacją znakowania
2) 150 szt. składanych etui na identyfikator, wykonanych ze skóry naturalnej licowej, garbowanej roślinnie, w kolorze granatowym z tłoczonym logo KNF (z 1 okienkiem z PVC na identyfikator i co najmniej 4 miejscami na karty typu płatnicze) wraz z zawieszką/uchwytem na smycz. Każde etui pakowane w torebkę/woreczek foliowy, wraz z wizualizacją znakowania
3) 150 szt. wizytowników ze skóry naturalnej licowej, garbowanej roślinnie w kolorze granatowym z tłoczonym logo KNF z możliwością otwierania i przechowywania wizytówek z dwóch stron. Produkt powinien być zapakowany w eleganckie granatowe, pudełko z logo KNF, zamykane na magnes, wewnątrz pudełka wypraska z kartonu, wraz z wizualizacją znakowania
4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans kryteriów, czyli uzyska największą ilość punktów. Obliczenia w ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera Ofertę z niższą ceną, a
jeżeli zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) 100 szt. piór wiecznych (z wkładem w kolorze granatowym) z logo KNF, o nowoczesnym wzornictwie i eleganckim wykończeniu, wykonanych z wysokiej jakości, trwałych materiałów, jak np. stal nierdzewna (nie z tworzyw sztucznych). Znakowanie na piórach – indywidualny odlew trwale zamocowany na koronie pióra. Kolor pióra – czarny. Eleganckie kaszerowane pudełko zamykane na klapkę z magnesem z logo KNF, wewnątrz wypraska wykonana ze skóry naturalnej, tonacja granatowa. Korpus i nasadka w kolorze stali satynowej, wyposażone w stalówkę z wysokiej jakości stali, wykończenia chromowane, wraz z wizualizacją znakowania
2) 100 szt. piór kulkowych (z wkładem w kolorze niebieskim) o nowoczesnym wzornictwie i eleganckim wykończeniu, wykonanych z wysokiej jakości, trwałych materiałów, jak np. stal nierdzewna (nie z tworzyw sztucznych), posiadające korpus w kolorze czarnym pokryte czarnym lakierem z chromowanymi wykończeniami, skuwka w kolorze srebrnym. Przystosowane do użytkowania z wymiennymi wkładami. Pakowane pojedynczo w eleganckie etui z czarnego tworzywa, pokrytego na wierzchu materiałem skóropodobnym, z logo KNF oraz etui/owijka z ozdobnego papieru z wytłoczonym, pełnym logo KNF, wraz z wizualizacją znakowania
4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans kryteriów, czyli uzyska największą ilość punktów. Obliczenia w ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera Ofertę z niższą ceną, a
jeżeli zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Dla części 1

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim charakterem oraz złożonością przedmiotowemu zamówieniu* na kwotę, co najmniej 5000 zł brutto każde, przy czym każde z tych zamówień musi obejmować przynajmniej dwa rodzaje wskazanych poniżej rodzajów materiałów promocyjno-konferencyjnych.
*Za zamówienie odpowiadające swoim charakterem oraz złożonością przedmiotowi niniejszego zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę materiałów promocyjno-konferencyjnych z naniesionym nadrukiem lub znakowaniem (takich jak: torba papierowa, notes, parasol lub długopis), w liczbie co najmniej po 2000 szt. każdego z materiałów w ramach danego zamówienia. Przy czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach co najmniej dwóch zamówień, którymi będzie legitymował się w celu wykazania spełniania niniejszego warunku w postępowaniu, wykonał dostawę obejmującą długopisy.
Wymagane jest aby zamówienia, którymi Wykonawca będzie legitymował się w celu wykazania spełniania niniejszego warunku w postępowaniu obejmowały łącznie dostawę wyżej wskazanych rodzajów materiałów promocyjno-konferencyjnych z wykonaną na nich usługą nadruku lub znakowania. Informacja taka musi odpowiednio znaleźć się w dokumentach składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu – tj. w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku wykonywanych dostaw materiałów promocyjno-konferencyjnych, o których mowa wyżej, Wykonawca musi wykazać należyte zrealizowanie wymaganej minimalnej liczby sztuk dla każdego zamówienia w ramach minimum dwóch oddzielnych umów na dzień składania ofert.

Dla części 2

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim charakterem oraz złożonością przedmiotowemu zamówieniu* na kwotę, co najmniej 2000 zł brutto każde.
* Za zamówienie odpowiadające swoim charakterem oraz złożonością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę przynajmniej jednego rodzaju materiału promocyjno-konferencyjnego z naniesionym nadrukiem (takiego jak: torba płócienna lub worek/plecak), w liczbie co najmniej po 300 szt.
Wymagane jest by usługa nadruku była wykonana w ramach powyższych zamówień. Informacja taka musi odpowiednio znaleźć się w dokumentach składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu – tj. w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku wykonywanych dostaw materiałów promocyjno-konferencyjnych, o których mowa wyżej, Wykonawca musi wykazać należyte zrealizowanie wymaganej minimalnej liczby sztuk dla każdego zamówienia w ramach minimum dwóch oddzielnych umów na dzień składania ofert.

Dla części 3-5

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim charakterem i złożonością przedmiotowi zamówienia, właściwemu dla wybranej części 3, 4, 5, każde na kwotę co najmniej 3000 zł brutto.
Za zamówienie odpowiadające swoim charakterem i złożonością przedmiotowi zamówienia, właściwemu dla części 3, 4, 5, Zamawiający rozumie dostawę przynajmniej jednego rodzaju materiału promocyjno-konferencyjnego wskazanego w części 3, 4, 5, w liczbie co najmniej po 100 szt.
a) Wymagane jest, aby usługa znakowania wykonana była w ramach tych zamówień. Informacja taka musi znaleźć się w dokumentach składanych przez Wykonawcę - na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
b) Wykonawca musi wykazać, na dzień składania oferty, należyte zrealizowanie wymaganej minimalnej liczby sztuk dla każdego zamówienia w ramach minimum dwóch oddzielnych zamówień.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/)," target="" rel="external nofollow">https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal)" target="" rel="external nofollow">https://epuap.gov.pl/wps/portal)
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zakup-uslug-zwiazanych-m.in.-z-dostarczeniem-materialow-promocyjno-konferencyjnych-z-logo-knf-uknf-oraz-logo-cedur%2C-warszawa,86795,ogloszenie.html

https://www.knf.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764