logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Leszno woj. wielkopolskie: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów oraz artykułów informacyjnych i promocyjnych w ramach programu Daj Sobie Szansę

03.10.2013
Oferta ważna do:09.10.2013 godz. 13:30
Odsłon: 650

Numer ogłoszenia: 396646 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie , ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5207046, faks 0-65 5299612.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopr.leszno.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów oraz artykułów informacyjnych i promocyjnych w ramach programu Daj Sobie Szansę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów oraz artykułów informacyjnych i promocyjnych w ramach programu Daj Sobie Szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w następujących częściach: Część 1: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych (ulotki informacyjne, teczki na materiały szkoleniowe, długopisy, notesy) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarty jest w załączniku nr 1 w pkt. 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Część 2: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa roll banera - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarty jest w załączniku nr 1 w pkt. 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7, 79.80.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mopr.leszno.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 64-100 Leszno woj. wielkopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 64-100 Leszno Sekretariat, pok. 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zaprojektowanie%2C-wykonanie-i-dostawa-materialow-oraz-artykulow-informacyjnych-i-promocyjnych-w-ramach-programu-daj-sobie-szanse%2C-leszno-woj.-wielkopolskie,49589,ogloszenie.html

http://mopr.leszno.sisco.info
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Leszno woj. wielkopolskie - więcej ofert

  • Leszno woj. wielkopolskie: Dam pracę (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Szukam pracy (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Sprzedam (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Kupię (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Różności (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Leszno woj. wielkopolskie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764