WIADOMOŚCI

Zau­fa­nie bu­du­je się la­ta­mi – okle­jar­ka Pur w Eu­ro­ - Druk od Akonda

Akonda  PR 09.08.2017, przeczytano 556 razy
ilustracjastrzałka
Zau­fa­nie bu­du­je się la­ta­mi – okle­jar­ka Pur w Eu­ro­ - Druk od Akonda

W dru­kar­ni Eu­ro­-Druk Krzysz­tof i Jo­an­na Nie­dzie­la s.c. w lip­cu na­stąpi­ła ko­lej­na in­sta­la­cja ma­szy­ny do­star­czo­nej przez Akon­da.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zau­fa­nie-bu­du­je-sie-la­ta­mi-–-okle­jar­ka-pur-w-eu­ro­---druk-od-akonda,33365,artykul.html

W po­przed­nich la­tach Akon­da do­star­czy­ła naj­po­pu­lar­niej­szą fo­liar­kę pół-au­to­ma­tycz­ną w for­ma­cie B2 – Cham­pion CTL-SS-550, która dzi­ęki do­ci­sko­wi pneu­ma­tycz­ne­mu za­pew­nia do­sko­na­łe re­zul­ta­ty fo­lio­wa­nia, za­rów­no na wy­dru­kach of­f­se­to­wych jak i cy­fro­wych na stan­dar­do­wych, ta­nich fo­liach po­li­pro­py­le­no­wych (mat, błysk, so­ft-to­uch).

W lip­cu 2017 ze­spół Akon­da, wspól­nie z Du­plo, do­star­czył ko­lej­ną ma­szy­nę do Eu­ro­-Druk – okle­jar­kę Pfi 2000 PUR. Urządze­nie cha­rak­te­ry­zu­je się in­no­wa­cyj­nym kle­jow­ni­kiem na spe­cjal­ne na­bo­je PUR – her­me­tycz­nie za­mkni­ęty klej nie jest na­ra­żo­ny na dzia­ła­nie wil­go­ci, dzi­ęki cze­mu czas po­mi­ędzy ko­lej­ny­mi pra­ca­mi zo­stał wy­dłu­żo­ny z kil­ku­na­stu go­dzin na­wet do 7 dni bez czysz­cze­nia ma­szy­ny.

Pfi 2000 PUR za­pew­nia pro­duk­cję opraw naj­wy­ższej ja­ko­ści – urządze­nie wy­po­sa­żo­ne jest we fre­zo­wa­nie, kle­je­nie bocz­ne. Za­sto­so­wa­nie kle­ju PUR po­zwa­la na kle­je­nie pa­pie­rów bar­dzo wy­so­kiej gra­ma­tu­ry, po­kry­tych fo­lią lub la­kie­rem UV, two­rzyw sztucz­nych lub fo­to­-al­bu­mów.

Pan Krzysz­tof Nie­dzie­la, wła­ści­ciel Eu­ro­-Druk wy­po­wia­da się w na­stępu­jący spo­sób o swo­jej no­wej in­we­sty­cji:

- Ka­ta­lo­gi kle­jo­ne kle­jem PUR za­chwy­ca­ją wy­jąt­ko­wą wy­trzy­ma­ło­ścią i tr­wa­ło­ścią. Są w sta­nie znie­ść zde­cy­do­wa­nie wi­ęcej niż w przy­pad­ku tra­dy­cyj­nych tech­nik łącze­nia stron – przy je­go sto­so­wa­niu grzbie­ty są nie tyl­ko so­lid­ne, ale rów­nież ela­stycz­ne. Tak skle­jo­ne ka­ta­lo­gi spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wy­ma­ga­jących klien­tów.

Ze­spół Akon­da jest prze­ko­na­ny, iż przy tak traf­nych de­cy­zjach Pa­na Krzysz­to­fa Nie­dzie­li to jest do­pie­ro opty­mi­stycz­ny po­czątek współpra­cy po­mi­ędzy fir­ma­mi.

Źródło: Akonda

www.akonda.pl


Tekst opublikował użytkownik: Akonda

Więcej informacji o użytkowniku

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

R E K L A M A

Komentarze

 
niedziela 18.02.2018, 169 gości [ lista ]
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej © 1997-2018 ICOS. Wszystkie prawa zastrzeżone