logo
WIADOMOŚCI

Zau­fa­nie bu­du­je się la­ta­mi – okle­jar­ka Pur w Eu­ro­ - Druk od Akonda

Akonda  PR 09.08.2017, przeczytano 604 razy
ilustracjastrzałka

W dru­kar­ni Eu­ro­-Druk Krzysz­tof i Jo­an­na Nie­dzie­la s.c. w lip­cu na­stąpi­ła ko­lej­na in­sta­la­cja ma­szy­ny do­star­czo­nej przez Akon­da.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zau­fa­nie-bu­du­je-sie-la­ta­mi-–-okle­jar­ka-pur-w-eu­ro­---druk-od-akonda,33365,artykul.html

W po­przed­nich la­tach Akon­da do­star­czy­ła naj­po­pu­lar­niej­szą fo­liar­kę pół-au­to­ma­tycz­ną w for­ma­cie B2 – Cham­pion CTL-SS-550, która dzi­ęki do­ci­sko­wi pneu­ma­tycz­ne­mu za­pew­nia do­sko­na­łe re­zul­ta­ty fo­lio­wa­nia, za­rów­no na wy­dru­kach of­f­se­to­wych jak i cy­fro­wych na stan­dar­do­wych, ta­nich fo­liach po­li­pro­py­le­no­wych (mat, błysk, so­ft-to­uch).

W lip­cu 2017 ze­spół Akon­da, wspól­nie z Du­plo, do­star­czył ko­lej­ną ma­szy­nę do Eu­ro­-Druk – okle­jar­kę Pfi 2000 PUR. Urządze­nie cha­rak­te­ry­zu­je się in­no­wa­cyj­nym kle­jow­ni­kiem na spe­cjal­ne na­bo­je PUR – her­me­tycz­nie za­mkni­ęty klej nie jest na­ra­żo­ny na dzia­ła­nie wil­go­ci, dzi­ęki cze­mu czas po­mi­ędzy ko­lej­ny­mi pra­ca­mi zo­stał wy­dłu­żo­ny z kil­ku­na­stu go­dzin na­wet do 7 dni bez czysz­cze­nia ma­szy­ny.

Pfi 2000 PUR za­pew­nia pro­duk­cję opraw naj­wy­ższej ja­ko­ści – urządze­nie wy­po­sa­żo­ne jest we fre­zo­wa­nie, kle­je­nie bocz­ne. Za­sto­so­wa­nie kle­ju PUR po­zwa­la na kle­je­nie pa­pie­rów bar­dzo wy­so­kiej gra­ma­tu­ry, po­kry­tych fo­lią lub la­kie­rem UV, two­rzyw sztucz­nych lub fo­to­-al­bu­mów.

Pan Krzysz­tof Nie­dzie­la, wła­ści­ciel Eu­ro­-Druk wy­po­wia­da się w na­stępu­jący spo­sób o swo­jej no­wej in­we­sty­cji:

- Ka­ta­lo­gi kle­jo­ne kle­jem PUR za­chwy­ca­ją wy­jąt­ko­wą wy­trzy­ma­ło­ścią i tr­wa­ło­ścią. Są w sta­nie znie­ść zde­cy­do­wa­nie wi­ęcej niż w przy­pad­ku tra­dy­cyj­nych tech­nik łącze­nia stron – przy je­go sto­so­wa­niu grzbie­ty są nie tyl­ko so­lid­ne, ale rów­nież ela­stycz­ne. Tak skle­jo­ne ka­ta­lo­gi spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom naj­bar­dziej wy­ma­ga­jących klien­tów.

Ze­spół Akon­da jest prze­ko­na­ny, iż przy tak traf­nych de­cy­zjach Pa­na Krzysz­to­fa Nie­dzie­li to jest do­pie­ro opty­mi­stycz­ny po­czątek współpra­cy po­mi­ędzy fir­ma­mi.

Źródło: Akonda

www.akonda.pl


brak ikonki
+

Tekst opublikował użytkownik: Akonda

Więcej informacji o użytkowniku

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale:

Stora Enso wprowadza biokompozyty Durasense
Stora Enso poinformowała o wprowadzeniu na rynek bazujących na drewnie biokompozytów pod nazwą DuraSense. Zdaniem firmy są one kolejnym znaczącym krokiem urzeczywistniającym filozofię zastępowania materiałów opartych na surowcach kopalnych rozwiązaniami odnawialnymi. DuraSense to propozycja dla przedsiębiorstw poszukujących zaawansowanych, proekologicznych biokompozytów,...
Firma OKI Europe na targach FESPA 2018 zaprezentowała możliwości swoich drukarek graficznych Pro Series, które dzięki swoim zaawansowanym funkcjonalnościom umożliwiają firmom z sektora drukarskiego osiągnięcie nowych wyżyn kreatywności poprzez produkcję wydruków w żywych, przyciągających wzrok kolorach, wychodzących poza CMYK.
Dobra sytuacja branży poligraficznej w Polsce
Blisko 40 proc. Polaków czyta przynajmniej jedną książkę w ciągu roku. Choć poziom czytelnictwa znajduje się na niskim poziomie, to coraz częściej kupujemy książki. Rośnie też liczba publikowanych tytułów, od roku 1991 – ponad trzykrotnie.  Dla przemysłu poligraficznego oznacza to dobrą koniunkturę, zwłaszcza na rynku książek z twardą oprawą,...
Mark Andy i Esko – kiedy dostawca staje się doradcą
12 czerwca br. w siedzibie Mark Andy Europe w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez tę firmę oraz jej partnera – firmę Esko. Wydarzenie, w którym wzięło udział około 50 osób, było skierowane do przedstawicieli drukarń, głównie z krajów Europy Wschodniej. Złożyły się na nie prezentacje maszyn drukujących Mark Andy i rozwiązań z zakresu przygotowalni Esko....
Badanie: Dla klientów drukarni jakość ważniejsza niż cena
Według drukarni, firmom, które składają zlecenia, zależy przede wszystkim na niskiej cenie i dotrzymaniu terminu – wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Konica Minolta. Okazuje się, że klienci widzą tę kwestię nieco inaczej i na pierwszym miejscu (89% odpowiedzi) stawiają jakość usług, a następnie terminowość (88%) oraz czas realizacji zamówienia...
 
środa 20.06.2018, 133 gości [ lista ]
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej © 1997-2018 ICOS. Wszystkie prawa zastrzeżone